5S

5S-metoden är en strukturerad metod för att skapa en organiserad och effektiv arbetsplats som används för att förbättra arbetsmiljön och optimera arbetsflödet.

Metoden består av fem huvudprinciper eller steg: sortera, systematisera, städa, standardisera, självdisiplin.

5S-metoden har visat sig vara särskilt användbar inom industri, logistik, och hälsovård och räknas ofta som en av leans huvudprinciper.

5s i form av flödesdiagram som förklarar ordningen på de olika stegen samt visar hur processen hela tiden repeteras.
5s loop för att ständigt bibehålla och förbättra
[toc]

Vad är 5S-metoden?

5S-metoden är en arbetsmetodik som ursprungligen kommer från Japan och används för att skapa och upprätthålla en organiserad, ren och högpresterande arbetsplats. Metoden bygger på fem steg, eller ”S:en”, som alla börjar med bokstaven S:

 1. Sortera (Seiri): Ta bort allt som inte behövs i arbetsområdet. Det frigör utrymme och minskar distraktioner.
 2. Systematisera (Seiton): Organisera det som är kvar. Varje verktyg och material får en bestämd plats och märks upp.
 3. Städa (Seiso): Rengör arbetsområdet regelbundet. Det inkluderar inte bara ytor utan också verktyg och utrustning.
 4. Standardisera (Seiketsu): Skapa rutiner och instruktioner för att upprätthålla ordningen. Det gör det lättare för alla att följa de tre första S:en.
 5. Självdisciplin/upprätthålla (Shitsuke): Gör 5S till en del av företagskulturen. Upprätthåll och förbättra ständigt de nya standarderna.

Koppling till Lean

5S-metoden är tätt kopplad till Lean-filosofin, som syftar till att eliminera slöseri och skapa mervärde. Genom att använda 5S som en del av en övergripande Lean-strategi kan företag effektivisera sina processer, minska kostnader och öka kundnöjdheten.

Vem driver 5S inom företaget?

Det är oftast en 5S-koordinator eller ett 5S-team som ansvarar för att driva och implementera 5S-metoden inom företaget. Denna roll eller grupp arbetar tätt med ledningen och de anställda för att säkerställa att metoden följs och förbättras kontinuerligt.

Vad innebär Sortera (Seiri)?

Sortera, eller Seiri på japanska, är den första av de fem stegen i 5S metoden. Detta steg handlar om att identifiera och separera de objekt som är nödvändiga för arbetsprocessen från de som inte är det. Målet är att eliminera allt som inte bidrar till arbetsflödet och därmed skapa en mer effektiv och säker arbetsmiljö.

Hur används Seiri i praktiken?

Inventering

Först och främst bör en inventering göras av alla objekt på arbetsplatsen. Det kan vara allt från verktyg, material, dokument till personliga tillhörigheter.

Kategorisering

Efter inventeringen kategoriseras objekten i tre huvudgrupper:

 1. Nödvändiga objekt: De som är oumbärliga för det dagliga arbetet.
 2. Mindre nödvändiga objekt: De som används ibland men inte dagligen.
 3. Onödiga objekt: De som inte har någon funktion i det nuvarande arbetsflödet.

Borttagning eller flytt

Onödiga objekt bör tas bort från arbetsplatsen helt och hållet. Mindre nödvändiga objekt kan förvaras på en särskild plats tills de behövs. Nödvändiga objekt bör ha en fast plats och vara lättillgängliga.

Märkning

För att göra det enklare att upprätthålla ordningen kan objekten märkas. Det kan vara genom etiketter, färgkoder eller andra visuella hjälpmedel.

Regelbunden uppföljning

För att säkerställa att Sortera (Seiri) blir en del av den dagliga rutinen bör det göras regelbundna uppföljningar. Det kan vara i form av veckovisa eller månatliga kontroller.

Exempel

I en produktionsmiljö kan detta steg innebära att man går igenom alla verktyg och material vid varje arbetsstation. Verktyg som inte används kan förvaras i ett särskilt skåp eller till och med säljas eller kasseras om de inte längre behövs.

I en kontorsmiljö kan det handla om att rensa skrivbordet från onödiga papper, gamla anteckningsblock och andra objekt som inte bidrar till effektiviteten.

Genom att noggrant och systematiskt genomföra Sortera (Seiri) skapas en grund för en mer effektiv arbetsplats, vilket är första steget i att implementera hela 5S metoden.

Systematisera (Seiton)

Vad innebär Systematisera (Seiton)?

Systematisera, eller Seiton på japanska, är det andra steget i 5S metoden. Detta steg fokuserar på att organisera de nödvändiga objekten på arbetsplatsen så att de är lättillgängliga och enkla att använda. Målet är att minimera tid och ansträngning det tar att hitta och använda dessa objekt, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

Hur används det i praktiken?

Identifiera optimal placering

För varje objekt som har identifierats som nödvändigt i det första steget (Sortera), bör en optimal plats bestämmas. Platsen bör vara logisk i förhållande till arbetsflödet.

Använd hjälpmedel

För att underlätta organisationen kan olika hjälpmedel som hyllor, lådor och etiketter användas. Det är viktigt att dessa hjälpmedel är standardiserade för att skapa en enhetlig arbetsmiljö.

Märkning och signaler

Alla objekt och deras respektive platser bör märkas tydligt. Det kan göras med etiketter, färgkoder eller andra visuella signaler som gör det enkelt att snabbt identifiera objektens placering.

Regelbunden uppdatering

Arbetsflöden förändras över tid, och därför bör systematiseringen uppdateras regelbundet. Det kan vara genom att omvärdera placeringen av objekt eller genom att introducera nya organisatoriska hjälpmedel.

Exempel

I en verkstad kan verktyg som används frekvent placeras nära arbetsstationen, medan sällan använda verktyg kan förvaras i ett skåp längre bort.

På ett kontor kan det handla om att organisera digitala filer i klart definierade mappstrukturer, eller att ha en bestämd plats för kontorsmaterial så att alla vet var saker som pennor, papper och tejp finns.

Genom att implementera Systematisera (Seiton) effektivt, blir arbetsplatsen inte bara mer organiserad, utan också mer produktiv. Detta steg bygger på det första (Sortera) och lägger grunden för de kommande stegen i 5S metoden.

Städa (Seiso)

Vad innebär städa (Seiso)?

Städa, eller Seiso på japanska, är det tredje steget i 5S metoden. Detta steg handlar om att rengöra arbetsplatsen noggrant. Men det går utöver vanlig städning; det inkluderar även inspektion och underhåll av verktyg och utrustning. Målet är att skapa en arbetsmiljö som är inte bara ren, utan också välunderhållen och fri från defekter som kan leda till ineffektivitet eller olyckor.

Hur används det i praktiken?

Grundlig rengöring

Arbetsplatsen bör rengöras i detalj, vilket inkluderar allt från golv och arbetsytor till verktyg och utrustning.

Inspektion

Medan rengöringen pågår, är det en bra tidpunkt att inspektera verktyg och utrustning för eventuella defekter eller slitage. Detta gör det möjligt att upptäcka problem innan de blir allvarliga.

Underhåll

Alla identifierade problem bör åtgärdas omedelbart. Det kan vara att byta ut slitna delar, smörja rörliga komponenter eller justera maskiner för optimal prestanda.

Standardisera rengöringsrutiner

För att upprätthålla en hög nivå av renlighet och underhåll bör standardiserade rengöringsrutiner utvecklas. Dessa bör inkludera vad som ska rengöras, hur ofta och av vem.

Regelbunden uppföljning

Liksom de tidigare stegen bör städa (Seiso) vara en del av den dagliga rutinen och följas upp regelbundet för att säkerställa att standarderna upprätthålls.

Exempel

I en produktionsanläggning kan detta innebära daglig rengöring av maskiner och arbetsstationer, samt regelbunden inspektion och underhåll av kritiska komponenter.

På ett kontor kan det handla om att rengöra och desinficera gemensamma utrymmen som kök och toaletter, samt att se till att datorer och andra tekniska apparater är fria från damm och smuts.

Genom att implementera städa (Seiso) skapas en arbetsmiljö som är ren, säker och välunderhållen. Detta bidrar inte bara till effektivitet och produktivitet, utan också till anställdas välbefinnande. Detta steg bygger på de två första stegen och förbereder arbetsplatsen för de kommande stegen i 5S metoden.

Standardisera (Seiketsu)

Vad innebär standardisera (Seiketsu)?

Standardisera, eller Seiketsu på japanska, är det fjärde steget i 5S metoden. Detta steg handlar om att skapa rutiner och standarder för att upprätthålla de förbättringar som gjorts i de tidigare stegen. Målet är att säkerställa att de goda vanorna blir en del av den dagliga verksamheten och inte bara en engångsinsats.

Hur används det i praktiken?

Utveckla rutiner

För varje arbetsprocess bör det finnas en standardiserad rutin som beskriver hur uppgiften ska utföras, vilka verktyg som ska användas och hur arbetsplatsen ska organiseras.

Dokumentation

Alla standarder och rutiner bör dokumenteras i en form som är lätt att förstå och följa. Det kan vara i form av manualer, checklister eller instruktionsvideor.

Utbildning

Anställda bör utbildas i de nya rutinerna och standarderna. Detta säkerställer att alla är på samma sida och förstår vikten av att upprätthålla ordning och reda.

Regelbunden översyn

Standarder bör granskas och uppdateras regelbundet för att anpassa sig till förändringar i arbetsflödet eller introduktion av nya verktyg och teknologier.

Mätning och uppföljning

För att veta om standarderna är effektiva bör det finnas metoder för att mäta och följa upp deras inverkan på produktivitet och kvalitet.

Exempel

I en sjukvårdsinstitution kan detta innebära att det finns standardiserade rutiner för hur patientjournaler ska föras eller hur mediciner ska administreras.

På en produktionslinje kan det handla om att ha standardiserade inställningar för maskiner för att säkerställa konsekvent produktkvalitet.

Genom att implementera standardisera (Seiketsu) skapas en stabil grund för kontinuerlig förbättring. Detta steg bygger på de tre första stegen och förbereder arbetsplatsen för det sista steget i 5S metoden, vilket är att upprätthålla (Shitsuke).

Självdisciplin/Upprätthålla (Shitsuke)

Vad innebär upprätthålla (Shitsuke)?

Upprätthålla, eller Shitsuke på japanska, är det femte och sista steget i 5S metoden. Detta steg handlar om att göra de tidigare stegen till en varaktig del av företagskulturen. Målet är att de förbättringar som uppnåtts inte bara ska vara temporära, utan bli en naturlig del av hur organisationen fungerar.

Hur används det i praktiken?

Kontinuerlig förbättring

Fokus ligger på att ständigt söka efter sätt att förbättra och optimera arbetsflöden och processer.

Interna revisioner

Regelbundna interna revisioner bör utföras för att säkerställa att alla standarder och rutiner följs. Detta kan inkludera slumpmässiga kontroller eller mer formella granskningar.

Anställdas engagemang

För att upprätthålla en kultur av ordning och effektivitet är det viktigt att engagera alla anställda. Det kan vara genom att uppmuntra feedback eller genom att involvera dem i processen av kontinuerlig förbättring.

Belöning och erkännande

Positiv förstärkning, som belöningar eller erkännanden, kan användas för att uppmuntra anställda att följa de etablerade standarderna och rutinerna.

Anpassning till förändring

Eftersom arbetsflöden och teknologier ständigt förändras, bör det finnas en mekanism för att uppdatera standarder och rutiner i takt med dessa förändringar.

Exempel

I en detaljhandel kan detta innebära att det finns en rutin för att regelbundet granska lager och produktplacering, samt att anställda belönas för utmärkt kundservice.

På en skola kan det handla om att lärare och elever tillsammans går igenom klassrummet vid slutet av dagen för att säkerställa att allt är i ordning inför nästa dag.

Genom att implementera upprätthålla (Shitsuke) säkerställs att de förbättringar som gjorts i de tidigare stegen blir långvariga och en del av företagskulturen. Detta är nyckeln till att skapa en arbetsplats som är effektiv, säker och produktiv på lång sikt.

Varför ska vi använda 5S metoden?

Ökad produktivitet

En av de främsta anledningarna till att använda 5S metoden är att den ökar produktiviteten. Genom att organisera arbetsplatsen blir det enklare att hitta verktyg och material, vilket minskar tiden det tar att utföra en uppgift.

Förbättrad säkerhet

En välorganiserad arbetsplats är oftast en säkrare arbetsplats. Genom att eliminera onödiga objekt och säkerställa att allt har en bestämd plats minskar risken för olyckor.

Högre kvalitet

När arbetsplatsen är organiserad och välunderhållen blir det lättare att upprätthålla en hög kvalitetsstandard. Det blir enklare att identifiera och åtgärda fel, vilket leder till en mer pålitlig produkt eller tjänst.

Anställdas välbefinnande

En ren och organiserad arbetsmiljö bidrar till anställdas välbefinnande. Det skapar en mer positiv arbetsatmosfär, vilket i sin tur kan leda till ökad arbetstillfredsställelse och minskad stress.

Kostnadsbesparing

Slöseri med tid och resurser minskar när arbetsplatsen är effektivt organiserad. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar i längden.

Flexibilitet och skalbarhet

5S metoden gör det enklare att anpassa sig till förändringar. Vare sig det handlar om att skala upp verksamheten eller införa nya processer, hjälper en organiserad arbetsplats till att göra övergången smidigare.

Kundtillfredsställelse

Slutligen, en effektiv och välorganiserad arbetsplats resulterar ofta i snabbare och mer pålitlig service, något som direkt påverkar kundtillfredsställelsen i positiv riktning.

Några fakta om ”5S” på svenska:

 • ✅ 5S är en metod utvecklad av Toyota för att minska slöseri och skapa ordning på arbetsplatsen.
 • ✅ Målet med 5S är att skapa en visuellt organiserad arbetsplats för att säkerställa hög säkerhet, kvalitet och produktivitet.
 • ✅ En rörig arbetsplats kan innebära säkerhetsrisker, leda till kvalitetsproblem och påverka produktiviteten negativt genom att tid slösas bort på att söka efter saker.

Vanliga frågor

Vad är 5S och vad syftar det till?

5S är en grundläggande metod inom Lean Management som syftar till att skapa och upprätthålla ordning på arbetsplatsen. De fem S:en står för sortera, strukturera, städa, standardisera och sköta om.

Vad innebär det att sortera i 5S?

Att sortera i 5S innebär att bli av med allt som inte behövs för arbetet, till exempel oanvända verktyg och material.

Hur skapar man ordning på arbetsplatsen med hjälp av strukturering?

Genom att strukturera ordnar man kvarvarande material på ett sätt som gör det lätt att hitta. Man placerar ofta använda föremål på lättillgängliga platser, reparerar eller ersätter eventuellt defekt utrustning och märker upp allt.

Hur bidrar städning till 5S?

Genom att hålla arbetsplatsen ren och prydlig undviker man röra och skapar en säker och effektiv miljö. Man identifierar och åtgärdar alla källor till oordning samt utvecklar enkla lösningar för städning och underhåll.

Vad innebär standardisering inom 5S?

Standardisering innebär att alla som använder arbetsplatsen tar ansvar för att upprätthålla ordning. Man etablerar rutiner och procedurer, såsom dagliga checklistor, för att säkerställa en enhetlig arbetsmiljö.

Hur upprätthåller man ordningen över tid i 5S?

För att upprätthålla ordning över tid behöver man kontinuerligt övervaka efterlevnaden av regler och standarder. Det kan göras genom in- och utcheckningslistor eller revisioner.

Varför är införandet av 5S betydelsefullt för företag?

Införandet av 5S är betydelsefullt för företag eftersom det bidrar till förbättrad säkerhet, kvalitet och effektivitet i företagets verksamhet. Genom att ha en välorganiserad arbetsplats visar man respekt för kollegor och minskar risken för olyckor. Slitna eller dåligt underhållna verktyg ökar risken för kvalitetsavvikelser. Tid slösas på att leta efter rätt verktyg eller upptäcka att ett nödvändigt verktyg är trasigt.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar