Empowered? Vad betyder egenmakt? Vad påverkar känslan?

Vad betyder egenmakt, vet du det? Vet du när du själv är empowered, eller vet du hur du själva kan bidra till att skapa medarbetare som känner en hög nivå av egenmakt?

Det är lugnt om du svarar nej på frågorna ovan. I det här inlägget ska vi gå igenom vad egenmakt – eller begreppet empowered – betyder och vad som påverkar känslan av empowerment. 

Snabba frågor – snabba svar – Vad är egenmakt?

Empowerment på svenska?

Empowerment översätts till egenmakt på svenska. (Ta) Makt över sin situation ska det utläsas som. Motsatsen är i någon mening vanmakt (oförmåga, hjälplöshet frustration).

Vad innebär empowerment?

Empowerment eller egenmakt är känslan du agerar i. Jag kan, jag vet, jag har förmågan att är alla typiska tankar eller uttalanden från någon med hög känsla av egenmakt.

Motivation och egenmakt är inte synonymer. Motivation betyder lust, vilja, drivkraft. Du kan vara högt motiverad att vilja göra något, men känna en låg nivå av egenmakt. Exempel på det är när du är ny på ett jobb, eller vill sluta röka efter en hälsoundersökning.

Vad är egenmakt?

Det är en term som används för att beskriva eller avgöra en persons förmåga att göra något. Det är till viss del en personlighetsfråga. Men det är också något som går att påverka i väldigt hög utsträckning.

Inom sjuk- och friskvård strävar man efter att höja en persons egenmakt genom att ha coachande samtal – där vårdtagaren görs väldigt delaktig i frågor kring sin hälsa – eller så söker man enkla tekniska lösningar som kan göra patienter mer självständiga.

Inom arbetslivet talar man om inlärd hjälplöshet. Egenmakt är motsatsen till det. Egenmakt ger högre inovationsgrad, nöjdare medarbetare och vanligtvis mycket bättre kundbemötande. Känner du egenmakt är du ofta initiativrik.

Vad påverkar känslan av egenmakt?

Kunskap, delaktighet, förtroende och kunskap påverkar känslan av egenmakt. Stödjande och coachande ledare samt teamkänsla är också viktiga delar i arbetslivet.

Vad betyder egenmakt?

Empowered översätts på svenska till egenmakt.

De flesta blir nog inte så mycket klokare av det svenska begreppet då det inte används så ofta i vardagliga sammanhang.

Initiativförmåga, förmåga att se helhet och möjligheter, samt en känsla av att det man står inför är hanterbart är delar i begreppet egenmakt.

Motsatsen till egenmakt kan sägas vara en känsla av hjälplöshet och vanmakt.

Inom arbetslivet pratar man ibland om inlärd hjälplöshet.

Det används när företag drivs och organiseras på ett sätt som gör det svårt eller omöjligt för individer att ta de beslut och initiativ som behövs.

Begreppet egenmakt är centralt i sammanhang där det finns en önskan om att människor ska ta ansvar för och påverka den situation de befinner sig i.

Exempelvis används begreppet när man studerar din förmåga att:

 • Identifiera, välja och genomföra en utbildning som passar dig.
 • Hantera och delta i behandling av sjukdomar.
 • Påverka din hälsa.
 • Avsluta destruktiva relationer.

Not: KASAM – känsla av sammanhang och mening – är något som påverkar människors förmåga att hantera olika svåra situationer.

Empowerment är inte så annorlunda men är mer inriktat på förmågan att agera.

vad är egenmakt
Motivation är ett mycket mer välkänt begrepp än egenmakt och första gången man ställer sig frågan ”vad är egenmakt” så kan det vara svårt att förstå skillnaden.

Egenmakt i arbetslivet

I arbetssammanhang påverkar empowerment i högsta grad människors prestation på arbetsplatsen.

Medarbetare med en hög grad av empowerment agerar självständigt, i linje med företagets önskemål och strategier. De bevakar sin egen produktivitet och hanterar problem och avvikelser när det händer. Där det händer.

Personer med en högre nivå av egenmakt är oftare mer benägna att fatta och ta ansvar för beslut, de är mer kreativa och lojalare än individer med lägre egenmakt.

I sammanhang där människor företräder den verksamhet de jobbar i på något vis, som projektledare ofta gör i möten med kunder och underleverantörer, visar undersökningar att egenmakt är extra viktig och leder till nöjdare kunder och effektivare verksamhet.

Vilka faktorer påverkar nivån av egenmakt

Här är några faktorer som påverkar känslan av egenmakt hos en individ:

 • Rätt information vid rätt tillfälle.
 • Rätt kunskap.
 • Formell behörighet och legitimitet – Chefer och specialister har oftast högre känsla av empowerment.
 • Relationer och socialt nätverk.
 • Coachande och transformativt ledarskap höjer nivån av egenmakt.

Negativa sidor och utmaningar – Vad är egenmakt

Det finns praktiska problem, såväl som sociala utmaningar, i en organisations strävan efter medarbetare med hög egenmakt.

Praktiska problem handlar exempelvis om hur mycket information ett företag kan dela med sig av, och när informationen ska delges.

Ska exempelvis medarbetare tidigt känna till att företaget valt att byta leverantör, eller att en kund inte längre anses lika central som tidigare?

Rätt information är en del i att skapa delaktiga och initiativrika medarbetare, men det kan finnas goda skäl till att vänta med att informera om vissa aspekter i ett stort företag.

Hög grad av egenmakt ger också individer med högre självförtroende.

Något som vissa personlighetstyper använder som grund för att utveckla sin arrogans.

Egenmakten kan också användas för personlig vinning, exempelvis i form av att personer anser att de har rätt att komma och gå som de vill, eller att det inte behöver hjälpa andra utan kan nöja sig med att göra sitt.

Personer med stora behov av formella roller och titlar, och som kanske har en personlig läggning att inte kliva fram och ta ansvar om det inte är tydligt att det är just de som är ansvariga, kan utmanas när egenmakt är en av företagets viktigaste drivkrafter.

Jag har dock inte hittat något i den litteratur jag läst som pekar på att det allmänt skulle finnas en grupp som missgynnas av att organisationer och team använder empowerment som en viktig del i ledarskapet.

Empowerment – Obegripligt för nya medarbetare

Mycket talar för att ett instruerande ledarskap – se inlägget om situationsanpassat ledarskap – fungerar bäst för människor som är nya i ett sammanhang.

Ett instruerande ledarskap är relativt annorlunda jämfört med det coachande ledarskap som fungerar bäst för att skapa människor med egenmakt.

Företag som verkar för en hög grad av egenmakt, och som nyttjar det för att vara effektiva och kreativa, kan därför få svårt att skola in nya personer i komplexa roller och tjänster.

Det uppstår lätt en lucka någonstans i ledarskapet där personer ska gå från att vara under inskolning till att utföra komplexa handlingar.

I traditionella hierarkiska organisationer kommer den övergången sent i karriären, kanske först när någon blivit chef.

Att anpassa ledarskapet och organisationen för att möta nya kan vara betydligt svårare än vad det kan verka, då själva begreppet egenmakt innebär att roller och processer anpassas för att möta individuella krav i organisationen.

Det finns inte ”ett sätt att vara” eller ”ett sätt att göra” på och tydliga beskrivningar av processer och roller kan saknas.

Ledarens påverkan – Egenmakt

Vi har tidigare diskuterat det transaktionella ledarskapet här på bloggen som i mångt och mycket bygger på att ledaren ska tillrättavisa och styra sina medarbetare.

Begreppet empowered används ofta i en annan ledarstil, det transformativa ledarskapet, där ledarens roll är att skapa glada produktiva medarbetare. Som bidrar i organisationen på bästa möjliga sätt.

Här är nyckelbeteenden i ledarskapet som bidrar till ökad grad av egenmakt hos oss och andra:

 • Vi ser och värdesätt människorna och dess personlighet. Olikheter och mångfald bidrar till verksamheten.
 • Vi står för och förmedlar en ledarskapsvision. Det inkluderar projektets uppgift, värdegrund och strategi. Vi involvera medarbetarna i arbetet att forma och vårda ledarskapsvisionen.
 • Mål och riktning ska vara kända för alla. Delaktighet i framtagandet av SMARTa mål och riktning är viktiga delar i arbetet kring egenmakt.
 • Vi litar på människor.
 • Vi delger information som är viktig i individers beslutsfattande.
 • Vi delegerar ansvar och ”nyckelhändelser” i verksamheten. Vi låter andra kliva fram och företräda verksamheten, exempelvis i styrgruppsmöten eller viktiga beslutsforum.
 • Vi ger konstruktiv feedback, gärna i syfte att förstärka önskade beteenden.
 • Vi löser problem i stället för att diskutera människor och på vilket sätt de är problem.
 • Vi använder ett coachande ledarskap med frågan i fokus. Vi frågar för att förstå och för att få medarbetare att själva formulera svar på sina frågor.
 • Vi belönar och erkänner händelser där medarbetare uppträtt på önskat vis.

Tyvärr finns det en rad vanliga beteenden som minskar nivån av egenmakt i företagen idag.

De flesta ledare vill göra skillnad. Just ledarens önskan, i olika nivåer inom företaget, att visa handlingskraft och förmåga är i konflikt med skapandet av effektiva medarbetare som lyfter företaget.

Omorganiseringar, låg nivå av delaktighet, hemlighållandet av viktig information och toppstyrning är vanliga komponenter där ledaren vill förstärka sitt ledarskap och sin viktighet.

Slutsats – Vad betyder egenmakt?

Att ha anställda med en hög grad av egenmakt sägs vara en konkurrensfördel då det leder till effektivare och mer innovativa organisationer.

Det kan till och med vara så att dagens platta organisationer kräver en stor grupp av anställda med en viss nivå av egenmakt för att ens lyckas med det man ska göra. Det finns helt enkelt inte några traditionella ledare kvar.

Normalt sett är också  anställda med egenmakt nöjdare, lojalare och mindre benägna att byta företag än de som inte är empowered.

Egenmakt är något man till viss del får möjlighet till och till viss del själv tar.

Jag hoppas att du fått lite mer insikt i vad egenmakt är och vad det engelska ordet empowerment betyder på svenska.


Flera inlägg i samma kategori

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar