Rollsökningsfasen i FIRO-modellen

FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en välkänd teori som beskriver hur grupper utvecklas över tid. Modellen pekar på tre huvudfaser som en grupp vanligtvis genomgår:

 1. Tillhörafasen
 2. Rollsökningsfasen
 3. Samhörighetsfasen

Utöver detta finns två övergångsfaser och tillsammans bildar de det som kallas för FIRO-cirkeln, vilket du kan se här nedanför.

FIRO-cirkeln.
FIRO-cirkeln med de olika faserna och hur de följer varandra.

Vi har beskrivit FIRO-modellen i sin helhet i det länkade inlägget.

Faserna är viktiga, och det är den första fasen vi ska diskutera här, men lika viktigt är det att förstå att modellen ser till tre grundläggande behov hos oss människor:

 • Behovet av att känna tillhörighet
 • Behovet av att känna kontroll
 • Behovet av tillgivenhet

Det är behoven, som ändras i takt med att gruppdynamiken ändras, som leder till de olika faserna. I rollsökningsfasen står behovet av kontroll i fokus.

I den här artikeln ska vi göra en djupdykning i rollsökningsfasen. Vi tittar på typiska beteenden, utmaningar och de bästa sätten att ta gruppen mot ökad produktivitet i denna intensiva period.

Vad är rollsökningsfasen i FIRO-modellen?

Rollsökningsfasen är det andra steget i FIRO-modellen. Den föregås av tillhörighetsfasen där fokus legat på att skapa en trygg grund, lära känna varandra ytligt och hitta en plats i gruppen. När detta mål delvis uppnåtts blir det viktigt för gruppmedlemmarna att mer precist definiera sin egen roll och hitta sitt inflytande. Detta leder naturligt till frågor som:

 • Vad är mina styrkor och hur kan jag bidra?
 • Hur mycket ansvar vill och kan jag ta?
 • Hur kommer jag att passa in i gruppen?
 • Vilken relation vill jag ha till de övriga medlemmarna?

Det här sökandet efter roller och positionering innebär ofta att maktkamper uppstår. Konflikter blir vanligare eftersom alla nu vågar visa mer av sin verkliga personlighet och drivkrafter. Ledarskap blir ifrågasatt och undergrupper kan bildas. I värsta fall kan en grupp fastna i rollsökningsfasen med långvarig låg produktivitet som följd.

Dock är rollsökningsfasen en nödvändig, och hälsosam, del av grupputvecklingen. Genom att aktivt arbeta sig igenom konflikter och hitta tydligare roller kommer gruppen att stärkas och bättre kunna arbeta tillsammans för att nå sina mål.

Typiska beteenden under rollsökningsfasen

För att lättare känna igen rollsökningsfasen, och hitta sätt att navigera den, är det viktigt att vara medveten om några karaktärsdrag och typiska beteenden. Här är några exempel:

 • Ifrågasättande av ledarskap: Auktoriteter möts oftare av kritik och gruppmedlemmar ifrågasätter hur saker görs. Det gamla sättet att arbeta kanske kritiseras utan att fungerande alternativ presenteras.
 • Testande av gränser: Regler och överenskommelser börjar tänjas på och testas. Finns det informella ledare inom gruppen utmanar kanske andra individer deras position.
 • Bildande av undergrupper: Vissa medlemmar kan hitta starkare tillhörighet med vissa individer inom gruppen, vilket skapar delgrupper med sina egna spelregler.
 • Ökad konfliktnivå: Olika idéer, perspektiv och maktkamper leder till fler konflikter. Dessa kan vara mer intensiva än de små friktioner som uppstod i tillhörighetsfasen.
 • Försvarsmekanismer: När gruppmedlemmar känner sig utmanade kan de ta till olika psykologiska försvarsmekanismer, som förnekelse, rationalisering eller projicering.

Det är viktigt att komma ihåg att alla grupper inte kommer att uppleva exakt samma beteenden, och vissa kan vara mer intensiva än andra. Öppen kommunikation och en förståelse för gruppkonflikter hjälper ledare och gruppmedlemmar att lättare ta sig igenom denna viktiga fas.

Gruppens effektivitet i rollsökningsfasen

Rollsökningsfasen innebär ofta en utmaning för gruppens produktivitet. Konflikter och osäkerhet kring roller kan leda till:

 • Försämrad kommunikation: Rädsla för att kritiseras eller missförstås kan leda till att gruppmedlemmar drar sig undan och inte kommunicerar lika öppet.
 • Sämre samarbete: Bristande tillit och oklarhet kring roller kan skapa hinder för effektivt samarbete.
 • Fokus på interna frågor: Gruppens energi kan riktas mot interna konflikter och maktkamper istället för att fokusera på gemensamma mål.
 • Låg produktivitet: Den totala produktionen kan sjunka märkbart under den här fasen.

Men det finns strategier för att hantera dessa utmaningar och upprätthålla en viss produktivitetsnivå:

 • Tydliga mål och förväntningar: Ledaren bör tydligt kommunicera gruppens mål och förväntningar på varje medlem.
 • Konstruktiv feedback: Att skapa en kultur av konstruktiv feedback där kritik ses som en möjlighet till utveckling kan motverka rädslan för att kommunicera.
 • Konfliktlösningsstrategier: Att ha verktyg och strategier för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt är avgörande.
 • Fokus på gemensamma mål: Att regelbundet påminna gruppen om de gemensamma målen och fira framsteg kan stärka motivationen.

Även om rollsökningsfasen kan vara en utmaning, är det en viktig del av grupputvecklingen. Genom att hantera den på ett klokt sätt kan gruppen stärkas och bli mer effektiv på lång sikt.

Hur länge varar rollsökningsfasen?

Det är svårt att ge en exakt tidsram för hur länge rollsökningsfasen varar. Den kan pågå i allt från några veckor till flera månader, beroende på:

 • Gruppens storlek: Större grupper kan ha en längre rollsökningsfas.
 • Gruppens komplexitet: Ju mer komplexa gruppens uppgifter är, desto längre kan fasen vara.
 • Gruppens medlemmar: Olika personligheter och erfarenheter kan påverka dynamiken och längden på fasen.
 • Ledarskapets förmåga: En effektiv ledare kan förkorta fasen genom att hantera konflikter och skapa tydlighet.

Det är normalt att uppleva en viss frustration under rollsökningsfasen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är en naturlig del av gruppens utveckling. Med tålamod och aktivt arbete kommer gruppen att nå en stabiliseringsfas och kunna fokusera på sina mål.

Vad händer efter rollsökningsfasen?

När en grupp kommit förbi rollsökningsfasen följer en period som inom FIRO-modellen kallas idyllfasen. Idyllfasen utmärks av:

 • Mer stabila roller: Konflikterna har avtagit och rollfördelningen inom gruppen har börjat etablera sig.
 • Ökad tillit: Gruppmedlemmar känner mer tillit till varandra och kan arbeta tillsammans mer effektivt.
 • Starkare sammanhållning: Gruppen har en starkare känsla av ”vi” och identitet.
 • Ökad produktivitet: När roller är definierade och konflikter lösta kan gruppen fokusera på sina mål och uppnå bättre resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att grupputveckling sällan stannar vid idyllfasen. Nya utmaningar, medlemmar, eller förändringar i gruppens mål kan göra att gruppen går in i en ny rollsökningsfas eller så går man vidare mot öppenhetsfasen.

Men genom att ha lärt sig av de tidigare konflikterna under rollsökningsfasen kommer gruppen att ha bättre förutsättningar att hantera utmaningar både snabbare och mer effektivt.

Tips för ledare under rollsökningsfasen

Ledare spelar en nyckelroll för att hjälpa gruppen att ta sig igenom rollsökningsfasen på ett konstruktivt sätt. Här är några tips:

Mänskligt behovSäkerställ som ledareKommentar
KontrollTydliga roller och ansvarsområdenAtt tydligt definiera roller och ansvarsområden kan ge gruppmedlemmarna en känsla av kontroll och stabilitet. Att veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra kan minska osäkerheten och öka tryggheten.
KontrollBeslutsfattandeprocesserAtt involvera gruppmedlemmarna i beslutsfattandeprocesser kan ge dem en känsla av delaktighet och kontroll. Att känna att deras åsikter och idéer värdesätts kan öka motivationen och engagemanget.
KontrollFeedback och kommunikationAtt ge regelbunden och konstruktiv feedback kan hjälpa gruppmedlemmarna att utvecklas och förbättras. Att ha en öppen och transparent kommunikation kan skapa en atmosfär av tillit och respekt.
KontrollTrygghetAtt skapa en trygg atmosfär där alla kan uttrycka sig fritt och utan rädsla för kritik. Att känna sig trygg och bekväm i gruppen.
KontrollMotivationAtt tydliggöra gruppens mål och hur varje individ kan bidra till att nå dem. Att känna sig motiverad och engagerad i gruppens arbete.
TillgivenhetKonflikthanteringGe verktyg och strategier för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Att känna sig trygg att uttrycka sig och lösa konflikter på ett respektfullt sätt.

Tips för gruppmedlemmar under rollsökningsfasen

Gruppmedlemmar kan också aktivt bidra till en positiv och produktiv rollsökningsfas. Här är några tips:

 • Var aktiv med att definiera din roll: Identifiera dina styrkor och kommunicera dem till gruppen.
 • Ge och ta feedback: Ge konstruktiv feedback till andra och var villig att ta emot den själv.
 • Respektera andras åsikter: Försök förstå olika perspektiv, även om du inte håller med om dem.
 • Fokusera på gemensamma mål: Sätt gruppens mål främst, även när det är svårt.
 • Ta ansvar för gruppens framgång: Visa att du är engagerad i gruppens utveckling.

Verktyg för att hantera rollsökningsfasen

För att ytterligare underlätta navigering i rollsökningsfasen finns flera användbara verktyg och metoder:

 • Teamövningar för att utveckla roller: Genomför aktiviteter som syftar till att tydliggöra styrkor, svagheter och ansvarsområden.
 • Kommunikationstester: Använd kommunikationsbaserade personlighetsprofiler (exempelvis Myers-Briggs Type Indicator, DISC-profiler) för att kartlägga gruppmedlemmarnas olika beteendestilar och förbättra samspelet.
 • Feedbackövningar: Strukturera övningar för att träna på att ge och ta emot konstruktiv kritik.
 • Möjlighet till extern handledning: Vid intensiva konflikter kan en extern facilitator eller handledare hjälpa gruppen konstruktivt vidare.

Sammanfattning: Hantering av rollsökningsfasen

Rollsökningsfasen är en naturlig, och nödvändig, del av grupputvecklingen. Även om den kan vara turbulent är det en viktig period när grupper definierar roller, hanterar konflikter och bygger en starkare känsla av tillhörighet. Här är några viktiga insikter:

 • Alla grupper går igenom rollsökningsfasen: Det är en normal del av gruppens utveckling och något man bör vara förberedd på.
 • Konflikter är en möjlighet. Genom att arbeta igenom konflikter stärks gruppen och lär sig bättre samspel framöver.
 • Starkt ledarskap är viktigt. En bra ledare kan korta ner rollsökningsfasen och förse gruppen med verktyg för att hantera denna turbulenta period.
 • Aktivt medlemsskap bidrar. Varje medlem i gruppen kan bidra till en hälsosam rollsökningsfas genom tydlig kommunikation, respekt, och att sätta gemensamma mål främst.

Genom att förstå de utmaningar och möjligheter som rollsökningsfasen medför kan både ledare och gruppmedlemmar navigera denna viktiga period och lägga grunden för en välfungerande och produktiv grupp.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar