Definition av transformativt ledarskap

Vill du bli en bättre ledare? Ett transformerande ledarskap kan vara en del i detta!

I det här inlägget kan du lära dig om hur det transformativa ledarskapet fungerar. Du kommer lära dig om forskning som säger att det är en bra metod för den som vill bli en bättre och mer effektiv ledare.

Transformativt ledarskap – Inledning

Det transformativa ledarskapet strävar efter att motivera och inspirera, bland annat genom att ledaren bidrar med passion för arbetet parallellt med att varje individ får det stöd och den coachning som behövs för att den personen ska prestera på topp.

Den första definitionen av det transformativa ledarskapet stod James MacGregor Burns för i sin bok ”Leadership (1978). Där definierar Burns det transformativa ledarskapet ”som en process där där ledare och följare tillsammans når högre nivåer av motivation och moral”.

Definitionen av transformativt ledarskap har utvecklats sedan dess, då forskare försökt besvara frågan ”vad är transformativt ledarskap” mer i detalj.

Vi återkommer till det här nedanför.

Transformativt ledarskap, om det utförs rätt, ökar engagemanget, delaktigheten, lojaliteten och prestationen hos följarna.

Väl fungerande transformativa ledare är duktiga på att anpassa sig till olika situationer, beskriva och vårda en kollektiv medvetenhet, hantera sin egen personlighet och vara inspirerande när de leder en grupp.

Ledarskapsstilen är ofta nära kopplad till prosociala beteenden vilket innebär att ledaren och gruppen är empatiska, hjälpande/stöttande och jobbar för gruppens bästa före egennytta.

Vad är transformativt ledarskap? – Definition av transformativt ledarskap

Den ursprungliga definitionen av det transformativa ledarskapet, den skapad av Burns, hittar du i inledningen på inlägget, men den är väldigt övergripande och generell.

I praktiken så används oftast den definition av transformativt ledarskap som föreslagits av ledarskapsforskaren Bernard Bass.

Bernard har beskrivit fyra huvudkomponenterna som han anser bär upp och defindierar det transformativa ledarskapet.

Bass pratar om idealiserad påverkan, inspirarande motivation, individuell omtanke och intellektuell stimulans.

Idealiserad påverkan (karisma)

Idealiserad påverkan är förmågan hos en ledare att ses som en föregångare och något att efterlikna. Ledaren bidrar också med vision och mål. Den idealiserade påverkan handlar mycket om känslomässiga kopplingar till ledaren.

Inspirerande motivation

Inspirerande motivation handlar om att ledaren inspirera och motiverar sina anhängare löpande i syfte att få starkare gruppdynamik, högre självkänsla och självförtroende hos följarna. Ledaren lyfter fram och diskuterar visionen och målen och inspirerar gruppen att ta till sig och känna för

Individuell omtanke

Att ta hand om medarbetarna som individer är viktigt för en ledares förmåga att nå framgång. Transformativa ledare ändrar ofta sin ledarstil för att passa varje anställds behov och motivera dem till förändring. Den här typen av ledare är intresserad av medarbetarnas personliga utveckling, vilket motiverar gruppen som helhet till högre prestationer och måluppfyllelse.

Intellektuell stimulans

Ledare som kan hjälpa sina anställda att lära sig och växa är ofta framgångsrika när det gäller förändringar. Transformativa ledare måste kunna utmana medarbetarna och hjälpa dem att lära sig. De måste också kunna erbjuda nya idéer och insikter som kan hjälpa medarbetarna att förverkliga sin vision för framtiden.

Jämfört med andra modeller, t.ex. Maslows behovstrappa, är det tydligt att det transformerande ledarskapet tar hänsyn till både grundläggande och högre behov. Det är de högre behoven som inspirerar och stimulerar människor att uppnå stora saker.

Maslows behovspyramid.
Maslows behovstrappa pekar på hur våra mänskliga behov byggs upp. Det transformativa ledarskapet möter många av behoven både lågt ner och högre upp i behovstrappan.

Lästips: Hur ska vi definiera ledarskap? Här diskuterar vi ledarskap lite mer principiellt.

Alternativa definitioner

Det finns lite olika alternativa definitioner av transformativt ledarskap som utgår från Bass modell ovan eller från en något modernare modell av Kouzes och Posner.

Kouzes and Posners definiton är baserad på fem huvudkomponenter. Ledaren ska:

 • Visa vägen – ledaren är föredöme genom sitt agerande. Agerandet måste vara ärligt och autentiskt och bygga på egna sunda ideal och värderingar.
 • Förmedla en gemensam vision – ledaren förmedlar en levande bild av framtiden. Alla inkluderas och det är begripligt för alla vad de behöver göra för att hjälpa till i processen.
 • Utmana processen/processer – ledaren uppmuntrar alla att utmana gällande sanningar och uppmuntrar till nya idéer och sätt att göra saker på.
 • Ge andra makt – ledaren agerar aktivt för att alla ska känna att de kan och har rättt att fatta beslut i sina frågor. Man strävar efter en hög nivå av egenmakt, eller empowerment som vi också säger ibland!
 • Stärk följarnas självförtroende – ledaren medverkar till att skapa ett positivt klimat med goda sociala kontakter;  berömmer, uppmuntrar och ser gruppens framgång. Fokus ligger på det gruppen lyckas med, inte misslyckanden. 

Modellerna och definitionerna avviker inte så mycket från varandra och fångar i väsentliga delar samma tankar.

Kritik mot såväl Bernard Bass modell som Koues Posnters handlar bland annat om att det är svårt att riktigt se skillnaden mellan de olika huvudkomponenterna och att de ”går i varandra”.

Hur agerar en transformativ ledare?

Transformativt ledarskap handlar om energi, passion och fokus på att hjälpa var och en i gruppen att lyckas. Ledaren inspirerar till positiva förändringar och är alltid ute efter att förbättra sin grupp eller organisation.

Transformativa ledare måste vara genuina och ärliga i sitt samspel med sina anhängare. Ledare som försöker vara någon annan kommer snabbt att förlora förtroendet hos sina anhängare.

Med de grundläggande aspekterna på plats, bör man börja arbeta med de fyra – eller fem om man väljer Kouzes och Posners modell – karaktäristiska aspekterna som definierar det transformativa ledarskapet enligt ovan.

Kom ihåg: Du är viktig som ledare, men ditt ledarskap handlar inte om dig. Det handlar om de människor du vill hjälpa. Involvera dina följare i framtagningen och utformningen av visioner och gemensamma värderingar.

Låt dem hjälpa till att forma den förändring du vill uppnå.

Lästips: Det tjänande ledarskapet delar idéer med det transformativa ledarskapet även om det finns skillander.

Så kan du bli mer transformativ i ditt ledarskap

Det finns många olika sätt att agera i linje med ett transformativt ledarskap, här nedanför får du några exempel på hur du kan agera:

 • Visa ett gott exempel och var entusiastisk över det du gör. Låt dina följare se det.
 • Kämpa mot status quo och bejaka förändring.
 • Se till att varje medlem i ditt team känner sig uppskattad och har möjlighet att bidra.
 • Uppmuntra kreativitet och risktagande hos dina följare.
 • Fokusera på behoven hos dem du vill hjälpa, inte på dig själv.
 • Tacka dina följare för deras bidrag, stora som små.
 • Var positiv, även i motgång.

Är transformativt ledarskap bra ledarskap?

Det finns mycket forskningsstöd som pekar på att det transformativa ledarskapet är ett exempel på ett bra och effektivt ledarskap.

En transformativ ledare uppträder också oftast på ett sätt som förväntas av många vilket i sig medför en rad fördelar och hög acceptans.

Men det finns en hel del saker att vara observant på, eller till och med kritisk mot.

För att lära dig mer så rekommenderar jag bloggens inlägg där vi går igenom för- respektive nackdelar med transformativt ledarskap.

Summering – Vad innebär transformativt ledarskap

Vi har tittat på hur transformativt ledarskap kan definieras.

Det är en kunskap som är central för den som vill lära sig mer om ledarskap, men definitionen hjälper oss också att förstå vad transformativt ledarskap är och hur det utövas.

Oavsett definition så ser vi en tydlig strävan i att ge individer och grupper goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag och kopplingen forskning och tankar kring mänskliga behov är tydlig.

På så vis avviker det transformativa ledarskapet från exempelvis det transaktionella ledarskapet.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar