Kravspecifikation

En kravspecifikation är en dokumentation som definierar och beskriver kraven och förväntningarna för ett projekt, produkt eller system.

Den används för att tydligt kommunicera vad som behöver uppnås och vilka funktionella krav som måste implementeras.

Syftet med en kravspecifikation är att ge ett gemensamt referensdokument för utvecklare, projektledare och intressenter för att säkerställa att projektet utförs enligt förväntningarna.

Inom ett projekt används kravspecifikationen som grund för design och implementering av systemet. En kravspecifikationen inkluderar beskrivningar av användarfall och kraven för den produkt som ska utvecklas.

I korthet

 • En kravspecifikation beskriver tydligt och detaljerat vilka krav och behov som behöver uppfyllas för att ett projekt eller en produkt ska vara framgångsrik.
 • En kravspecifikation inkluderar funktionella krav, dokumentation, sekvensdiagram och användarfall, vilket hjälper till att definiera och förstå projektets mål och behov.
 • En kravspecifikation kan också innehålla icke funktionell krav kring exepelvis prestanda.
 • En kravspecifikation används vid projektplanering för att klargöra och kommunicera målen, vilket underlättar samarbete och minskar risken för missförstånd eller felaktig implementering.
 • Inom vissa verksamheter är kravuppfyllande väldigt viktig. Då används olika kravspårningstekniker vid kravnedbrytningen.

Vad är en kravspecifikation?

En kravspecifikation är en dokumentation som tydligt beskriver de krav och specifikationer som behövs för att utveckla eller köpa en produkt eller tjänst.

Den används som en gemensam referenspunkt mellan beställare och leverantör för att säkerställa att alla parter har samma förståelse för vad som behöver uppnås och vad produkten behöver möta för krav.

En kravspecifikation innehåller vanligtvis detaljer om funktionalitet, prestanda, användarvänlighet, gränssnitt och driftskrav.

Genom att använda en kravspecifikation kan man minska risken för missförstånd och säkerställa att produkten eller tjänsten uppfyller förväntningarna och behoven hos beställaren.

Ofta använder vi begreppet kravspecifikation för att beskriva vad vi vill ha, när vi startar ett projekt eller köper en tjänst/produkt.

En teknisk specifikation beskriver istället hur produkten faktiskt blev. I utvecklingssammanhang så är vårdas ofta kravspecifikationen så att den utvecklas och mognar till en teknisk specifikation när projektet närmar sig sitt slut.

Vad ingår i en kravspecifikation?

En kravspecifikation innehåller vanligtvis följande information:

 1. Kravbeskrivning: En tydlig och exakt beskrivning av förväntningarna för projektet eller produkten.
 2. Funktionella krav: Specifikationer för de specifika funktioner och egenskaper som produkten eller projektet måste uppfylla. Detta inkluderar gränssnittbeskrivningar och standarder.
 3. Icke funktionella krav: Prestandakrav, kvalitetskrav, teknikval, användbarhet mm.

Utöver de krav vi listat ovan så finns det ofta krav på det projekt eller företag som ska leverera produkten eller tjänsten. De kallas ibland verksamhetskrav och finns i ett Statement of Work eller projektplanen.

Ett projekt eller en upphandling har alltså oftast två uppsättningar av krav där kravspecifikationen är ett produktdokument och verksamhetskraven vävs in i projektdokumenten.

Vad är funktionella Krav

Funktionella krav är specifika krav som beskriver vilka funktioner eller förmågor en produkt eller ett system måste ha. När det gäller funktionella krav finns det några viktiga faktorer att tänka på:

 • Omfattning av funktioner: Det är viktigt att tydligt definiera vilka specifika funktioner och förmågor som krävs för att systemet ska fungera som avsett.
 • Gränssnitt: Det är viktigt att ange vilka gränssnitt systemet behöver kunna kommunicera med, både användargränssnitt och integrationer med andra system.
 • Standarder som ska uppfyllas

Vad är icke funktionella krav

Icke funktionella krav på en produkt är:

 • Tillförlitlighet: Funktionerna måste kunna användas korrekt och pålitligt under normala förhållanden.
 • Prestanda: Det är viktigt att specificera vilka prestandakrav systemet behöver uppfylla, till exempel laddningstider eller svarstider för olika funktioner.
 • Användbarhet: Funktionerna bör vara användarvänliga och enkla att använda utan onödig komplexitet.

Vad är användarfall?

Användarfall är ett viktig och vanligt sätt att fånga krav på en produkt eller system. Användarfallen scenarier där användare interagerar med systemet eller produkten.

Genom att skapa användarfall kan man identifiera och förstå användarnas behov och krav.

Användarfall kan vara både vanliga och mer komplexa interaktioner, och de hjälper till att skapa en tydlig bild av hur systemet ska fungera i praktiken.

Genom användarfall kan man också testa och validera systemets funktionalitet och användbarhet när man kommer så långt.

Användarfall används ofta inom programutveckling för att kommunicera och dokumentera behoven från olika användargrupper.

Vad är ett Sekvensdiagram?

Ett sekvensdiagram är en typ av flödesschema som visar hur objekt i ett system interagerar med varandra i en sekventiell ordning (tidsordning).

Sekvensdiagram används för att klargöra och kommunicera komplexa interaktioner och flöden i kravspecifikationer.

När används en kravspecifikation?

En kravspecifikation används vid utformning av system eller produkter för att tydligt definiera och kommunicera de krav och förväntningar som behöver uppfyllas. Det är en viktig del av projektledningens uppgifter och hjälper till att undvika missförstånd och felaktig tolkning i utformningen av ett projekt och formandet av en produkt.

Genom att använda en kravspecifikation kan alla inblandade parter vara överens om vad som förväntas och vad som behöver levereras.

Kravspecifikationen används också för att skapa testfall som används i kvalitetssäkringen av en produkt.

Hur används en kravspecifikation inom ett projekt?

En kravspecifikation används inom ett projekt för att tydligt beskriva kraven och förväntningarnaprodukten eller tjänsten som ska utvecklas.

Kravspecifikationen bör göras klar under projektets planeringsfas.

Så här används kravspecifikationen projektet:

 1. Identifiera och dokumentera produktrelaterade krav.
 2. Samla in och analysera krav från intressenter och användare.
 3. Definiera och beskriv kraven tydligt och entydigt.
 4. Organisera och prioritera kraven baserat på prioritering.
 5. Kommunicera och överlämna kravspecifikationen till utvecklingsteamet.
 6. Använd kravspecifikationen som referens för att utveckla och testa produkten eller tjänsten.
 7. Utvärdera och validera produkten eller tjänsten baserat på kraven i kravspecifikationen.
 8. Uppdatera och revidera kravspecifikationen vid behov under projektets gång.
 9. Kommunicera eventuella ändringar eller tillägg i kraven till alla relevanta parter.

I någon mening så är kravspecifikationen det centrala i ett projekt och om den håller för låg kvalité eller ändras allt för ofta eller kraftigt under resans gång så riskeras hela projektets framgång.

Behövs kravspecifikationen i agila projekt?

Agila metoder handlar om att lära sig snabbt och att välkomna det man lär sig. I det sammanhanget så ser vissa krav som något som inte är så viktigt.

De kommer ändå ändras!

Men det är ett missförstånd. Dels så måste någon form av kravanalys göras för att vi ska kunna starta vårt projekt med de funktioner som ger mest kundnytta.

Dels så är det i princip omöjligt att jobba med systemfunktioner och arkitekturfrågor om det inte finns någon bild av hur systemet ska se ut framöver.

Att den bilden ändras och utvecklas är helt i sin ordning, men det går inte att starta ett projekt utan krav.

Vanliga frågor

Vad är en kravspecifikation?

En kravspecifikation är en sammanställning av de krav som ställs på en produkt eller tjänst. Det kan inkludera detaljerade krav, funktionella krav och standarder som behöver uppfyllas.

Vad är en teknisk specifikation?

En teknisk specifikation är en beskrivning av en befintlig produkt eller tjänst till skillnad från en kravspecifikation som används i utvecklingen av en produkt.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar