Definition av ledarskap och olika ledarskapsteoriers definitioner

I det här inlägget ska vi titta på några olika definitioner av ledarskap samtidigt som vi försöker besvara frågan ”vad är ledarskap”.

Vi kommer börja med att definiera ledarskap allmänt och titta på olika infallsvinklar. Därefter ska vi analysera hur några olika välkända ledarskapsteorier ser på ledarskap utifrån sina mål och idéer.

Framför allt så kommer vi peka på vad olika ledarskapsteorier väljer bort eller betonar i sitt ledarskap jämfört med en bred och allmän definition.

Definition av ledarskap – Vad är ledarskap?

Ledarskap är förmågan att ”leda”, påverka eller vägleda andra individer, grupper och hela organisationer. Begreppet ledarskap omfattar både ett forskningsområde och en viktig praktisk färdighet som är nödvändig för att lyckas i alla sammanhang där människor samverkar.

Ledarskap kan tilldelas personer och roller formellt – exempelvis genom att någon blir utsedd till chef eller projektledare – och vanligtvis benämns den typen av ledare som ”formella ledare”, eller så uppstår informella ledare som genom att de besitter exempelvis djup kunskap inom ett ämne styr och påverkar verksamheten mer eller mindre tydligt.

Alternativ definition:

Ledarskap är en process som ger visioner, motivation och vägledning för att uppnå organisatoriska mål.

Båda definitionerna av ledarskap här ovanför är ganska neutrala och ganska allmänna i sin definition av ledarskap, vilket tillåter oss att tolka dem ganska fritt.

Andra alternativa definitioner är ofta anpassade för att betona något som en författare, forskare eller föreläsare tycker är speciellt viktigt i ledarskapet.

Här är ett sådant exempel:

Ledarskap är förmågan att ”leda”, påverka eller vägleda andra individer, grupper och hela organisationer i syfte att få dem att växa och uppnå viktiga mål.

Det är samma text som i inledningen, men nu med ett tillägg om att vi vill få människor och organisationer att växa och uppnå viktiga mål.

En ledare från tidigt 1900-tal.
Synen på ledare har förändrats över tid. Under tidigt 1900-tal var ledare synonymt med ikoniska ledare inom militären, facket eller nationen. Så är det inte längre.

Vad innebär ledarskap?

Många som funderar kring ledarskap vill gärna lägga till att ledarskapet ska få människor och organisationer att växa, som i exemplet ovan, det gör nämligen att ledarskapet framstår som ”mänskligare” då det inte bara handlar om att krama ur maximalt ur en befintlig organisation eller struktur.

Samtidigt så är det tveksamt om exempelvis det transaktionella ledarskapet ryms inom den här senare definitionen, vilket vi kommer se senare.

Den som anser att det transaktionella ledarskapet är ett sämre ledarskap tycker naturligtvis att den senare definitionen har sina poänger, men det råder ingen tvekan om att ett transaktionellt ledarskap bevisligen fungerar i rätt sammanhang.

Saker och ting blir snabbt väldigt komplicerat om vi ska beskriva gott ledarskap i definitionen, och dessutom utesluta dåligt ledarskap, så det kan finnas skäl till att ifrågasätta allt för omfattande och specifika ledarskapsdefinitioner.

Bra ledarskap måste dessutom sättas i ett sammanhang, och i relation till dem som vi samverkar med, vilket gör det ännu svårare att definiera bra ledarskap.

En bild med ett exempel på en definition av ledarskap.
Ett exempel på definiton av ledarskap!

Ledarskap eller organisatoriskt ledarskap

Vissa ledarskapsteorier betonar mötet mellan människor i sin ledarskapsmodell.

Den typen av ledarskap – ibland kallad personligt ledarskap – är tänkt att användas då vi möter individer eller grupper av människor, vilket är en väldigt viktig del i ledarskapet.

Men det är inte självklart det enda ledarskapet som är relevant, i synnerhet inte för högre chefer i en organisation.

Där kan det vara relevant att prata om organisatoriskt ledarskap.

Organisatoriskt ledarskap inkluderar bland annat att organisationer har en klar bilda av:

  • sitt uppdrag
  • sin vision
  • sin strategi

Ett gott organisatoriskt ledarskap underlättar för olika delar i en organisation att sträva mot samma mål, i samma takt, och ger känslan av att helheten är mer än delarna för sig.

Våra förslag på ledarskapsdefinitioner inledningsvis inkluderar organisatoriskt ledarskap, men som vi ska se nedan så kan olika ledarskapsteorier hantera det organisatoriska ledarskapet mer eller mindre väl.

Definition av ledarskap i praktiken

Just ledarskapsförmågan hos ledare kan utvecklas, genom exempelvis kurser och studier, så att vi blir bättre och effektivare ledare, chefer, coacher eller inspiratörer på vår arbetsplats!

Utöver det så kan vi mer eller mindre bekänna oss till någon ledarskapsteori som på mer eller mindre goda grunder förespråkar hur ledare ska agera och fungera som en goda ledare.

Exempel på vanliga sådan ledarskapsteorier är:

Oftast har dessa ledarskapsteorier en egen idé om vad ledarskap är och med det följer egna definitioner, mer eller mindre tydliga, som vi ska titta på här nedanför.

Ofta blir det därför den ledarskapsteori som vi väljer att följa som beskriver vår definition av ledarskap i praktiken.

Definition av ledarskap inom olika ledarskapsteorier

Här nedanför ska vi studera några exempel på olika ledarskapsteorier och se hur de förhåller sig till de definitioner vi diskuterat i texten här ovanför.

Det är en översikt men du hittar länkar till mer läsning här på bloggen om du vill lära dig mer om respektive ledarskapsteori eller modell. Det är också en bra överblick om du funderar på att vidareutveckla dig som ledare via en ledarskapsutbildning.

Coachande ledarskap

Det coachande ledarskapet definieras av att ledaren fokuserar på personalen snarare än organisationens mål.

Den coachande ledaren arbetar med att utveckla individers kunskap, förmågor, inställning och ser till att personalen är motiverad.

Det här är ett ledarskap som ryms inom samtliga föreslagna definitioner av ledarskap vi haft uppe, men den organisatoriska aspekten är inte tydligt hanterad i det coachande ledarskapet.

Det betyder inte att det coachande ledarskapet kan fungera optimalt utan organisatoriska mål och visioner, eller att det helt går att coacha någon utan sådana mål, men ledarskapet utgår från mötet med individer eller möjligtvis mindre grupper.

Karismatiskt ledarskap

Karismatiskt ledarskap kan definieras som ett ledarskap som fokuserar på ledarens förmågan att inspirera, entusiasmera, tillföra energi, ingjuta självförtroende och förmedla passion.

Den här typen av ledarskap kan rymmas inom ramen för de definitioner vi haft uppe kring ledarskap.

Den organisatoriska delen är möjligtvis inte tydligt hanterad, men den karismatiska ledaren jobbar med hela organisationen så väl som individerna däri.

Laissez-faire ledarskap

Ledaren ska uppmuntra deltagande, arbeta för att individen utvecklas och ge feedback (gärna i form a beröm), men i övrigt inte lägga sig i hur medarbetare sköter sitt arbete.

Vissa anser att det här är det här är det mest basala ledarskapet och att det inte går att förminska ledarens roll speciellt mycket mer och fortfarande ha en ledare.

Denna typ av ledarskap kan nog rymmas inom den definition av ledarskap vi föreslog inledningsvis, men det är ett ”svagt” och nästan icke existerande ledarskap.

Organisatoriska mål och organisatoriskt ledarskap är svårt att sätta i ett sammanhang i den här ledarskapsteorin.

Situationsanpassat ledarskap

Det situationsanpassade ledarskapet utgår ifrån att ledaren ska anpassa sitt ledarskap efter hur den man möter uppfattar sin situation.

Beroende på situationen så väljer ledaren ett passande ledarskap utifrån fyra olika typfall.

Det här är ett ledarskap som ryms under samtliga definitioner ovan, men det saknar stöd och fokus på det organisatoriska ledarskap och lämnar en hel del övrigt att önska när det kommer till hur en ledare ska hantera grupper av människor.

Tjänande ledarskap

Det tjänande ledarskapets ledare tjänar sina personal genom att hjälpa dem att förbättra sin förmåga och aktivt stötta individer, främst kring att lösa problem i arbetet.

Det här är ett ledarskap som passar bäst under de ledarskapsdefinitioner som sätter människan och människors förmåga i fokus, även om den fungerar med mer allmänna definitioner av ledarskap.

Som flera andra teorier ovan så sätter den det personliga ledarskapet i fokus medan det organisatoriska ledarskapet inte får så mycket plats.

Transaktionellt ledarskap

Transaktionellt ledarskap definieras av att ledaren arbetar med sina underlydande för att på ett rationellt sätt utvärdera vad personen gjort bra eller dåligt.

Vem personen är, eller vad den personen har för önskemål eller mål, är ointressant.

Som vi var inne på så ryms denna ledarskapsteori inte under ledarskapsdefinitioner som lyfter fram personlig utveckling eller individuella hänsyn.

I praktiken så hanterar det transaktionella ledarskapet ofta organisatoriskt ledarskap naturligt då det inte görs någon större skillnad mellan individer och organisation.

Transformativt ledarskap

Det transformativa ledarskapet fokuserar på ledarens förmåga att väcka människors egna förmågor och självförtroende samtidigt som det bidrar till att skapa en inspirerande vision för framtiden.

Det här är återigen ett ledarskap som sätter människan, och människans behov, men rätt implementerat så bör det också finnas ett tydligt organisatoriskt ledarskap.

Du kan läsa en omfattande introduktion till det transformativa ledarskapet här.

Reflektion

Det är en tydlig trend i att ledarskapet ska beakta mänskliga aspekter och se de individuella förutsättningar som finns hos organisationens medlemmar.

Om vi angett datum för när olika ledarskapsteorierna presenterats och fått acceptans så skulle vi se att Laissez-faire ledarskapet och det transaktionella ledarskapet haft äldst datum.

De andra ledarskapsteorierna är av något nyare modell.

Så synen på ledarskap förändras och anpassas beroende på hur samhället och vårt arbetsliv förändras, med det förändras också definitionen av ledarskap, eller kanske snarare definitionen av gott ledarskap.

Andra typer av ledarskap

I moderna organisationer hittar vi uttryck som förändringsledare, produktledare, teknisk ledare, agil coach och hälsoinspiratör.

Vi ska nog tolka den typen av titlar som att organisationen valt ut vissa områden där man vill uppnå vissa mål och de här ledarna har då till uppgift att leda verksamheten mot dessa mål inom ett specifikt område.

Med det förtydligandet så fungerar sannolikt flera av de föreslagna definitionerna av ledarskap vi haft uppe i inlägget även för denna typ av ledarskap.

Slutsats – Definition av ledarskap

Vi har studerat olika definitoner av ledarskap och jämfört dessa definitioner med de bärande idéerna inom några välkända ledarskapsteorier.

Vi kan se att även om det finns olika definitioner av ledarskap så verkar inte definitionerna vara i direkt konflikt med varandra om vi utgår från ganska allmänna definitioner.

Det finns dock definitioner av ledarskap som är snävare i sin beskrivning i syfte att lyfta fram någon viktig aspekt i ledarskapet.

Vissa ledarskapsteorier fokuserar så hårt på vissa aspekter att det finns skäl att hävda att de inte beskriver ett ”komplett” ledarskap utan att man fokuserar på delar av ledarskapet.

Det är upp till dig att bestämma vilken definition av ledarskap du vill utgå från, men de allmänna definitioner vi studerat har sina poänger då de inte bara beskriver vad ledarskapet kan omfatta utan även talar om vad som bör ingå i ett ledarskap.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som programledare inom försvarsindustrin i Stockholmsregionen.

Lämna en kommentar