FMEA och FMECA – Betydelse och användningsområden

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) och FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) är två viktiga verktyg för risk- och felanalys inom olika områden. Analysmetoderna används för att identifiera och bedöma potentiella fel eller brister i en process eller ett system på ett systematiskt vis. Utifrån bedömningen kan vi sedan titta på hur produktkvalitet, drift och säkerhet påverkas.

FMEA utvecklades framför allt inom fordonsindustrin och används nu i olika branscher som tillverkning, sjukvård och flygindustrin. FMECA är en mer omfattande version av FMEA och innefattar även bedömning av felens kritikalitet för att prioritera riskhantering och åtgärder.

Analyser används oftast under olika faser av utvecklingsprocessen, från konceptarbete och design till produktions- och driftsstadier. De hjälper till att identifiera potentiella fel, bedöma deras sannolikhet och allvar och vidta åtgärder för att minimera risken.

FMEA och FMECA spelar också en viktig roll inom underhålls- och säkerhetsområdet. Genom att analysera fel och risker kan företag identifiera områden som behöver förbättras och implementera olika åtgärder för att minimera riskerna.

Processen för att genomföra FMEA och FMECA inkluderar identifiering av potentiella fel, bedömning av deras påverkan, identifiering av orsaker och utveckling av åtgärder för att minska eller eliminera felens effekter.

FMEA och FMECA kraftfulla verktyg för att analysera risker och fel, förbättra produktkvalitet, säkerhet och processer inom olika industrier. Metoder kan hjälper företag att minska risken för fel och förebygga potentiella problem i sina verksamheter.

I korthet

 • FMEA och FMECA är metoder för att analysera risker och fel i en process eller produkt.
 • FMEA och FMECA används för att förhindra eller minimera problem och fel i olika branscher och industrier.
 • Genom att använda FMEA och FMECA kan vi identifiera och prioritera risker samt vidta åtgärder för att minimera dem.

Vad är FMEA och FMECA?

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) och FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) är två verktyg som används för att analysera och hantera olika typer av fel och potentiella risker i produkter och processer.

FMEA fokuserar på att identifiera möjliga fel och deras effekter, medan FMECA går ett steg vidare genom att bedöma kritikaliteten av varje fel och dess påverkan på systemet som helhet.

FMEA-processen innebär att vi:

 • Identifierar olika felmoder
 • Bedömer sannolikheten för att detta ska inträffa
 • Analysera potentiella effekter för kunden och/eller systemet

Verktygen används i kvalitetsarbete, säkerhetsanalys och riskhantering i syfte att identifiera möjliga fel och minska riskerna för fel. Rätt utfört leder FMEAC till ökad tillförlitlighet, förbättrad säkerhet och högre kvalitet i slutprodukten..

När används FMEA och FMECA?

FMEA används vanligtvis i tidiga utvecklingsstadier för att analysera och eliminera fel innan de uppstår. Det kan handla om att en grupp experter samlas för att identifiera felmoder och sannolikheter som sedan leder till en aktionslista över ändringar och åtgärder som måste till.

FMECA utgpr från FMEA:ns principer men lägger till en kritikalitetsbedömning. Bedömningen hjälper oss att utvärdera hur kritiska dessa fel är för systemets övergripande funktion och säkerhet.

Exempel på Kritikalitetsbedömning: Tänk dig en medicinsk enhet, som en hjärtdefibrillator. Genom FMECA-analys identifieras en potentiell felmod där batteriet kan förlora laddningen snabbare än förväntat. Kritikalitetsbedömningen tar hänsyn till sannolikheten för detta fel och dess potentiella konsekvenser, som här kan vara mycket allvarliga, eftersom en defibrillator som inte fungerar kan leda till en patients död.

Med en hög kritikalitetssiffra prioriteras denna möjliga felmod och ändringar görs i designen. Det kan handla om att förbättra batteriets livslängd eller införa striktare övervakning av batteristatusen.

Historisk bakgrund

FMEA utvecklades ursprungligen inom rymdindustrin. Det var NASA och dess föregångare, National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), som bidrog till att formalisera och popularisera användningen av FMEA under 1960-talet.

Främst då i samband med Apollo-programmet och andra rymdprojekt. Metoden utvecklades som ett sätt att förutsäga och förhindra potentiella fel i komplexa system där säkerhet och tillförlitlighet var avgörande.

Bilindustrin tog senare till sig FMEA-metoden, och den har sedan dess blivit en standardpraxis inom många tillverknings- och produktutvecklingsindustrier. I bilindustrin används FMEA för att analysera och förbättra säkerheten och tillförlitligheten i bilkomponenter och system.

Processen för FMEA och FMECA

FMEA (Felmod och effektanalys) och FMECA (Felmod, effekt och kritikalitetsanalys) är två processer för att identifiera och analysera potentiella fel i en produkt eller process.

 • Steg 1: Identifiera alla möjliga fel eller brister som kan uppstå.
 • Steg 2: Bedöm sannolikheten för att varje fel inträffar och bedöm dess konsekvens.
 • Steg 3: Beräkna den kritiska nivån för varje fel baserat på sannolikhet och konsekvens.
 • Steg 4: Utveckla åtgärder för att minska risken för de kritiska felen.
 • Steg 5: Implementera och övervaka åtgärderna kontinuerligt.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan FMEA och FMECA?

Idag betraktas Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) och Failure Modes and Criticality Analysis (FMECA) som liknande, men det finns en betydande skillnad mellan de två. FMEA initialt inkluderade inte rangordning av allvar, förekomst och upptäckt, medan FMECA fokuserar på att prioritera risk i FMEA genom att lägga till en kritikalitetskomponent. FMEA bestämmer risk i breda termer och är inte så insiktsfull som FMECA. För att skapa FMECA genomförs en kritikalitetsanalys efter FMEA.

Vilka är fördelarna med att använda FMEA?

Fördelarna med att använda FMEA inkluderar förhindrande planering, kostnadsminskning, identifiering av förändringskrav, ökad genomströmning, minskat avfall och möjlighet att identifiera orsaken till problem om en produkt eller process inte fungerar som avsett.

Vad är skillnaden mellan top-down och bottom-up metoden vid genomförande av FMECA?

Top-down metoden används i den tidiga designfasen och fokuserar på systemfunktioner och potentiella fel. Bottom-up metoden används när en systemkoncept har beslutats och varje komponent studeras individuellt.

Vad är skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ kritikalitetsanalys?

Vid kvantitativ kritikalitetsanalys används faktiska komponentdata, medan kvalitativ kritikalitetsanalys endast använder generisk data.

Vad är riskprioritetsnumret (RPN) och hur används det i FMEA?

Riskprioritetsnumret (RPN) beräknas genom att multiplicera allvarlighetsgraden, förekomsten och sannolikheten för upptäckt för att bestämma felmodellens kritikalitet. RPN används för att bestämma prioriteterna för felmodellerna.

Vilken typ av FMEA används för att identifiera problem i tillverkning, montering eller design?

Process FMEA används för att identifiera problem i tillverknings-, monterings- eller designprocessen.

Vad är syftet med FMEA i samband med nya produkter eller tillägg?

Syftet med FMEA i samband med nya produkter eller tillägg är att identifiera potentiella problem och deras effekter för att genomföra nödvändiga åtgärder och lösa eventuella problem, med början av de högst prioriterade fallen.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar