Johari fönster

Johari-fönster är en modell och metod för att förstå, förbättra och utveckla självkännedom, kommunikation och relationer. Johari-fönster används för att beskriva hur information och kännedom kan vara öppen eller dold för oss själva och andra människor. Detta hjälper oss i sin tur att förstå hur vi interagerar och skapar relationer med andra.

Johari fönster beskrivit som en rektangel med fyra kvadranter. Kvadranterna är märkta öppen, blind, dold och okänd.
Johari fönster med de fyra områdena öppen, blind, dold och okänd utskrivna.

Johari-fönster definieras som en kvadrat som ska representera informationen om en individ. Kvadraten delas in i fyra områden: öppen, blind, dold och okänd.

Det öppna området innehåller information som både jag och andra känner till. Det blinda området innehåller information som andra känner till, men jag själv är omedveten om. Det dolda området innehåller information som jag känner till, men andra inte har tillgång till. Det okända området innehåller information som varken jag eller andra är medvetna om.

Johari fönster används för att öka självkännedom genom att identifiera våra blinda fläckar och dolda områden. Genom att vara medveten om våra beteenden och vanor kan vi arbeta på att förbättra oss själva och vår interaktion med andra.

Joharifönstret används också för att förbättra kommunikation och relationer genom att främja öppenhet och ärlighet. Genom att dela information och känslor med andra kan vi skapa en atmosfär av tillit och ömsesidig förståelse.

Ett annat användningsområde för Johari-fönstret är att ge och ta emot feedback. Genom att öppna upp och vara mottagliga för feedback kan vi lära oss mer om oss själva och förbättra vårt beteende och våra relationer.

Genom användning av Johari-fönstret kan öppenheten öka. När vi blir medvetna om våra dolda områden och arbetar på att öppna upp dem skapas en större öppenhet i våra interaktioner och relationer.

Johari fönster där områden för blind, dold och okänd har minskat medan området som representerar öppen har ökat.
Ett sätt att grafiskt beskriva hur vi ökat den öppna ytan genom att vi ökat vår självkännedom och öppnat oss för andra.

I korthet

 • Johari fönster används för att öka medvetenheten om sig själv och förbättra kommunikation och relationer genom att synliggöra blinda fläckar och öppna upp för feedback.
 • Genom att reflektera över våra egenskaper, beteenden och erfarenheter och dela dem med andra, kan vi öka vår självkännedom och förståelse för oss själva.
 • Genom att öppna upp och dela information med andra kan vi bygga förtroende, förbättra kommunikationen och skapa starkare relationer.

Vad är Johari fönster?

Johari-fönstret är ett begrepp inom psykologi som används för att analysera och förstå kommunikation och självmedvetenhet.

Det beskriver de olika delarna av en persons personlighet och hur de är synliga för sig själv och andra.

Johari-fönstret kan delas in i fyra kvadranter: öppen, blinda fläckar, dolda (hemliga) och okända delar.

Den öppna delen representerar information om en person som både de själva och andra känner till, medan blinda fläckar är information som andra känner till men som personen själv inte är medveten om.

Dolda delar är information som en person vet om sig själv men som inte delas med andra, medan okända delar är information som varken personen eller andra är medvetna om.

Johari fönster är en modell som används för att förstå och utforska självkännedom och relationer. Modellen är baserad på graden av öppenhet och medvetenhet i en individs beteende, åsikter, känslor och självbild.

Med modellen som stöd så hjälper Johari fönster oss att jobba med informationen och kunskapen kring oss själva.

Hur används Johari fönster?

Genom att använda modellen så kan vi enkelt identifiera beteenden och verktyg vi kan använda i vår personliga utveckling.

1. Dela information om dig själv öppet och ärligt för att öka öppenheten.

2. Be om specifik feedback från andra människor för att få insikt om din blinda fläck.

3. Var lyhörd och öppen för att ta emot feedback utan att försvara eller argumentera emot.

4. Använd feedbacken för att öka din självkännedom och förbättra dina relationer.

5. Använd reflektion för att förstå dina dolda sidor.

Alternativ till Johari fönster

 1. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): En personlighetstypindikator som hjälper människor att förstå sina personlighetstyper och hur de interagerar med andra.
 2. DISC-profil: En beteendebedömningsmodell som fokuserar på fyra olika beteendestilar: Dominance, Influence, Steadiness, och Conscientiousness.
 3. Big Five Personality Traits (OCEAN): En teori som använder fem huvuddimensioner för att beskriva mänskliga personligheter: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, och Neuroticism.
 4. Enneagrammet: En modell som delar in personligheter i nio olika typer, varje med unika drivkrafter, rädslor och motivationer.
 5. Belbin Team Roles: En modell som identifierar nio teamroller och hjälper till att förstå hur individer kan bidra på bästa sätt i ett team.

Fakta om Johari fönster

 • ✅ Joharifönster är en psykologisk modell utvecklad av psykologerna Joseph Luft och Harrington ”Harry” Ingham vid University of California på 1950-talet.
 • ✅ Modellen beskriver hur öppenhet i interpersonell kommunikation ökar när vi är tydliga och mottagliga för varandra, och minskar när vi inte är det.
 • ✅ Joharifönster representeras av en fyrdelad tabell som liknar ett fönster, där varje del representerar olika aspekter av en persons beteende och sociala funktion.
 • ✅ Den ”öppna delen” är det område där jag vet om mig själv och vad andra vet om mig. Ju större den öppna delen är, desto större är öppenheten.
 • ✅ Joharifönster kan användas för att uppnå större självmedvetenhet och förbättra gruppdynamiken.

Vanliga frågor

Hur kan Joharifönster hjälpa till att förbättra kommunikationsförmågan?

Johari fönster kan hjälpa till att förbättra kommunikationsförmågan genom att öka självkännedomen och medvetenheten om hur man kommunicerar med andra. Genom att använda modellen kan man öka öppenheten och förståelsen för sig själv och andra, vilket underlättar kommunikationen och skapar en gemensam förståelse.

På vilket sätt kan Joharifönster användas som ett lättanvänt verktyg?

Johari fönster kan användas som ett lättanvänt verktyg genom att visualisera och identifiera de olika aspekterna av ens beteende och sociala funktion. Genom att titta på vilka områden som är öppna, blinda, fasader och okända kan man enkelt få en översikt och förståelse för hur man kommunicerar med andra. Detta sätt att kommunicera är enkelt att förstå och tillämpa i olika situationer.

Vem utvecklade Joharifönster?

Johari fönster utvecklades av psykologerna Joseph Luft och Harrington ”Harry” Ingham vid University of California på 1950-talet. De kombinerade sina förnamn för att namnge modellen.

På vilket sätt bidrar Joharifönster till större självkännedom?

Johari fönster bidrar till större självkännedom genom att visa vilka områden av ens beteende och kunskap som är kända för en själv och för andra. Genom att identifiera och utforska de dolda områdena kan man få en bättre förståelse för sig själv och sin kommunikationsstil. Genom att öka självkännedomen kan man också bli mer medveten om hur man påverkar andra och hur man kan förbättra kommunikationen.

Hur kan Joharifönster användas för att främja effektiv kommunikation och bättre samarbete?

Joharifönster kan användas för att främja effektiv kommunikation och bättre samarbete genom att öka öppenheten och minska de dolda områdena. Genom att vara öppen för feedback och vara villig att dela sina tankar och åsikter kan man skapa en atmosfär av ömsesidig respekt och tillit. Genom att arbeta tillsammans för att minska de dolda områdena kan gruppen utveckla en bättre förståelse för varandra och arbeta mer effektivt som en enhet.

Vad är det okända fältet i Joharifönster?

Det okända fältet i Joharifönster representerar den information som varken individen själv eller andra känner till om personen. Ju större det okända fältet är, desto färre möjligheter finns det för att relatera till andra. Personer med ett stort okänt fält är ofta tveksamma att dela sina åsikter och har också en svag förståelse för hur andra uppfattar dem. Det är viktigt att minska det okända fältet genom att bli mer öppen och engagerad i kommunikation med andra.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar