Poka yoke

Poka Yoke, även känt som ”felsäkring” på svenska, är en metod – jag kanske skulle säga filosofi – som används för att förhindra misstag och fel i processer och system. Konceptet, som utvecklades av den japanska ingenjören Shigeo Shingo, syftar till att skapa enh hög nivå av säkerhet och kvalitetskontroll i olika sammanhang.

På något vis låter det trivialt och enkelt, att sträva efter att göra rätt, men att metodiskt jobba med Poka Yoke är förhållandevis nytt och kan gå direkt emot andra värden och mål i en organisation, som önskan om snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Poka Yoke kan tillämpas i olika situationer, exempelvis vid framtagning av tillverkningsprocesser eller i systematiskt arbete kring användarvänlighet i produkter.

Om du fått en kabel som bara går att sätta in på ett sätt i en produkt – kanske ett USB som bara kan vändas på ett sätt – eller fått röstlappar som är färgade på samma sätt som valurnorna de ska läggas i, så har du sett exempel på resultat som är typiska för Poka Yoke arbete.

Bilden visar en pilot som verkar stressad. Det är exempel på arbetsmiljöer och sammanhang där Poka Yoke används frekvent.
Inom flygindustrin så vill vi ha felsäkra prylar, produkter och processer. Där är ofta nyttan uppenbar, men Poka Yoke används också frekvent inom exempelvis tillverkningsprocesser.

Tanken med Poka Yoke är att metodiskt identifiera och eliminera potentiella felkällor och designa bort dem i största möjliga mån. Om det inte går, utan att det fortfarande är möjligt att göra fel efter förändringar och förbättringar, så är tanken att hitta enkla och snabba kontroller i direkt anslutning till det som studeras.

Det gör att felaktigheter kan rättas tidigt, innan de hinner orsaka skada eller kostnader.

Poka Yoke underlättar också kvalitetskontroll genom att identifiera och eliminera defekta produkter eller felaktiga processer. Gärna så tidigt det bara går! Genom att införa olika kontroller och förebyggande åtgärder ser vi till att produkterna uppfyller de kvalitetskrav som finns.

I korthet

  • Poka Yoke definieras som en metod för att förebygga fel genom att metodiskt identifiera och åtgärda potentiella felorsaker.
  • Poka Yoke arbete blir ofta tekniska åtgärder för att förhindra felaktiga procedurer eller operationer.
  • Poka Yoke är särskilt lämpligt inom tillverkningsindustrin och andra områden där fel kan ha allvarliga konsekvenser för säkerhet och kvalité.

Vad är Poka Yoke?

Poka Yoke är en metod som används inom Lean Production och används för att förebygga misstag och minimera fel i arbetsprocesser. Metoden kan också användas i produktutveckling för att skapa produkter som är säkrare och ger resultat med högre kvalité.

Poka Yoke en japansk term som betyder ”förhindra misstag”.

Strävan är att designa bort felkällor men om detta inte är möjligt, av praktiska eller kostnads skäl, så kan kontroller och larm fungera som komplement.

Exempel på Poka Yoke kontroller inkluderar fysiska kontroller, visuella hjälpmedel och automatiska varningssystem.

Mest kraftfullt är Poka Yoke arbetet i själva designfasen, när vi skapar produkter eller processer då vi kan säkerställa att många fel inte ens kan uppstå. Men det kan också vara en del av ständiga förbättringar.

Exempel – Där Poka Yoke gör skillnad

1983 hade vi en dialysskandal i Linköping. Två patienter dog i samband med att de genomgick dialys på Universitetssjukhuset.

Nedanstående är saxat från Wikipedia:

Ett flertal brister uppmärksammades, som att inga rutiner för påfyllning fanns, och att samtliga patienter var inkopplade på samma system. Göta hovrätt valde att döma en sjuksköterska till villkorlig dom för vållande till annans död 31 oktober 1985. Orsaken var att hon hade slagit av larmet för låg nivå av dialyskoncentrat. Domen blev dock kontroversiell eftersom det samtidigt förekom allvarliga systemfel. Socialstyrelsen fann i en utredning att apparaturen var illa konstruerad och att rutinerna var undermåliga, och ansåg att felen djupast sett bottnade i huvudmannens outvecklade system för ansvarsfördelning. Domen har kritiserats av bland annat Lena Svenaeus som hävdade att ansvar istället borde krävts ut bland de läkare och tekniker som hade ansvaret för den medicinska tekniken på dialysavdelningen.

Wikipedia

Det gick alltså att koppla bort larm, enkla fel drabbade många patienter, rutinerna var undermåliga och det fanns rapporter om att användargränssnittet, med vippströmbrytare, var helt obegripligt.

Trots att alla förstod att fel skulle kunna skada patienten så saknade man alltså helt ett strukturerat arbete kring process och produktkvalité.

Det finns liknande exempel inom massor av områden och de visar alla på att säkerhet och kvalité kräver separat fokus.

Hur Används Poka Yoke?

Här är några steg för att implementera Poka Yoke vid design av processer och produkter:

  1. Analysera designen för att identifiera eventuella fel, exempelvis genom att använda en metod som FMEA, som kan uppstå under användning.
  2. Utvärdera de faktorer som kan leda till fel och identifiera metoder för att förhindra dem.
  3. Utforma och implementera lösningar för att eliminera eller begränsa fel. Det kan inkludera att ändra produktdesignen, använda tydliga markeringar eller införa automatiserade kontroller.
  4. Utför tester och simuleringar för att se till att de implementerade förbättringarna är effektiva och fungerar enligt plan.
  5. Fortsätt att övervaka och förbättra designen genom att använda feedback och erfarenheter från tidigare implementeringar.

Vanliga frågor

Hur kan Poka-yoke bidra till högre kvalitet i produktionen?

Poka-yoke är en metod som används för att förhindra felaktigheter och upptäcka misstag innan de inträffar, vilket resulterar i högre kvalitet i produktionen. Genom att implementera mekanismer eller säkerheter i produktionsprocessen kan Poka-yoke-systemet förebygga eller snabbt upptäcka fel. Exempel på Poka-yoke inkluderar automatiserade kontroller, visuella hjälpmedel och lösningar som förhindrar att felaktiga komponenter används. Genom att eliminera potentiella felkällor och felaktiga produkter blir produktionen mer effektiv och av högre kvalitet.

Vad är fördelarna med att använda Poka-yoke i strategiskt partnerskap?

Att använda Poka-yoke i ett strategiskt partnerskap kan ha flera fördelar. Genom att implementera Poka-yoke-system kan både partnerskapet och produktionen dra nytta av ökad effektivitet, minskad risk för felproduktion och ökad kvalitet. Poka-yoke kan också bidra till en säkrare arbetsmiljö genom att förebygga olyckor och skador. Genom att vara en del av ett strategiskt partnerskap kan man också få tillgång till specialister och resurser som kan hjälpa till med implementeringen av Poka-yoke och därigenom förbättra produktionsprocessen ytterligare.

Vilka är några vanliga exempel på Poka-yoke-lösningar inom automatiserad logistik?

Inom automatiserad logistik används Poka-yoke-lösningar för att förhindra eller upptäcka fel vid hantering av varor och transporter. Exempel på Poka-yoke-lösningar inom automatiserad logistik inkluderar pick-to-light-system som använder visuella indikatorer för att guida personalen till rätt produkt, automatiserade kontroller som stoppar produktionen om vikten på en förpackning är felaktig och mekaniska nycklar eller poler som säkerställer att enheter eller kontakter endast kan anslutas på rätt sätt. Genom att använda Poka-yoke-lösningar inom automatiserad logistik kan man minska risken för felaktig hantering av varor och säkerställa en smidig och effektiv logistikprocess.

Vad menas med begreppet ”lean manufacturing” och hur kan Poka-yoke vara en del av det?

Lean manufacturing är en metod för produktionsstyrning som fokuserar på att eliminera slöseri och maximera effektivitet. Målet med lean manufacturing är att skapa en smidig och kostnadseffektiv produktionsprocess. Poka-yoke kan vara en del av lean manufacturing genom att bidra till att eliminera slöseri och förhindra felaktigheter i produktionen. Genom att förebygga och upptäcka misstag kan Poka-yoke bidra till minskad produktionsförlust och ökad produktionskvalitet, vilket är grundläggande principer inom lean manufacturing.

Hur kan Poka-yoke hjälpa till att minska risken för felaktiga produkter i produktionskedjan?

Poka-yoke är utmärkt för att minska risken för felaktiga produkter i produktionskedjan. Genom att implementera säkerhetsmekanismer och automatiserade kontroller kan Poka-yoke förebygga att felaktiga komponenter används eller felaktiga steg utförs under produktionen. Till exempel kan visuella kontroller säkerställa att alla detaljer ser ut som de ska, medan tryckkontroller kan garantera att rätt packningsmetoder används. Genom att identifiera och eliminera riskerna för felaktiga produkter kan Poka-yoke bidra till en smidig och felfri produktionskedja.

Vad är viktigt att tänka på vid implementering av Poka-yoke-lösningar för att minska kostnaderna?

Vid implementering av Poka-yoke-lösningar finns det några viktiga faktorer att tänka på för att minimera kostnaderna. För det första är det viktigt att designa utrustningen och systemen på ett sätt som är kostnadseffektivt utan att kompromissa med kvaliteten och säkerheten. Att välja en komplett partner som har kunskap och erfarenhet inom Poka-yoke kan vara till stor hjälp för att hitta en balans mellan kostnadseffektivitet och prestanda. Vidare är det viktigt att utbilda och involvera personalen i implementeringen av Poka-yoke för att öka förståelsen och engagemanget. Genom att analysera och förstå svagheter i produktionskedjan kan man även identifiera de områden där Poka-yoke-lösningar kan vara mest effektiva för att minska kostnaderna och förbättra kvaliteten.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar