DISC-analys

DISC-analys är en metod för att analysera och förstå en persons personlighet, beteende och arbetsstil. Genom att identifiera individuella drag kan en DISC-analys ge insikt om hur en person fungerar i olika situationer och hur de kan kommunicera och samarbeta mer effektivt. DISC-analysen kan hjälpa till att öka medvetenheten om ens egna styrkor och utmaningar, samt förståelsen för andra och deras sätt att agera och reagera.

Det finns även alternativ till DISC-analys, som till exempel Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) och Big Five-personlighetstestet. Dessa analyser fokuserar på olika aspekter av personlighet och kan erbjuda ytterligare insikter och fördjupad förståelse för individens beteende och arbetsstil.

För att utföra en DISC-analys används vanligtvis en frågeformulär eller ett test som bedömer olika beteendekategorier. Resultaten presenteras i form av en DISC-profil, som visar vilka egenskaper och drag som är mest framträdande hos individen.

En DISC-analys är lämplig i olika situationer, som rekrytering och urval av personal, ledarskapsutveckling, karriärförändringar eller förbättring av individens kommunikations- och samarbetsförmåga. Genom att förstå ens egen personlighet och beteende kan man anpassa sitt arbete och sitt samarbete med andra för att uppnå bättre resultat och en harmoniskare arbetsmiljö.

Nästa avsnitt kommer att fokusera på hur personlighet påverkar beteende och arbetsstil och hur en DISC-analys kan hjälpa till att förbättra kommunikation och samarbete.

I korthet

 • DISC-analys förstår personlighetstyper: En DISC-analys kan hjälpa till att identifiera och förstå olika personlighetstyper och deras beteende och arbetsstilar. Resultatet relateras till de fyra DISC-profilerna.
 • DISC-analys förbättrar kommunikation och samarbete: Genom att känna till andras preferenser och beteenden enligt DISC-modellen kan man anpassa sin kommunikation och samarbete för att uppnå bättre resultat.
 • DISC-analys främjar teamdynamik: Genom att använda DISC-analys i team kan man förstå varandras styrkor och svagheter och skapa en mer harmonisk och effektiv arbetsmiljö.

Vad är en DISC-analys?

En DISC-analys är en metod för att analysera och förstå en persons beteendestil och personlighet. Genom att använda DISC-analysen kan man få insikt om hur en person föredrar att kommunicera, fatta beslut och hantera konflikter.

Analysen utförs genom att personen besvarar frågor om sitt beteende och sina preferenser. Resultatet presenteras i form av en profil som visar personens dominanta beteendestilar.

DISC-analysen kan användas för att öka självinsikt, förbättra kommunikationen och underlätta arbetsrelationer.

De fyra DISC-profilerna

Här är de fyra DISC-profilerna som används som grund för DISC-analysen.

DISC-ProfilKänneteckenStyrkorUtmaningarKommunikationsstil
Dominans (D)Resultatorienterad, självsäkerBeslutsam, effektivKan uppfattas som dominantDirekt
Inflytande (I)Social, entusiastiskÖvertygande, inspirerandeKan vara impulsivÖppen, engagerande
Stabilitet (S)Pålitlig, stabilBra lyssnare, teamspelareMotståndskraftig mot förändringLugn, stödjande
Eftergivenhet (C)Noggrann, analytiskOrganiserad, detaljorienteradKan vara överanalytiskFormell, korrekt
De fyra DISC-profilerna

Alternativ till DISC-analys

 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Istället för att bara fokusera på beteendet, tar MBTI hänsyn till personlighetstyper och preferenser.
 • Enneagrammet: Denna modell fokuserar på att identifiera och förstå olika motivationsdrivkrafter hos människor.
 • Big Five-personlighetsteorin: Detta alternativ analyserar fem centrala personlighetsdrag: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism.
 • StrengthsFinder: Fokuserar på att identifiera och odla individuella styrkor för att uppnå framgång och välbefinnande.

Hur utförs en DISC-analys?

En DISC-analys är en undersökning av en persons beteendestil, kommunikationsstil och arbetspreferenser för att öka självkännedom och förbättra relationer och arbetsprestation.

Processen för att utföra en DISC-analys kan delas in i följande steg:

 1. Samla in data: Genom att använda kompletterande verktyg som frågeformulär eller intervjuer, samlas information om den individuella personens beteende och preferenser.
 2. Analys av data: Genom att undersöka svaren från insamlad data kan olika mönster och beteendestilar identifieras.
 3. Rapportgenerering: En individuell rapport skapas baserat på de identifierade beteendestilarna. Denna rapport ger en sammanfattning av personens styrkor, svagheter och arbetspreferenser.
 4. Feedback och tolkning: Rapporten diskuteras med den undersökta personen för att ge värdefulla insikter och hjälpa till att utveckla personlig och professionell tillväxt.
 5. Tillämpning: Den undersökta personen kan sedan använda de insikter som erhållits från DISC-analysen för att förbättra kommunikation, samarbete och ledarskap.

En intressant fakta är att DISC-analysen utvecklades av psykologen William Moulton Marston, som även var skaparen av karaktären Wonder Woman.

När är en DISC-analys lämplig?

En DISC-analys är lämplig i olika situationer för att öka förståelsen för beteendemönster och förbättra samarbete. Här är några exempel på när en DISC-analys kan vara användbar:

 • Rekrytering: En DISC-analys kan hjälpa till att matcha kandidater med rätt personlighet för en viss roll.
 • Teambyggande: Genom att identifiera och förstå olika beteendestilar kan teamet bli mer effektivt och samarbeta bättre.
 • Ledarskap: En DISC-analys kan hjälpa ledare att förstå sina egna styrkor och utmaningar, vilket kan bidra till att förbättra deras ledarskap.
 • Konflikthantering: Genom att förstå varandras beteendestilar kan konflikter lösas mer effektivt och på ett mer konstruktivt sätt.
 • Personlig utveckling: En DISC-analys kan hjälpa individer att förstå sig själva bättre och hitta områden där de kan utvecklas och växa.

DISC-analys i team

En DISC-analys är användbar för att förstå dynamiken i ett team och underlätta effektiv kommunikation och samarbete. Genom att analysera individernas beteendestilar kan man identifiera styrkor, svagheter och preferenser i teamet. Det hjälper också till att skapa en balanserad och mångsidig grupp. En DISC-analys kan genomföras genom att samla in data från deltagarna och sedan organisera den i en tabell för en översiktlig bild av teamets dynamik och möjliga förbättringsområden. Denna analys ger värdefull insikt som kan användas för att främja en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Hur kan DISC-analys användas för att förbättra teamets dynamik?

DISC-analys kan användas för att förbättra teamets dynamik genom att ge insikt i individuella beteendestilar och främja ökad förståelse och effektiv kommunikation. Genom att använda DISC-analysverktyg kan teamet upptäcka sina styrkor och begränsningar, vilket kan hjälpa till att fördela arbetsuppgifter på ett mer balanserat sätt. Det kan också ge coachande ledarskap för att engagera medarbetarna och främja en positiv arbetsmiljö. Genom att öka medvetenheten om varandras beteenden kan teamet utveckla flexibilitet och anpassa sitt arbete efter varje individs förutsättningar. Detta kan leda till ett mer produktivt och harmoniskt team.

Fakta om DISC-analys

 • ✅ DISC-analys är ett verktyg som förklarar varför individer beter sig som de gör i olika situationer.
 • ✅ DISC-analys hjälper till att förstå sig själv, kollegor och kunder och är användbart inom all form av kommunikation.
 • ✅ DISC-analys beskriver en individs styrkor och utmaningar när det gäller att möta och kommunicera med andra baserat på fyra beteendemönster.
 • ✅ DISC-analys kan genomföras individuellt eller med en 360-graders perspektiv som inkluderar feedback från andra personer.

Vanliga frågor

Hur fungerar DISC-analysen?

DISC-analys är ett verktyg som kategoriserar beteenden och beteendemönster. Det hjälper individer att upptäcka hur deras beteende uppfattas av andra och vilka konsekvenser det kan ha.

Vad är syftet med en DISC-analys?

Syftet med en DISC-analys är att ge insikt i ens personlighetstyp och beteendemönster. Det hjälper till att förstå sig själv och andra bättre samt att förbättra kommunikation och samarbete.

Vilka är de fyra DISC-profilerna?

De fyra DISC-profilerna är Dominans (röda), Inflytande (gula), Stabilitet (gröna) och Medvetenhet (blåa). Varje profil har sina egna kännetecken och beteendeträck.

Hur kan en DISC-analys hjälpa i arbetslivet?

En DISC-analys kan hjälpa till att skapa en bättre arbetsmiljö genom att öka medvetenheten om olika personlighetstyper och främja effektiv kommunikation och samarbete. Den kan också ge vägledning för individuell utveckling och anpassade uppdrag.

Kan jag göra en DISC-analys online?

Ja, en DISC-analys kan göras online. Det finns webbaserade verktyg och tester som kan ge en snabb överblick över ens personlighetstyp och beteendemönster. För en mer detaljerad analys rekommenderas att kontakta certifierade DISC-experter.

Vilka yrken kan dra nytta av en DISC-analys?

En DISC-analys kan vara till nytta i olika yrken och roller, särskilt inom ledarskap, försäljning, kommunikation och kreativa yrken. Förståelsen för olika personlighetstyper kan hjälpa till att skapa bättre arbetsrelationer och öka framgång i dessa områden.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar