Positiv feedback

Positiv feedback är en viktig del i dialogen och kan ha en stor inverkan på arbetsmiljö, motivation och tillfredsställelsen bland personalen. Genom att ge positiv feedback vi stärka och uppmuntra önskvärda beteenden och resultat. Att förstå hur man ger positiv feedback korrekt är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Positiv feedback innebär att ge beröm, erkännande och uppskattning för prestationer och ansträngningar. Den kan ges både muntligt och skriftligt och bör vara specifik och konkret för att vara meningsfullt och effektivt. Att ge positiv feedback regelbundet och i lämpliga situationer kan öka motivationen hos de anställda och bidra till en positiv arbetsmiljö.

Det finns också alternativ till positiv feedback, såsom konstruktiv feedback, som fokuserar på utvecklingsområden och ger råd för förbättring.

Vi kan också skapa en positiv arbetsmiljö genom att använda andra metoder som främjar teamarbete, tillåter kreativitet och innovation samt genom att ge belöningar.

I korthet

 • Genom att ge positiv feedback kan vi skapa en atmosfär av uppskattning och motivation bland anställda, vilket leder till ökad trivsel och produktivitet.
 • Tydlighet i feedbacken med fokus på konkreta prestationer och beteenden hjälper till att göra det mer feedbacken meningsfull.
 • Genom att erkänna och belöna goda resultat och ansträngningar kan positiv feedback ge anställda incitament att fortsätta prestera på hög nivå och öka sin motivation.

Vad är positiv feedback?

Positiv feedback, eller positiv återkoppling är när en person ger uppskattning, beröm, och erkännande till en annan person för deras prestationer eller beteenden.

Det är en viktig del av arbetsmiljön eftersom det kan skapa motivation, öka självförtroende och stärka anställdas engagemang.

Det finns olika metoder för att ge positiv återkoppling på. Det kan handla om attanvända specifika och konkreta fraser eller ordval för att tydligt kommunicera vad som har uppskattats.

Det är viktigt att ge positiv återkoppling för olika beteenden och resultat som är förenliga med företagets vision och mål. Genom att använda positiv återkoppling kan man odla en positiv arbetsmiljö och öka anställdas tillfredsställelse.

I transformativt ledarskap och coachande ledarskap används positiv feedback som en nyckelkomponent i att förstärka en positiv kultur och anda i företaget.

Hur ger man positiv feedback?

Hur man ger positiv feedback på rätt sätt? Det behöver inte vara så svårt, här är några metoder för att ge positiv feedback:

 1. Var specifik och konkret: Beskriv exakt vad du uppskattar och vad som har gjorts bra.
 2. Var genuin och äkta: Visa att du verkligen menar det och att det kommer från hjärtat.
 3. Var regelbunden: Se till att ge positiv feedback kontinuerligt för att upprätthålla motivationen och engagemanget hos dina medarbetare.
 4. Ge feedback i realtid: Uppmärksamma goda prestationer och beteenden direkt för att förstärka dem.
 5. Variera dina metoder: Använd olika sätt att ge positiv feedback, som personliga möten, e-postmeddelanden eller tacknotiser.

Exempel på fraser och ordval vid positiv feedback

Att ge positiv feedback är ett viktigt verktyg för att uppmuntra och motivera medarbetare. Här är några exempel på fraser och ordval som kan användas vid positiv feedback:

Du gjorde ett utmärkt arbete med i samband med …
Jag uppskattar din professionalism och glöd
Du visade stor kreativitet i din lösning.
Tack för ditt hårda arbete och engagemang.
Jag är imponerad av ditt sätt att hantera problem.
Bra jobbat med att leverera resultat i tid.
Ditt bidrag har verkligen gjort skillnad.
Jag vill gratulera dig till ditt framgångsrika arbete.

Genom att använda sådana positiva fraser och ordval kan du göra din feedback mer effektiv och stärka arbetsmiljön.

Vilka beteenden och resultat bör vi ge positiv feedback för?

1. Prestanda och resultat: Ge positiv feedback när någon uppnår eller överträffar förväntade resultat, som att slutföra ett projekt i tid eller uppnå försäljningsmål.

2. Samarbete och teamwork: Uppmuntra och belöna attityder och beteenden som främjar samarbete, som att hjälpa kollegor eller ta initiativ till och delta i teamarbete.

3. Problemlösning och kreativitet: Bevaka och belöna innovativa och kreativa lösningar på problem eller idéer som förbättrar arbetsprocesser eller produkter.

4. Initiativ- och ansvarstagande: Ge positiv feedback när någon tar ansvar för sitt arbete, tar initiativ till att lösa problem eller tar på sig extra arbetsuppgifter.

5. Utveckling och förbättring: Belöna ansträngningar för att lära sig nya färdigheter, delta i utbildning eller andra aktiviteter som främjar personlig och professionell tillväxt.

Specifik och konkret positiv feedback

För att göra det meningsfullt och meningsfullt för mottagaren är det viktigt att vara specifik och konkret när det gäller positiv feedback.

Istället för att bara säga ”Bra jobbat” kan du nämna specifikt vad personen gjorde bra, till exempel ”Jag uppskattar verkligen hur du tog initiativ och löste problemet självständigt.

Genom att ge konkreta exempel på vad som var bra visar du att du verkligen har uppmärksammat deras insatser och gör feedbacken mer meningsfull. Att vara specifik och konkret hjälper också mottagaren att förstå vad som förväntas och hur de kan fortsätta att förbättra sig.

När är positiv feedback lämpligt att använda?

Positiv feedback är lämpligt att använda i olika situationer för att uppmuntra och stärka positivt beteende eller prestationer. Här är några exempel på när positiv feedback kan vara passande:

1. När en individ har utfört ett jobb väl och överträffat förväntningarna.

2. När någon har delat en innovativ idé eller lösning på ett problem.

3. När det finns behov av att öka motivationen och engagemanget hos ett team.

4. När en person har tagit ansvar och agerat proaktivt.

5. När någon har uppnått eller övervunnit specifika mål eller utmaningar.

Genom att ge positiv feedback i dessa situationer kan du stärka arbetsrelationer, öka motivationen och uppmuntra fortsatt utmärkt arbete.

Vilka situationer kan dra nytta av positiv feedback?

Vilka situationer kan dra nytta av positiv feedback?

Positiv feedback är användbar i många olika situationer för att uppmuntra och stärka individer. Här är några exempel där positiv feedback kan vara till nytta:

Inom arbetsmiljön:Genom att ge positiv feedback till dina kollegor eller medarbetare kan du skapa en positiv arbetskultur och öka motivationen.
Inom utbildning:Studenter kan dra nytta av positiv feedback för att känna sig uppmuntrade och fortsätta sitt lärande.
Inom relationer:Att ge positiv feedback till din partner, familj eller vänner kan stärka banden och skapa en atmosfär av uppskattning och stöd.

Vilka fördelar kan positiv feedback ha för arbetsmiljön?

Positiv feedback kan ha flera fördelar för arbetsmiljön. Här är några exempel på hur det kan påverka:

 1. Skapar motivation – Genom att ge positiv feedback till medarbetare kan det skapa motivation och öka engagemangetarbetsplatsen.
 2. Stärker självkänslan – Att få positiv feedback bidrar till att stärka medarbetares självkänsla och självförtroende, vilket kan göra dem mer produktiva.
 3. Bygger förtroende – Genom att ge positiv feedback visar man uppskattning och erkännande vilket kan bygga förtroende mellan arbetsgivare och medarbetare.
 4. Främjar samarbete – Positiv feedback kan bidra till att skapa en positiv arbetskultur där medarbetare känner sig bekväma att dela med sig av idéer och samarbeta med varandra.
 5. Ökar arbetsglädje – Genom att uppmuntra och visa uppskattning med positiv feedback kan det skapa en högre nivå av arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen.

Alternativ till positiv feedback

Att ge positiv feedback är viktigt för att uppmuntra och stärka individer, men det kan också vara givande att utforska alternativa sätt att ge feedback. Här är några alternativ till positiv feedback:

 • Konstruktiv kritik: Ge väl genomtänkt och specifik feedback som hjälper personen att förbättra sig.
 • Utmana och engagera: Ställ frågor eller ge uppdrag som får personen att tänka och utvecklas.
 • Belöningar: Erbjud incitament som kan motivera och inspirera till fortsatt framsteg.
 • Uppmuntra självreflektion: Uppmuntra personen att reflektera över sina egna framsteg och styrkor.

Vanliga frågor

Vad är positiv feedback och varför är den viktig?

Positiv feedback är feedback som lyfter fram och erkänner en persons styrkor och prestationer. Den är viktig eftersom den kan motivera och inspirera anställda, öka deras självförtroende och engagemang, och skapa en positiv arbetsmiljö.

Hur kan positiv feedback hjälpa till att skapa engagerade medarbetare?

Positiv feedback kan hjälpa till att skapa engagerade medarbetare genom att uppmuntra och motivera dem att fortsätta göra sitt bästa. Genom att visa att deras arbete uppskattas och att deras prestationer erkänns, kan det öka deras engagemang och motivation.

Hur ofta bör positiv feedback ges?

Idealt sett bör positiv feedback ges regelbundet för att upprätthålla engagemanget hos de anställda och skapa en positiv arbetsmiljö. Det kan vara lämpligt att ge positiv feedback varje vecka eller åtminstone varannan vecka.

Hur kan man ge positiv feedback på ett effektivt sätt?

För att ge positiv feedback på ett effektivt sätt bör du vara specifik och genuin i dina uttryck. Undvik vaga komplimanger och generaliseringar. Berätta istället för personen på vilket sätt deras arbete sticker ut och vilken positiv inverkan det har haft.

Kan positiv feedback ges i samband med konstruktiv feedback?

Ja, positiv feedback kan och bör ges även i samband med konstruktiv feedback. Genom att börja med att lyfta fram personens styrkor och positiva prestationer kan du bygga upp trygghet i relationen och göra det lättare att förmedla konstruktiv feedback på ett konstruktivt sätt.

Vad är viktigt att tänka på när man ger positiv feedback till yngre medarbetare?

När man ger positiv feedback till yngre medarbetare, som tillhör Gen Z-generationen, är det viktigt att ge feedback regelbundet och vara generös med att visa uppskattning. Dessa medarbetare trivs i en arbetsmiljö där de får återkoppling och uppmuntran regelbundet, vilket ökar deras engagemang och motivation.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar