Vad är inre och yttre motivation – Definition och exempel

Gör du någonsin något bara för att det är roligt eller känns bra?

Om så är fallet så gör du något utifrån din inre motivation.

Om du däremot gör något för att få en belöning, t.ex. pengar eller godkännande från andra, är du externt motiverad.

Externt motiverad kan du vara på olika sätt.

Du kan exempelvis jobba för att få en belöning eller undvika straff.

I båda fallen så du är externt motiverad, men logiken och sannolikt drivkrafterna hos dig skiljer sig åt.

Du kan också vara både internt och externt motiverad att utföra en och samma uppgift.

Du kan till exempel arbeta hårt för att få en befordran på jobbet (extern motivation), eftersom du vill kunna ge din familj ett bättre liv (inre motivation).

I det här inlägget kommer vi att diskutera definition, skillnader och ge exempel på intern och extern motivation.

Vi kommer använda följande begrepp synonymt:

 • inre och intern motivation
 • yttre och extern motivation.

Vi kommer också använda begreppet motivator, som beskrivning på något som motiverar.

Det råder stor samsyn inom ledarskapsforskning och psykologi om att vi människor kan motiveras av interna eller externa faktorer, så de två olika typerna av motivation vi ska diskutera här är inte inte kontroversiella.

Det finns forskare och tänkare som föreslagit att vi människor kan motiveras på fler sätt än de vi ska diskutera här, men jag påstår att det inte finns något inom där som är lika accepterat som intern och extern motivation.

Förutsättningar för att vi ska kunna vara motiverade

För att en person ska känna sig motiverad måste han eller hon ha:

 • ett mål eller syfte
 • se hur de handlingar och aktiviteter som personen utför leder till målet
 • tro att målet är uppnåeligt

Dessutom måste individerna känna en viss grad av tillfredsställelse i det de gör för att bibehålla motivationen på vägen mot sitt mål.

SMARTa mål är utformade med ovanstående i åtanke eftersom de ger en ram för att sätta upp mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna.

Vad är inre motiviation?

Inre motivation, eller intern motivation, handlar om att vi motiveras utifrån våra egna tankar och mentala bilder.

Definition av inre motivation: De är viljan att göra något för sin egen skull. Individer som drivs av internt motiverade drivs av sitt intresse för själva uppgiften, snarare än av yttre faktorer. Intern motivation beskrivs ofta som en känsla av njutning eller tillfredsställelse.

Författaren och forskaren Daniel Pink pekar på tre viktiga komponenter för att vi ska kunna utveckla och vara internt motiverade, i synnerhet då i utbildningssammanhang.

Det handlar om:

Autonomi: behovet av oberoende och självkontroll.

Bemästrande: önskan att bli bättre på något.

Syfte: att känna att det man gör är viktigt.

Autonomi i det här sammanhanget handlar om att en person ska ha möjligheten att faktiskt göra ett eget val i någon mening.

Pink menar att en ledare som leder sina följare på ett sätt så att huvudkomponenterna är på plats kraftigt ökar sannolikheten för att en ledare ska kunna aktivera en persons inre motivation.

Intern motivation i praktiken

Definitionen ovan är nog greppbar för de flesta, men hur fungerar den i praktiken?

Om jag vill gå ner i vikt, exempelvis för att jag tycker jag blir snyggare då, strävar jag då mot ett mål utifrån intern eller extern motivationsfaktorer?

Svaret är ”att det beror lite på”, för det beror på hur du tänker och resonerar kring begreppet snygghet.

Om ”snygg” är en personlig fråga för dig så är ett exempel på hur du drivs av interna motivationsfaktorer.

Om någon däremot säger till dig att du måste gå ner i vikt för att du inte tillräckligt attraktiv i nuläget, så är din motivation extern.

Vad säger forskningen om inre motiviation?

Det har gjorts mycket forskning om intern motivation och dess effekter.

Dels är konceptet intressant för de som vill leda och motiviera andra, men det är lika viktigt att förstå hur individer uppfattar sin situation och sitt liv.

Forskare har därför studerat inre motivation från två olika perspektiv, lite förenklat så här:

 • Är intern motivation en effektiv källa till motivation, exempelvis i arbetslivet?
 • Är intern motivation en del i ett rikt, intressant och lyckligt liv?

Svaret verkar vara ”ja” på båda frågorna.

Det tolkar vissa forskare som att intern motivation är den motivation som får oss att agera av ”rätt orsak”.

Människor som drivs av interna motivationsfaktorer

Internt motiverade personer håller ofta ut längre i strävan efter att nå ett mål, och är mer benägna att utforska nya saker och komma på kreativa lösningar, exempelvis i arbetsituationer.

Vid undersökningar så rapporterar internt motiverade individer att de känner större tillfredsställelse med sina prestationer, än vad externt motiverade individer gör.

De uppger också att de känner att de kontrollerar sina egna liv i högre utsträckning.

Internt motivierade människor stannar längre på sina arbetsplatser än externt motiverade.

Internt motiverade studenter tar större ansvar för sin egna utbildning och uppvisar bättre studieresultat.

Intern motivation och ledarskapsstilar

Det transformativa ledarskapet är utformat så att ledaren jobbar för att skapa internt motiverade följare.

Även det situationsanpassade ledarskapet förhåller sig till nivån av intern motivation hos den ledaren möter och anpassar ledarskapet därefter.

Vad är yttre motivation?

Yttre motivation, eller extern motivation, kommer utifrån och styrs av externa belöningar eller bestraffningar.

Definition: Extern motivation kommer utifrån och drivs av externa belöningar eller bestraffningar. Externt motiverade människor drivs av saker som pengar, betyg och utmärkelser.

En stor fördel med extern motivation är att den kan användas i många olika sammanhang och det går att få snabb effekt.

I vissa sammanhang, och för vissa personer, så fungerar det inte alls att skapa intern motivation och yttre motivationsfaktorer är det enda som fungerar då.

Det finns exempel på det inom såväl arbetsliv som skola.

Vad säger forskningen om yttre motiviation?

Yttre motivation är oftast lätt att förstå och greppa, men den långvariga effekten kan vara långt ifrån enkel att förstå. Forskning visar exempelvis att:

 • Extern motivation kan påverka intern motivation negativt.
 • Användandet av externa motivationsfaktorer kan påverka motivationen (alla typer) långsiktigt negativt, exempelvis på arbetsplatser.
 • Yttre motivation kan öka den stress som människor upplever och snarare tillföra negativa externa faktorer än skapa motivation.
 • Extern motivation kan leda till fusk och andra oetiska beteenden.

En studie visade att externa belöningar (t.ex. pengar) ledde till bättre prestationer vid enkla uppgifter, men den effekten gick inte att se vid mer komplexa uppgifter.

Som vi var inne på tidigare så verkar extern motivation inte fungera under lika långa tidsintervall som intern motivation.

Personlig läggning och kulturella aspekter kan också påverka hur väl extern motivation fungerar i enskilda fall.

Extern motivation och ledarskapsstilar

Det transaktionella ledarskapet använder sig av externa motivatorer.

Det kan handla om exempelvis ackordslön inom industrin, och bestraffningar inom militära enheter.

Skolsystemet använder sig också i hög utsträckning av extern motivation som drivkraft, även om det finns starka krafter som vill förändra detta.

Vad är skillnaden mellan intern och extern motiviation

Det finns olika sätt på vilket vi kan jämföra intern och extern motivation med varandra.

I grunden handlar det om att det finns (minst) två olika belöningssystem hos oss människor, som får oss att agera på ett visst sätt.

Att vi har olika belöningssystem, och hur de påverkar oss som människor, har diskuterats ända sedan det antika Grekland.

Vi skulle säga att en stoiker är en internt motiverad person.

Stoiker pratar om sammahang, inre drivkrafter och glädjen i att öka sin egna förmåga.

Extern motivation ligger närmare den hedonistiska synen på lycka och framgång.

Hedonistisk lycka vilar mer på kickar, och fokus är mer på enskilda händelser – istället för sammanhang – som metod för att aktivera vår känsla av lycka.

Modern forskning delar de klassiska filosofernas sätt att dela upp våra belöningssystem på, vilket ligger till grund för hur vi sedan resonerar kring motivation.

Det här leder också till att idéerna kring interna och externa motivatorer inte är speciellt kontroversiella, som vi nämnde inledningsvis.

Forskningen är dock försikting med att inte peka ut en typ av belöningssystem, och därmed en typ av motivation, som bättre än någon annan.

Exempel på intern och extern motiviation i arbetslivet

Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det två huvudtyper av externa belöningar som kan användas för att motivera anställda: finansiella och icke-finansiella belöningar

Finansiella belöningar (t.ex. löner, bonusar) fungerar vanligtvis bättre för dem som är svarar bra på externa motivationsfaktorer, medan icke-finansiella belöningar (t.ex. flexibla arbetstider, utbildningsmöjligheter) brukar fungera bättre för dem som är internt motiverade.

Båda typerna av belöningar kan vara effektiva, men de måste ges på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Exempel på intern och extern motivation vid inlärning

Problembaserat lärande, som det exempelvis används inom vissa universitet, är en pedagogisk metod som syftar till att öka studenters egna ansvar för utbildningen.

Det leder i sin tur till att sannolikheten för att interna motivatorer ska driva studenterna i deras kunskapsinhämtning.

Är motivation en bra drivkraft?

Vi har nog alla hört uttryck som att ”jag är motiverad” eller ”hon är sjukt motiverad nu och ute efter revansch”.

Men är motivation den enda drivkraft vi har som gör att vi agerar och gör saker?

Är det ens den viktigaste faktorn när det kommer till att åstadkomma resultat?

Det finns inga enkla svar på frågorna ovan, men det finns en del som är värt att känna till utanför området motivation när vi pratar om vad som gör att människor agerar.

Empowerment – Egenmakt på svenska

Om motivation handlar om viljan att göra något, så är egenmakt det som gör att vi går från ord till handling.

Egenmakt är minst lika viktigt som motivation när det kommer till att få människor att agera och göra.

Du kan läsa mer om egenmakt här.

Motivation är en färskvara

Ett problem med motivation är att motivationen att göra något kan klinga av snabbt, eller nästan omedelbart ersättas med viljan om att göra något annat.

Som vi varit inne på så verkar effekterna vara större för externa motivationsfaktorer än interna, men även där finns problemet.

Det här leder till att en ledaren inom en organisation inte kan använda motivation som grund för allt som behöver göras.

Den här insikten har lett till att många coacher, personer som möter människor ansikte mot ansikte och jobbar med enskilda personer, gärna jobbar med system, rutiner och ramverk för att på annat sätt skapa förutsättningar för att det som deras klienter vill ska ske faktiskt sker.

Man strävar helt enkelt efter att försöka åstadkomma så mycket det bara går utan att använda motivation och det tillhörande belöningssystemet som komponenter som man kan.

I jobb och studiesammanhang kan det handla om att individer eller organisationer använder sig av Pomodorometoden, som är ett exempel på ett system som kan fungera som vägledning i arbetet utan att motivationen är en faktor.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar