Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram, även känt som Ishikawa-diagram, är en visuell representationsmetod som används för att analysera problem och identifiera dess orsaker och effekter.

Det är ett användbart verktyg för problemlösning och kan tillämpas i olika sammanhang. Genom att använda ett fiskbensdiagram kan man strukturerat undersöka och förstå grundorsakerna till ett problem, vilket underlättar att hitta lämpliga lösningar.

Fiskbensdiagram. Huvudkategorier och underliggande identifiera delar.
Exempel på fiskbensdiagram.

Du kan ladda ner mallen till fiskbensdiagramet ovan som PowerPoint-dokument.

Det här pratar vi om

 • Fiskbensdiagram används för att visualisera orsaker och effekter: Genom att använda ett fiskbensdiagram kan man analysera problem och identifiera potentiella orsaker på ett strukturerat sätt.
 • Fiskbensdiagram är användbart för problemlösning: Ishikawa-modellen och fiskbensdiagrammet kan hjälpa till att analysera problem och hitta möjliga lösningar genom att identifiera orsaker och effekter.
 • Steg för steg-guide för att utföra en problemanalys med ett fiskbensdiagram: Genom att följa en stegvis process kan man utföra en effektiv problemanalys med hjälp av ett fiskbensdiagram och generera bästa möjliga lösning.

Vad är ett fiskbensdiagram?

Ett fiskbensdiagram är en visuell metod för att organisera och strukturera information på ett systematiskt sätt. Det används för att undersöka och visualisera orsak-verkan-relationer inom ett problem eller en situation. Diagrammet består av en central linje där problemet eller fenomenet som ska analyseras placeras. Linjer dras sedan från centrallinjen för att representera olika faktorer eller orsaker som kan bidra till problemet. Detta diagram är ett användbart verktyg för att analysera och hitta lösningar på problem.

Hur skapar man ett fiskbensdiagram?

Steg 1: Bena upp och formulera problemet

För att skapa ett fiskbensdiagram behöver du följa några steg för att bena upp och formulera problemet på ett tydligt sätt:

 1. Identifiera det specifika problemet som behöver analyseras.
 2. Definiera problemet tydligt och beskriv dess effekter eller konsekvenser.
 3. Samla relevanta data och information om problemet för att få en bättre förståelse för det.
 4. Formulera en konkret och tydlig fråga som uttrycker problemet och dess bakomliggande orsaker.

Genom att följa dessa steg kan du börja bena upp och formulera problemet på ett strukturerat sätt, vilket är grundläggande för att skapa ett effektivt fiskbensdiagram.

Steg 2: Identifiera potentiella orsaker

Du behöver brainstorma och lista alla möjliga faktorer som kan bidra till problemet. Det kan vara användbart att involvera teammedlemmar och samla olika perspektiv. När du identifierar orsaker, se till att vara så specifik som möjligt och undvik vaga eller generella termer. Exempel på potentiella orsaker kan vara bristande utbildning, otillräckliga resurser eller dålig kommunikation. Genom att identifiera potentiella orsaker kan du bättre förstå problemets rötter och fatta informerade beslut för att lösa det.

Steg 3: Gruppera potentiella huvudorsaker

Fiskbensdiagrammet hjälper dig att få struktur på ditt arbete och en del i det är att försöka gruppera de potentiella orsakerna i huvudgrupper eller kategorier. Kategorierna bildar sedan ben på fiskbensdiagrammet.

Att tänka i form av kategorier i stället för att tänka på specifika lösningar kan vara väldigt belönande. Här är några exempel på vanligt återkommande kategorier som vi i olika felsökningssammanhang bör fundera över.

Kategori Beskrivning
Material Detta kan inkludera råvaror, komponenter, reservdelar och andra material som används i en process.
Människor (Utbildning) Detta avser de människor som är involverade i processen. Det kan handla om brist på utbildning, erfarenhet eller andra mänskliga faktorer som kan bidra till problemet.
Maskiner Detta avser utrustning, verktyg och andra maskiner som används i processen.
Metod Detta handlar om de procedurer och processer som används för att utföra arbetet.
Miljö De yttre förhållandena som kan påverka processen, som temperatur, fuktighet och andra miljöfaktorer.
Mätning Detta avser hur saker mäts, inklusive kvalitetskontroll, inspektion och andra mätmetoder.

Steg 4: Hierarkiskt diagram för att visualisera orsaker och effekter

Att skapa ett hierarkiskt diagram är det fjärde steget i processen för att skapa ett fiskbensdiagram. Det hierarkiska diagrammet används för att tydligt visualisera orsaker och effekter av ett problem. Nedan följer en lista över stegen för att skapa detta diagram:

 1. Börja med att placera problemet som du identifierat i mitten av diagrammet.
 2. Rita en horisontell linje ut från problemet och dela den upp i huvudorsaker.
 3. För varje huvudorsak, rita ytterligare linjer och dela upp dem i underorsaker.
 4. Fortsätt att följa detta mönster tills du har listat alla relevanta orsaker och effekter.

Genom att använda detta hierarkiska diagram kan du tydligt se sambandet mellan olika orsaker och effekter, vilket hjälper till att analysera och lösa problemet på ett strukturerat sätt.

Fiskbensdigram – Kategorier och identifierade understrukturer.

När är ett fiskbensdiagram användbart?

Att kunna använda ett fiskbensdiagram kan vara mycket användbart i olika situationer. Här är några exempel:

 • När man behöver visualisera orsaker till ett problem eller en händelse.
 • När man vill analysera och förstå roten till ett problem eller en fråga.
 • När man behöver kommunicera komplexa idéer eller data på ett enkelt och överskådligt sätt.
 • När man vill involvera och engagera medarbetare eller kollegor i en brainstormingprocess eller problemlösningsaktivitet.
 • När man behöver planera en strategi eller utvärdera olika alternativ eller lösningar.
 • Fiskbensdiagram kan underlätta dialog och struktur som leder till att fler personer kan engageras parallellt.

Vilka typer av problem kan analyseras med ett fiskbensdiagram?

Fiskbensdiagram kan användas för att analysera olika typer av problem och identifiera deras potentiella orsaker. Vanliga exempel är:

 • produktionsprocesser,
 • kundtjänst,
 • marknadsföring
 • kvalitetsproblem
 • fel i komplex utrustning

Hur kan ett fiskbensdiagram hjälpa till med problemlösning?

Ett fiskbensdiagram kan hjälpa till att utveckla en djupare förståelse för problemet och generera möjliga lösningar. Genom att involvera flera personer och diskutera olika perspektiv kan man skapa en gemensam bild och hitta den bästa möjliga lösningen.

Min personliga erfarenhet är att Ishikawa-diagram hjälper en grupp att tänka bredare i sin problemanalys. Genom att fundera på vilka kategorier som är lämpliga tidigt i arbete så kan vi styra diskussionen.

Här är exempel:

 • Kan det vara handhavandet? Vilka faktorer påverkar i så fall handhavandet?
 • Kan det vara komponentfel? Hur skulle sådan fel kunna manifestera sig?

Vad är Orsak och verkan inom ett fiskbensdiagram?

Fiskbensdiagram används för att visualisera orsak och verkan på ett strukturerat sätt. Det är ett analysverktyg som hjälper till att identifiera och analysera de underliggande orsakerna till ett problem eller en händelse. Genom att följa benen på diagrammet kan man följa orsak och verkan-kedjan och förstå hur olika faktorer påverkar varandra. På så sätt kan man hitta lösningar och förbättringar på ett systematiskt sätt.

Hur identifierar man orsaker och effekter inom ett fiskbensdiagram?

För att identifiera orsaker och effekter inom ett fiskbensdiagram kan följande steg följas:

 1. Använda brainstorming: Samla ett team och brainstorma potentiella orsaker till problemet. Ingen idé ska avfärdas.
 2. Kategorisera orsakerna: Organisera de identifierade orsakerna i olika kategorier eller ”fiskben”. Det kan vara exempelvis människa, material, maskin, metod eller miljö.
 3. Analysera orsakerna: För varje kategori, utvärdera och analysera de specifika orsakerna. Använd tekniker som ”5 Varför” eller Pareto-analys för att djupdyka i varje orsak.
 4. Identifiera effekterna: Förstå de olika effekterna eller problemen som uppstår som en konsekvens av de identifierade orsakerna.
 5. Visualisera: Rita upp fiskbensdiagrammet och placera orsakerna under respektive kategori, och koppla dem till de tillhörande effekterna.

Genom att identifiera orsaker och effekter inom ett fiskbensdiagram kan man få en tydlig bild av problemet och därmed fatta informerade beslut för att hitta lämpliga lösningar.

Hur utförs en problemanalys med ett fiskbensdiagram?

Hur utförs en problemanalys med ett fiskbensdiagram? Vi ska nu gå igenom en steg-för-steg-guide för att analysera ett problem med ett fiskbensdiagram. Vi kommer också att utforska betydelsen av att ha en positiv attityd och hantera icke-konstruktiva diskussioner. Dessutom kommer vi att upptäcka hur användningen av post-it-lappar kan hjälpa oss att samla detaljerade orsaker och analysera potentiella orsaker bakom problemet. Välkommen till en spännande resa in i fiskbensdiagrammets värld!

Steg för steg-guide för att analysera ett problem med ett fiskbensdiagram.

Att analysera ett problem med ett fiskbensdiagram kan vara en effektiv metod för att identifiera och förstå dess orsaker. Här är en steg-för-steg-guide för att genomföra en problemanalys med ett fiskbensdiagram:

 1. Bena upp och formulera problemet: Tydligt beskriv problemet i mitten av diagrammet.
 2. Identifiera potentiella orsaker: Brainstorma och lista alla möjliga orsaker till problemet längs benen på diagrammet.
 3. Spåra ur möjliga orsaker: Gräv djupare genom att ställa frågor och identifiera underliggande faktorer som kan bidra till problemet.
 4. Hierarkiskt diagram för att visualisera orsaker och effekter: Organisera orsakerna i en hierarkisk struktur för att tydligt se sambandet mellan dem.

Tips: Var öppen för olika perspektiv och involvera flera personer i processen för att få en heltäckande analys av problemet.

Positiv attityd och hantering av icke-konstruktiva diskussioner

En positiv attityd och hantering av icke-konstruktiva diskussioner är avgörande vid användning av en Ishikawa-modell för problemlösning. En positiv attityd skapar en gynnsam arbetsmiljö och uppmuntrar till samarbete.

Det är viktigt att hantera icke-konstruktiva diskussioner på ett diplomatiskt sätt för att undvika konflikter och låta alla få komma till tals.

Genom att skapa en trygg och stödjande atmosfär kan teamet mer effektivt analysera problemet och generera lösningar. En positiv attityd och hantering av icke-konstruktiva diskussioner hjälper till att bibehålla en produktiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö.

Användning av post-it lappar för att samla detaljerade orsaker

Kan vara en effektiv metod vid skapande av en fiskbensdiagram. Genom att skriva varje potentiell orsak på en post-it lapp och placera dem i relevanta kategorier på diagrammet kan du enkelt organisera och analysera informationen. Detta gör det också lätt att flytta runt lapparna och omstrukturera diagrammet vid behov.

Post-it lappar ger också möjlighet att lägga till ytterligare information eller kommentarer på varje lapp för att ge en mer detaljerad beskrivning av varje orsak. Sammanfattningsvis underlättar användningen av post-it lappar insamlingen av detaljerade orsaker inom en fiskbensdiagram, vilket i sin tur underlättar en noggrann problemanalys och identifiering av möjliga lösningar.

Analysera potentiella orsaker bakom problemet

Genom att analysera potentiella orsaker bakom ett problem med ett fiskbensdiagram kan man få en tydlighet översikt över de faktorer som kan ha bidragit till problemet.

Genom att använda Ishikawa-modellen och identifiera olika kategori av möjliga orsaker, som exempelvis personal, processer eller material, kan man systematiska undersöka varje område för att hitta potentiella orsaker. Det är viktigt att vara noggrann och samla in så mycket information som möjligt för att kunna analysera varje orsak och deras eventuella effekter. På sätt kan man ta fram relevanta åtgärder för att lösa problemet.

Skapa en gemensam bild och diskutera bästa möjliga lösning

Att skapa en gemensam bild och diskutera bästa möjliga lösning är en viktig del av att använda en fiskbensdiagram för problemlösning. Genom att involvera alla berörda parter kan man få olika perspektiv och idéer för att hitta den optimala lösningen på problemet. Här är några steg för att genomföra denna process:

 1. Samla alla som är inblandade i problemet för att skapa en gemensam bild av situationen.
 2. Presentera fiskbensdiagrammet och förklara de identifierade orsakerna och effekterna.
 3. Främja en öppen och konstruktiv diskussion där alla får dela sina åsikter och idéer.
 4. Lyssna aktivt på varje persons synpunkter och försök att hitta gemensamma nämnare och överenskommelser.
 5. Arbeta tillsammans för att utvärdera och bedöma de olika alternativen för att hitta den bästa möjliga lösningen.
 6. Se till att det finns en tydlig kommunicerad plan för att implementera och följa upp den valda lösningen.

Vanliga frågor

Vad är ett fiskbensdiagram?

Ett fiskbensdiagram, även kallat Ishikawa-diagram eller orsak- och verkan-diagram, är en typ av diagram som används för att visualisera orsakerna till ett problem. Diagrammet består av en ”ryggrad” med en ”huvud” i ena änden där problemet skrivs, ”ben” som grenar ut från ryggraden och slutar i potentiella huvudsakliga orsaker till problemet, och mindre grenar på benen där mer detaljerade orsaker kan skrivas.

Vad används ett fiskbensdiagram till?

Ett fiskbensdiagram används för att identifiera orsakerna till ett problem och bryta ner vad problemet beror på. Det hjälper också till att identifiera, sortera, illustrera och skapa en gemensam förståelse för problemet.

Hur skapar man ett fiskbensdiagram?

För att skapa ett fiskbensdiagram bör alla som påverkas av problemet vara involverade i brainstorming av möjliga orsaker till problemet. Diagrammet består av en ”ryggrad” med en ”huvud” i ena änden där problemet skrivs. Från ryggraden förlänger sig flera ”ben” där möjliga huvudsakliga orsaker till problemet kan skrivas. Mindre ”underben” ger mer detaljerad information om orsakerna till problemet.

Hur används ett fiskbensdiagram?

För att använda ett fiskbensdiagram väljs problemet och definieras som en fråga, till exempel ”Varför har vi ett problem med…,” och skrivs i huvudet på fisken. Brainstorming bör göras för att identifiera orsakerna till problemet, genom att använda frågor som ”Vilka är de möjliga orsakerna till…,” ”Vilka orsaker finns bakom…,” ”Varför kan vi inte…,” och ”Varför har vi ett problem med…”. Varje orsak kan skrivas på en post-it-lapp. Varje orsak bör utforskas ytterligare genom att fråga ”Varför” och skriva varje svar på en separat lapp. Dessa blir fisken benens underben. Det kan vara hjälpsamt att samla ytterligare input för orsakerna och skapa nya kontakter vid behov. Orsakerna bör grupperas i kategorier, som blir huvudrubrikerna för fisken ben. Kategorierna inkluderar vanligtvis Människor, Maskiner, Metoder, Material och Miljö.

Hur kan man avgöra vilka orsaker som är mest betydelsefulla?

För att avgöra vilka orsaker som troligen har störst påverkan på problemet kan en ranking göras genom att tilldela poäng. Varje person kan fördela 5+4+3+2+1 poäng, där 5 poäng är den viktigaste. Alla personer tilldelar sina poäng och orsaken med högst poäng anses vara den mest betydelsefulla orsaken.

Måste ett fiskbensdiagram revideras?

Ett fiskbensdiagram är ett sätt att identifiera orsaker till ett problem och kan behöva revideras när en djupare förståelse för orsakerna erhålls.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar