Vad är företagskultur?

Företagskultur är den uppsättning värderingar, övertygelser och beteenden som tillsammans blir ett företags identitet. Det är företagskulturen som sätter tonen för hur de anställda möter varandra och kunderna. Att skapa en stark företagskultur är viktigt för alla företag som vill vara framgångsrika.

Vad är företagskultur?

Företagskultur är en organisations gemensamma värderingar, övertygelser och normer och det är företagskulturen som avgör hur människor i organsationen agerar.

En stark företagskultur kan ge ett företag en konkurrensfördel. Den kan bidra till att attrahera och behålla de bästa medarbetarna och den kan främja en känsla av lojalitet och engagemang bland medarbetarna.

Ett företags kultur formas av dess historia, dess värderingar och ledarnas personligheter.

En bild på ett glatt team som samarbetaer.
Samarbete och en stor acceptans för att vi ska hjälpas åt är en del av företagskulturen.

När en företagskultur är stark kan den vara ett kraftfullt verktyg för att ena de anställda och motivera dem att nå gemensamma mål. En stark negativ företagskultur kan göra det svårt för ny att komma igång och agera.

När en företagskultur är svag kan den leda till förvirring och konflikter bland de anställda.

Ett företags kultur utvecklas ständigt men kan vara svår att förändra företagskulturen i en viss riktning.

Stressade människor på en skräpig arbetsplats.
Stressiga arbetsmiljöer med människor som inte drar nytta av varandra är en negativ företagskultur som inte är så ovanlig.

Exempel på företagskultur påverkar vardagen

Jag var på ett möte där vi diskuterade hur vi som projektledare jobbar och vad vi kan göra bättre. Det var en bra genomgång men jag reagerade på en Powerpoint slide som visades

Där stod det ”Hur hanterar du besvärliga medarbetare?” och så följdes frågan av en punktlista i stil med:

  • Som underpresterar
  • Är omotiverade
  • Är svårstyrda
  • Med stora kompetensbrister

Det här är exempel på en företagskultur präglad av transaktionellt ledarskap.

Frågan kunde lika gärna varit ”Hur får vi alla att trivas och prestera?” med en punktlista som lyfte fram agerande i ett transformativt ledarskap.

Ledarskapskulturen är en del av företagskulturen och den märks oftast väldigt tydligt.

Välbefinnade på arbetsplatsen är en del av företagskulturen. Bilden visar en person som gör yoga på jobbet.
En arbetsplats där människor mår bra har sannolikt en bättre företagskultur än arbetsplatser där människor mår dåligt.

Hur skapar man en företagskultur?

Det finns alltid en företagskultur även om den inte är uttalad. Den formas då individerna på arbetsplatsen och av företagets informella och formella ledare.

Här ska vi titta på några komponenter i ett mer medvetet och aktivt skapade av en företagskultur.

1. Definiera vilka värderingar som är viktiga och önskade

Värderingar och beteenden är viktig för varje företagskultur. Utan en tydlig uppsättning värderingar blir det svårt att skapa en kultur som är sammanhängande och meningsfull. Se till att alla i organisationen är medvetna om värderingarna och är engagerade i att upprätthålla företagskulturen

2. Anställ rätt personer

De anställda i en organisation är de viktigaste ambassadörerna för dess kultur. Det måste beaktas redan vid rekryteringen av personal.

3. Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Se till att alla i organisationen är medvetna om företagskulturen och vet vad som förväntas av dem. Kommunicera regelbundet om kulturen och se till att den förstärks genom alla interaktioner, inklusive utbildning, prestationsbedömningar och kundservice.

4. Var konsekvent

En företagskultur kommer inte att vara effektiv om den inte upprätthålls konsekvent. Alla anställda måste hållas ansvariga enligt samma standarder och förväntningar. Detta kan göras genom tydliga riktlinjer, regelbunden utbildning och konsekvent feedback.

5. Feedback och ständiga förbättringar

En företagskultur bör ständigt utvecklas för att möta organisationens och de anställdas behov. Ett framgångsrikt företag uppmuntrar feedback från de anställda om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Summering – Vad menas med företagskultur

Företagskultur är den uppsättning värderingar, övertygelser och beteenden som tillsammans utgör ett företags identitet. Att skapa en stark företagskultur är viktigt för alla företag som vill bli framgångsrika.

Arbetet med att skapa en företagskultur måste bedrivas systematiskt och långsiktigt.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar