Sex Sigma

Sex Sigma är en kvalitetskontroll- och processförbättringsmetod som har använts framgångsrikt inom många företag och organisationer. Genom att minska variation och förbättra processerna kan Sex Sigma hjälpa till att uppnå högkvalitativa resultat och effektivitet.

Namnet Sex Sigma kommer från matematiken, där den grekiska bokstaven σ (sigma) används för att beteckna standardavvikelse. Om vi antar att en process är normalfördelad så ligger 99,99966% av alla utfall inom standardavvikelsen Sex Sigma.

Omvänt: För att nå Sex Sigma-kvalitet ska processen producera mindre än 3,4 fel per miljon producerade felmöjligheter.

Namnet Sex Sigma myntades av Motorola, som var det första företaget att implementera metoden på 1980-talet. Motorola inspirerades av japansk kvalitetsfilosofi, som fokuserar på att eliminera avvikelser i processer.

Sex Sigma är ett samlade begrepp när det kommer till processförbättringar, i praktiken så används ofta metoden DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) för att implementera och driva Sex Sigma arbetet i en organisation.

Sex Sigma har visat sig vara effektivt för att lösa olika typer av problem och kan tillämpas inom olika företag och branscher. Genom att fokusera på kvalitet och eliminera defekter kan företag uppnå ökad produktivitet och kundnöjdhet.

Sex Sigma – I korthet

 • Sex Sigma är en metod för att förbättra kvaliteten på processer genom att eliminera defekter och minska variationen.
 • Sex Sigma kan implementeras av företag inom olika branscher och storlekar för att sträva efter kontinuerlig förbättring och effektivitet.
 • Kvalitetskontroll är en viktig del av Sex Sigma och handlar om att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller specifikationerna och kundens krav.
 • Metoden används med fördel där det finns en hög nivå repetition i verksamheten.

Vad är Sex Sigma?

Sex Sigma är en metodologi som används för att förbättra kvalitetenprodukter och processer inom olika branscher.

Metoden fokuserar på att minska variationen i det som skapas i en process eller produktionssteg och därmed så fokuserar vi på att eliminera defekter eller fel.

Namnet kommer från, som vi var inne på i inledningen, att resultat ska kunna genereras utan fel med en sannolikhet på 99,99966%. Metoden vilar på att vi kan mäta egenskaper i en process, med hög noggrannhet, och att målen vi jobbar mot också är mätbara.

Genom att använda statistiska metoder och analysverktyg, så som fiskbensdiagram, så kan vi identifiera och åtgärdar källor till avvikelser och på så sätt höja kvalitén.

Fiskbensdiagram. Huvudkategorier och underliggande identifiera delar.
Fiskbensdiagram kan utformas enligt bilden ovan och användas för att hitta felkällor.

När är Sex Sigma metodik effektiv?

 1. Komplexitet i processen: Ju mer komplex processen är, desto mer kan Sex Sigma hjälpa till att identifiera och lösa problem.
 2. Kundens krav: Om kundens krav är höga och exakta kan Sex Sigma hjälpa till att uppnå och upprätthålla dessa krav.
 3. Datakvalitet: Tillgång till tillförlitlig och noggrann data är avgörande för att genomföra en framgångsrik Sex Sigma-implementering.

Sex Sigma eller Lean – Vad är skillnaden?

Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan Sex Sigma och Lean:

 • Fokus: Sex Sigma fokuserar på att eliminera avvikelser, medan Lean fokuserar på att eliminera slöseriet.
 • Mål: Sex Sigma har som mål att uppnå 99,99966% felfrihet, medan Lean har som mål att skapa en effektiv flödesbaserad verksamhet.
 • Metodik: Sex Sigma är en statistiskt baserad metod, medan Lean är en filosofi som bygger på ett antal verktyg och metoder.
 • Roller: Sex Sigma bygger på en tydlig uppdelning av roller, medan Lean betonar vikten av medarbetarnas delaktighet.

I moderna organisationer används de olika synsätten ofta parallellt. Här är några exempel på det:

 • En produktionsanläggning kan använda Sex Sigma för att identifiera och eliminera defekter i sina produkter, medan Lean används för att förbättra flödet i produktionsprocessen.
 • En serviceorganisation kan använda Sex Sigma för att förbättra kvaliteten på sin kundservice, medan Lean används för att eliminera onödiga process-steg.

Hur implementeras Sex Sigma?

För att framgångsrikt implementera Sex Sigma, följ följande steg:

 1. Utse och utbilda en ledningsgrupp med ansvar för att driva Sex Sigma-initiativet.
 2. Identifiera ett tydligt problem eller utmaning där Sex Sigma kan tillämpas för att förbättra processen.
 3. Definiera tydliga och mätbara mål för förbättringen.
 4. Använd DMAIC-metoden för att genomföra förbättringsprojektet. Detta inkluderar att definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera processen.
 5. Utbilda och engagera medarbetare som kommer att vara involverade i förbättringsprojektet. Det är viktigt att alla förstår Sex Sigma-koncepten och sitt ansvar i processen.
 6. Använd statistiska verktyg och analyser för att identifiera roten till problemet och utvärdera effektiviteten av förbättringarna.
 7. Implementera förändringar och övervaka processens prestanda för att säkerställa att de uppsatta målen uppnås.

Variation inom Sex Sigma

Variation är när något ändras eller varierar över tiden. Inom Sex Sigma vill vi minska variationen i våra processer och aktiviteter då de potentiellt leder till kvalitétsavvikelser.

Variation kan mätas inom Sex Sigma genom att använda metoder som processkartläggning, datainsamling och statistiska analyser.

Genom att mäta och analysera felorsaker så kan vi identifiera varför vi får variationer i utfallet och implementera åtgärder för att minska den. Genom att minska variationen kan företag förbättra kvaliteten, effektiviteten och kundnöjdheten.

Vanliga frågor

Vad är Sex Sigma?

Sex Sigma är ett globalt koncept för affärsutveckling och kvalitetsförbättring. Det har använts av många företag och organisationer över hela världen i över 20 år och har uppnått imponerande resultat. Sex Sigma är ett systematiskt förbättringskoncept baserat på en tydlig rollstruktur och en femstegsprocess (DMAIC), samt omfattande kunskap om kraftfulla kvalitetstekniska verktyg. Konceptet möjliggör effektivt förbättringsarbete i olika inställningar, från lokala förbättringsgrupper till komplexa tvärfunktionella förbättringsprojekt. Det prioriterar mätbara resultat i form av både ekonomiska och kundrelaterade fördelar vilket leder till ökad fokus på förbättringsinsatser.

Vad innebär Sex Sigma kvalitet?

Sex Sigma kvalitet innebär att en process producerar mindre än 3,14 fel per miljon möjligheter, under förutsättning att data är normalfördelad. Konceptet strävar efter att reducera fel, variationer och kostnader för att skapa effektiva och lönsamma processer. Det fokuserar på att leverera vad kunden vill ha och att uppfylla kundens förväntningar genom att minska variation och eliminera felaktiga detaljer.

Vad är en Yellow Belt inom Sex Sigma?

En Yellow Belt är den grundläggande utbildningen inom Sex Sigma. Den ger en bred förståelse för konceptet och dess metoder. En person med en Yellow Belt har grundläggande kunskaper och kan bidra till förbättringsarbete, men har inte de mer avancerade verktygen och teknikerna som erbjuds av Green Belt och Black Belt.

Vad är Sex Sigma metodiken?

Sex Sigma metodiken är en strukturerad problemlösningsmetod som används inom förbättringsarbete. Den består av fem steg: Define (definiera), Measure (mäta), Analyze (analysera), Improve (förbättra) och Control (kontrollera) – även känd som DMAIC-processen. Genom att följa dessa steg kan man systematiskt lösa problem och förbättra processer.

Vad är stödjande roller inom Sex Sigma?

Inom Sex Sigma finns det olika stödjande roller som spelar en viktig roll i förbättringsarbetet. Exempel på sådana roller är Green Belts och Black Belts. En Green Belt är en person med kunskap och förmåga att använda Sex Sigma-metoder och verktyg för att arbeta i förbättringsprojekt. En Black Belt är en expert inom Sex Sigma och ansvarar för att leda och genomföra förbättringsprojekt.

Vad är Lean Sex Sigma?

Lean Sex Sigma är en kombination av Lean och Sex Sigma-metoder. Det innebär att man använder principerna från både Lean (som fokuserar på att minimera slöseri) och Sex Sigma (som fokuserar på att minska variation och fel) för att förbättra företagets prestanda. Målet med lean sex sigma är att spara pengar samtidigt som man förbättrar kvaliteten på slutprodukten.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar