80/20-regeln – Paretoprincipen

80/20-regeln, även känd som Pareto-principen, är en princip som visar på den ojämna fördelningen av resultat i förhållande till ansträngningen eller insatsen som läggs ner. Enligt denna princip genererar 20% av insatsen 80% av resultaten.

I inlägget kommer vi att utforska 80/20-principen mer ingående och undersöka när det är lämpligt att använda 80/20-regeln för att öka effektiviteten och prioritera uppgifter.

Pareto-principen namngavs efter den italienska ekonomen Vilfredo Pareto, som observerade att 80% av Italiens mark och förmögenhet ägdes av 20% av befolkningen.

Pareto-principen har har visat sig användbar inom många områden, exempelvis inom kvalitetsarbete där det finns samband som pekar på att 80% av alla fel och brister i produktionen av en vara eller tjänst kan kopplas till 20% av feltyperna.

Genom att förstå och tillämpa 80/20-regeln kan vi optimera hur vi använder vår tid och uppnå bättre fokus och resultat i våra dagliga uppgifter.

Det här pratar vi om – Pareto-principen

 • 80/20-regeln, även känd som Pareto-principen, innebär att 80% av resultaten kan uppnås med bara 20% av ansträngningen. Genom att fokusera på de viktigaste uppgifterna kan man öka sin effektivitet och produktivitet.
 • Genom att använda 80/20-regeln kan man prioritera sina uppgifter och fokusera på de som kommer att ge mest effekt och resultat. Detta hjälper till att förbättra tidshantering och öka produktiviteten.
 • Att tillämpa 80/20-regeln innebär att man identifierar vilka uppgifter som ger mest resultat och fokusera på dem. Genom att eliminera eller delegera mindre viktiga uppgifter kan man frigöra tid för att fokusera på det som verkligen betyder mest.

Vad är 80/20-regeln? – Vad är Pareto-principen?

80/20-regeln, även känd som Paretoprincipen, är en princip som säger att 80% av resultaten kommer från 20% av ansträngningen.

Det innebär att en mindre del av arbetsinsatsen genererar en stor del av resultaten.

Principen kan tillämpas på olika områden i livet, inklusive arbete, kvalitetsarbete och tidshantering.

Genom att fokusera på de viktigaste uppgifterna och aktiviteterna kan vi öka produktiviteten och effektiviteten.

Tricket är att identifiera vilka 20% av aktiviteterna eller uppgifterna som har störst inverkan och sedan prioritera dem för att maximera resultatet.

Här nedanför är en lite annorlunda tolkning av 80/20-regeln.

Alternativ tolkning av Pareto-principen. Bilden visar en uppförsbacke so bara blir brantare och brantare och på så vis drar vi slutsatsen att det blir allt svårare att komma framåt ju längre upp i backen vi kommer.
Intressant visualisering av 80/20-regeln. I början går det lätt att förflytta sig uppåt i backen, men det händer inte så mycket. Mot slutet så är det svårt att få till någon förflyttning. Däremellan får vi bättre utdelning på vår insats.

Hur fungerar 80/20-regeln?

80/20-regeln är en princip som handlar om att fokusera på de viktigaste uppgifterna för att maximera effektiviteten.

Regeln antyder att 80% av resultatet kommer från 20% av ansträngningen eller insatserna.

Konsekvensen av Paretoprincipen är också att det vid någon tidpunkt inte längre lönar sig att göra något för åtgången i tid och/eller pengar motsvarar inte avkastningen. Vi pratar då om avtagande avkastning.

På samma sätt så blir konsekvensen av 80/20-regeln att vi inte kan investera hur lite tid eller pengar som helst i något och förvänta oss någon avkastning. Vi kan alltså inte investera 10% av tiden och få 50% av utdelningen.

Bilden illustrerar arga kunder - Prioritering av kundklagomål är en vanlig tillämpning för 80/20-regeln
Paretoprincipen används ofta för att prioritera förbättringsarbete.

Exempel på användning av 80/20-regeln inom kundservice

Ett telekommunikationsföretag märkte i sin kundtjänst att bland de tusentals klagomål de fick varje månad fanns det gemensamma mönster.

När de granskade klagomålen noggrant upptäckte de att 80% av klagomålen faktiskt kretsade kring endast 20% av problemen.

De vanligaste problemen var:

 1. Nätverksavbrott i vissa geografiska områden.
 2. Otillfredsställande datahastigheter.
 3. Svårigheter med att förstå fakturan.
 4. Problem med att byta planer eller tjänster.
 5. Förseningar i kundsupportens svarstid.

Samtidigt var ”svansen av alla problem”, där det bara var någon enda person som haft problem, stor.

Genom att använda tankegången inom Pareto-principen kunde företaget fokuser på få feltyper samtidigt som det dramatiskt minskade mängden klagomål.

När är det lämpligt att använda 80/20-regeln?

Det är lämpligt att använda 80/20-regeln när du vill maximera din tid och energi på de mest värdefulla och prioriterade områdena i ditt liv eller arbete.

För att kunna göra det så bör du kunna identifiera det som ger mest resultat i någon mening. Det är relativt enkelt när det kommer till sådant som är mätbart, exempelvis vilka kunder som generera mest pengar, men kan vara svårare i andra sammanhang.

Under en period pratade vi exempelvis om ”kvalitetstid” med barn. Tanken var att vi på 20% av tiden skulle kunna nå till 80% av utdelningen om vi använde tiden med barnen rätt.

Just den tolkningen och tillämpningen verkar ha dött ut!

Hur kan 80/20-regeln användas för att öka effektiviteten?

För att öka effektiviteten kan 80/20-regeln användas på följande sätt:

 1. Identifiera de 20% av dina aktiviteter som genererar 80% av resultaten. Fokusera på dessa aktiviteter för att maximera din produktivitet.
 2. Prioritera och delegera uppgifter för att frigöra tid för de viktigaste och mest effektiva aktiviteterna.
 3. Använd tidshanteringstekniker och verktyg för att organisera och strukturera din tid på ett effektivt sätt (Pomodoro-metoden eller tidsblock-metodik).
 4. Eliminera eller automatisera uppgifter som inte ger betydande resultat, för att minska slöseri med tid och energi.
 5. Sätt tydliga och realistiska mål för att fokusera resurserna på de mest lönsamma och betydelsefulla aktiviteterna.

Hur kan man använda 80/20-regeln för att hålla fokus?

För att hålla fokus med hjälp av 80/20-regeln, följ dessa steg:

 1. Identifiera dina viktigaste mål och uppgifter.
 2. Rangordna dem efter deras betydelse och påverkan.
 3. Fokusera på de 20% av uppgifterna som kommer att ge dig 80% av resultaten.
 4. Eliminera eller delegera uppgifter som inte bidrar till dina viktigaste mål.
 5. Sätt tydliga deadlines och prioritera din tid för att göra framsteg med de viktigaste uppgifterna.
 6. Använd tidsspårning för att vara medveten om hur du spenderar din tid och justera ditt fokus efter behov.
 7. Undvik distraktioner och skapa en produktiv arbetsmiljö.
 8. Utvärdera och justera dina prioriteter regelbundet för att säkerställa att du fortfarande fokuserar på det som är mest betydelsefullt.

Några Fakta Om 80/20-regeln:

 • ✅ Ungefär 20% av arbetet leder till 80% av resultaten.
 • ✅ I genomsnitt genererar cirka 20% av produkterna eller kunderna 80% av företagets vinst
 • ✅ Cirka 20% av förarna orsakar 80% av olyckorna.
 • ✅ Du tenderar att använda 20% av dina kläder 80% av tiden.

Vanliga frågor

Vad är 80/20-regeln eller Paretoprincipen?

80/20-regeln, även känd som Paretoprincipen, är en princip som utvecklades av den italienska ekonomen Vilfredo Pareto. Den innebär att 80% av resultaten kommer från 20% av ansträngningarna.

Hur kan företag dra nytta av 80/20-regeln?

Företag kan dra nytta av 80/20-regeln genom att fokusera på de mest lönsamma kunderna och produkterna. Genom att identifiera och prioritera dessa kan företag öka sin försäljning och vinst.

Finns det några exempel på 80/20-regeln i praktiken?

Ja, det finns flera exempel på 80/20-regeln i praktiken. Till exempel kan cirka 20% av företagets produkter stå för ungefär 80% av försäljningsvärdet. Detta innebär att fokusera på dessa produkter kan ge den bästa avkastningen.

Hur kan jag tillämpa 80/20-regeln i mitt privata liv?

80/20-regeln kan tillämpas i ditt privata liv på olika sätt. Till exempel kan du förbättra ditt sociala liv genom att undvika negativa eller energidränerande personer och fokusera på de positiva. Du kan också optimera din tidseffektiva träningsform genom att välja de mest effektiva övningarna.

Vad är 5 x varför-processen och hur är den relaterad till 80/20-regeln?

5 x varför-processen är en metod som används för att identifiera rotorsakerna till ett problem genom att ställa frågan ”varför” upprepade gånger. Detta kan vara relaterat till 80/20-regeln genom att hjälpa till att identifiera de uppgifter eller vanor som orsakar problem och behöver förbättras.

Vem är Richard Koch och varför är han relaterad till 80/20-regeln?

Richard Koch är författaren bakom boken ”The 80/20 Principle – The Secret to Achieving More with Less”. I boken förklarar han hur förståelse och tillämpning av 80/20-regeln kan leda till ökad effektivitet och lycka för individer, ökad lönsamhet för företag och bättre resultat för alla typer av organisationer.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som programledare inom försvarsindustrin i Stockholmsregionen.

Lämna en kommentar