Vad är inre och yttre motivation – Definition och exempel

Gör du någonsin något bara för att det är roligt eller känns bra?

Om så är fallet så gör du något utifrån din inre motivation.

Om du däremot gör något för att få en belöning, t.ex. pengar eller godkännande från andra, är du externt motiverad.

För extern motivation så brukar vi dessutom skilja på om du undviker obehag, eller straff, eller om du jagar en belöning.

I båda fallen så du är externt motiverad, men logiken och sannolikt drivkrafterna hos dig skiljer sig åt.

Du kan också vara både internt och externt motiverad att utföra en och samma uppgift.

Du kan till exempel arbeta hårt för att få en befordran på jobbet (extern motivation), eftersom du vill kunna ge din familj ett bättre liv (inre motivation).

I det här inlägget kommer vi att diskutera definition, skillnader och ge exempel på inre och yttre motivation.

Vi kommer använda följande begrepp synonymt:

 • inre och intern motivation
 • yttre och extern motivation.

Vi kommer också använda begreppet motivator, som beskrivning på något som motiverar.

Det råder stor samsyn inom ledarskapsforskning och psykologi om att vi människor kan motiveras av interna eller externa faktorer, så de två olika typerna av motivation vi ska diskutera här skulle jag inte säga är kontroversiella.

Det finns forskare och tänkare som föreslagit att vi människor kan motiveras på fler sätt än de vi ska diskutera här, men jag påstår att det inte finns något inom där som är lika accepterat som intern och extern motivation.

Vad är motivation?

Motivation är en kraft som driver oss att vilja uppnå olika mål eller göra viss handlingar.

Motivation är alltså den inre eller yttre faktor som styr vårt beteende i en viss riktning, baserat på önskningar och mål.

Vi räknar inte självklart biologiska drivkrafter eller behov, som hunger, som motivation även om det nog skulle kunna kallas för en inre motivator. Här pratar vi istället om just drivkraft.

Inte heller beteenden och ritualer som följer den kultur vi lever i räknas självklart som motivationsstyrd.

Känslostyrda beteenden är inte heller en del av begreppet motivation.

Begreppet motivation har starka kopplingar till begreppet egenmakt och autonomi, vilket vi ska diskutera vidare lite längre ned.

Om du vill förstå mer i detalj vad begreppet motivation innebär så rekommenderar jag det länkade inlägget.

Ladda ner material – Läs, sprid och spara

Tack för att du prenumererar på Projektledarbloggens utskick.

Det är tänkt att med jämna mellanrum inspirera, utbilda och informera dig som är ledare och/eller chef.

Det ger dig också tillgång till extramaterial du kan ladda hem. Här nedanför är ett sådant exempel!

Bli en mer effektiv chef och ledare

Introduktion till time management och personlig effektivitet för dig som är ledare och/eller chef.

Ladda ned!

Förutsättningar för att vi ska kunna vara motiverade

För att en person ska känna sig motiverad måste han eller hon ha:

 • ett mål eller syfte
 • se hur de handlingar och aktiviteter som personen utför leder till målet
 • tro att målet är uppnåeligt

Dessutom måste individerna känna en viss grad av tillfredsställelse i det de gör för att bibehålla motivationen på vägen mot sitt mål.

SMARTa mål är utformade med ovanstående i åtanke eftersom de ger en ram för att sätta upp mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Med det sagt så visar forskning att motivation är ett svårt ämne. Exempelvis så kan inre och yttre motivation samverka på ett positivt vis. Beröm är en extern belöning som ofta ökar den inre motivationen.

Ibland kan inre motivation påverkas negativt om exempelvis yttre motivationsfaktorer upplevs kontrollerande eller omänskligt mekaniska. Allt för höga löner, exempelvis hos företagsledare, är också kända för att kunna förstöra den inre motivationen.

Fenomenet då inre motivation bryts ned eller förstörs genom att externa motivatorer helt tar över kallas för ”Hidden Cost Rewards”.

Vad är inre motiviation?

Inre motivation, eller intern motivation, handlar om att vi motiveras utifrån våra egna tankar och mentala bilder.

Definition av inre motivation: De är viljan att göra något för sin egen skull. Individer som drivs av internt motiverade drivs av sitt intresse för själva uppgiften, snarare än av yttre faktorer. Intern motivation beskrivs ofta som en känsla av njutning eller tillfredsställelse.

Författaren och forskaren Daniel Pink pekar på tre viktiga komponenter för att vi ska kunna utveckla och vara internt motiverade, i synnerhet då i utbildningssammanhang.

Det handlar om:

Autonomi: behovet av oberoende och självkontroll.

Bemästrande: önskan att bli bättre på något.

Syfte: att känna att det man gör är viktigt.

Autonomi i det här sammanhanget handlar om att en person ska ha möjligheten att faktiskt göra ett eget val i någon mening.

Pink menar att en ledare som leder sina följare på ett sätt så att huvudkomponenterna är på plats kraftigt ökar sannolikheten för att en ledare ska kunna aktivera en persons inre motivation.

Intern motivation i praktiken

Definitionen ovan är nog greppbar för de flesta, men hur fungerar den i praktiken?

Om jag vill gå ner i vikt, exempelvis för att jag tycker jag blir snyggare då, strävar jag då mot ett mål utifrån intern eller extern motivationsfaktorer?

Svaret är ”att det beror lite på”, för det beror på hur du tänker och resonerar kring begreppet snygghet.

Om ”snygg” är en personlig fråga för dig så är ett exempel på hur du drivs av interna motivationsfaktorer.

Om någon däremot säger till dig att du måste gå ner i vikt för att du inte tillräckligt attraktiv i nuläget, så är din motivation extern.

Vad säger forskningen om inre motiviation?

Det har gjorts mycket forskning om intern motivation och dess effekter.

Dels är konceptet intressant för de som vill leda och motivera andra, men det är lika viktigt att förstå hur individer uppfattar sin situation och sitt liv.

I den här svenska undersökningen så finner man exempelvis ett starkt samband mellan en hög grad av inre motivation och hög arbetsrelaterad motivation.

Forskare har ofta studerat inre motivation från två olika perspektiv, lite förenklat så här:

 • Är intern motivation en effektiv källa till motivation, exempelvis i arbetslivet?
 • Är intern motivation en del i ett rikt, intressant och lyckligt liv?

Svaret verkar vara ”ja” på båda frågorna.

Det tolkar vissa forskare som att intern motivation är den motivation som får oss att agera av ”rätt orsak”.

Det verkar också finnas en koppling mellan kompetens och motivation i arbetslivet. Det verkar lättare att aktivera människors inre motivation om vi använder deras kompetens klokt. Läs gärna vidare så återkommer vi till det när vi pratar om egenmakt längre ned.

Människor som drivs av interna motivationsfaktorer

Internt motiverade personer håller ofta ut längre i strävan efter att nå ett mål, och är mer benägna att utforska nya saker och komma på kreativa lösningar, exempelvis i arbetsituationer.

Vid undersökningar så rapporterar internt motiverade individer att de känner större tillfredsställelse med sina prestationer, än vad externt motiverade individer gör.

De uppger också att de känner att de kontrollerar sina egna liv i högre utsträckning.

Internt motivierade människor stannar längre på sina arbetsplatser än externt motiverade.

Internt motiverade studenter tar större ansvar för sin egna utbildning och uppvisar bättre studieresultat.

Intern motivation och ledarskapsstilar

Det transformativa ledarskapet är utformat så att ledaren jobbar för att skapa internt motiverade följare.

Även det situationsanpassade ledarskapet förhåller sig till nivån av intern motivation hos den ledaren möter och anpassar ledarskapet därefter.

Vad är yttre motivation?

Yttre motivation, eller extern motivation, kommer utifrån och styrs av externa belöningar eller bestraffningar.

Definition: Extern motivation kommer utifrån och drivs av externa belöningar eller bestraffningar. Externt motiverade människor drivs av saker som pengar, betyg och utmärkelser.

En stor fördel med extern motivation är att den kan användas i många olika sammanhang och det går att få snabb effekt.

I vissa sammanhang, och för vissa personer, så fungerar det inte alls att skapa intern motivation och yttre motivationsfaktorer är det enda som fungerar då.

Det finns exempel på det inom såväl arbetsliv som skola.

Vad säger forskningen om yttre motiviation?

Yttre motivation är oftast lätt att förstå och greppa, men den långvariga effekten kan vara långt ifrån enkel att förstå. Forskning visar exempelvis att:

 • Extern motivation kan påverka intern motivation negativt.
 • Användandet av externa motivationsfaktorer kan påverka motivationen (alla typer) långsiktigt negativt, exempelvis på arbetsplatser.
 • Yttre motivation kan öka den stress som människor upplever och snarare tillföra negativa externa faktorer än skapa motivation.
 • Extern motivation kan leda till fusk och andra oetiska beteenden.

En studie visade att externa belöningar (t.ex. pengar) ledde till bättre prestationer vid enkla uppgifter, men den effekten gick inte att se vid mer komplexa uppgifter.

Som vi var inne på tidigare så verkar extern motivation inte fungera under lika långa tidsintervall som intern motivation.

Personlig läggning och kulturella aspekter kan också påverka hur väl extern motivation fungerar i enskilda fall.

Extern motivation och ledarskapsstilar

Det transaktionella ledarskapet använder sig av externa motivatorer.

Det kan handla om exempelvis ackordslön inom industrin, och bestraffningar inom militära enheter.

Skolsystemet använder sig också i hög utsträckning av extern motivation som drivkraft, även om det finns starka krafter som vill förändra detta.

Vad är skillnaden mellan intern och extern motiviation

Det finns olika sätt på vilket vi kan jämföra intern och extern motivation med varandra.

I grunden handlar det om att det finns (minst) två olika belöningssystem hos oss människor, som får oss att agera på ett visst sätt.

Att vi har olika belöningssystem, och hur de påverkar oss som människor, har diskuterats ända sedan det antika Grekland.

Vi skulle säga att en stoiker är en internt motiverad person.

Stoiker pratar om sammahang, inre drivkrafter och glädjen i att öka sin egna förmåga.

Extern motivation ligger närmare den hedonistiska synen på lycka och framgång.

Hedonistisk lycka vilar mer på kickar, och fokus är mer på enskilda händelser – istället för sammanhang – som metod för att aktivera vår känsla av lycka.

Modern forskning delar de klassiska filosofernas sätt att dela upp våra belöningssystem på, vilket ligger till grund för hur vi sedan resonerar kring motivation.

Det här leder också till att idéerna kring interna och externa motivatorer inte är speciellt kontroversiella, som vi nämnde inledningsvis.

Forskningen är dock försiktig med att inte peka ut en typ av belöningssystem, och därmed en typ av motivation, som bättre än någon annan.

Ett skäl till detta kan vara att det i praktiken kan vara svårt att separera inre och yttre motivation på det enkla sätt som vi gjort här.

Exempel på intern och extern motivation i arbetslivet

Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det två huvudtyper av externa belöningar som kan användas för att motivera anställda: finansiella och icke-finansiella belöningar

Finansiella belöningar (t.ex. löner, bonusar) fungerar vanligtvis bättre för dem som är svarar bra på externa motivationsfaktorer, medan icke-finansiella belöningar (t.ex. flexibla arbetstider, utbildningsmöjligheter) brukar fungera bättre för dem som är internt motiverade.

Båda typerna av belöningar kan vara effektiva, men de måste ges på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Exempel på intern och extern motivation vid inlärning

Problembaserat lärande, som det exempelvis används inom vissa universitet, är en pedagogisk metod som syftar till att öka studenters egna ansvar för utbildningen.

Det leder i sin tur till att sannolikheten för att interna motivatorer ska driva studenterna i deras kunskapsinhämtning.

Är motivation en bra drivkraft?

Vi har nog alla hört uttryck som att ”jag är motiverad” eller ”hon är sjukt motiverad nu och ute efter revansch”.

Men är motivation den enda drivkraft vi har som gör att vi agerar och gör saker?

Är det ens den viktigaste faktorn när det kommer till att åstadkomma resultat?

Det finns inga enkla svar på frågorna ovan, men det finns en del som är värt att känna till utanför området motivation när vi pratar om vad som gör att människor agerar.

Empowerment – Egenmakt på svenska

Om motivation handlar om viljan att göra något, så är egenmakt det som gör att vi går från ord till handling. Egenmakt gör att vi:

 • Vet vad som ska göras
 • Hur det ska göras
 • Vem som kan hjälpa mig
 • Vad det kostar
 • Vilken teknik som ska användas

Nyanställda kan vara väldigt motiverade men upplever en låg nivå av egenmakt.

Egenmakt är minst lika viktigt som motivation när det kommer till att få människor att agera och göra.

Du kan läsa mer om egenmakt här.

Motivation är en färskvara

Ett problem med motivation är att motivationen att göra något kan klinga av snabbt, eller nästan omedelbart ersättas med viljan om att göra något annat.

Som vi varit inne på så verkar effekterna vara större för externa motivationsfaktorer än interna, men även där finns problemet.

Det här leder till att en ledaren inom en organisation inte kan använda motivation som grund för allt som behöver göras.

Den här insikten har lett till att många coacher, personer som möter människor ansikte mot ansikte och jobbar med enskilda personer, gärna jobbar med system, rutiner och ramverk för att på annat sätt skapa förutsättningar för att det som deras klienter vill ska ske faktiskt sker.

Man strävar helt enkelt efter att försöka åstadkomma så mycket det bara går utan att använda motivation och det tillhörande belöningssystemet som komponenter som man kan.

I jobb och studiesammanhang kan det handla om att individer eller organisationer använder sig av Pomodorometoden, som är ett exempel på ett system som kan fungera som vägledning i arbetet utan att motivationen är en faktor.

Vanliga frågor

Vad är intre motivation?

Inre motivation är den naturliga och personliga drivkraften som kommer inifrån en individ. Den är kopplad till ens egna intressen, nöje och inre tillfredsställelse snarare än yttre belöningar eller påtryckningar. Med andra ord, inre motivation handlar om att göra något för att det är personligt meningsfullt och givande.

Vad är yttre motivation?

Yttre motivation är den typen av drivkraft som kommer från yttre faktorer eller belöningar. Det handlar om att utföra handlingar eller sträva efter mål på grund av yttre incitament såsom pengar, beröm, befordran eller andra externa påverkningar, snarare än för ens egna personliga intressen eller nöje. Med andra ord, yttre motivation innebär att man gör något för att uppnå en belöning eller undvika en påföljd som kommer utifrån.

Vad betyder motivation

Motivation är den kraften som driver oss att agera och sträva efter att uppnå våra mål eller utföra handlingar. Det är den inre eller yttre påverkan som påverkar vårt beteende och vår inriktning mot specifika mål. Motivation kan vara kopplad till våra personliga önskningar, drivkrafter, eller yttre faktorer som belöningar och påtryckningar. I grund och botten handlar motivation om vad som får oss att vilja och handla på ett sätt som tar oss närmare det vi strävar efter att uppnå.

Vilka externa och interna belöningar kan finnas?

Externa belöningar är exempelvis pengar, beröm, erkännande och priser. Interna belöningar är utveckling, självuppfyllelse och tillfredsställelse.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som programledare inom försvarsindustrin i Stockholmsregionen.

Lämna en kommentar