FIRO-modellen

Välkommen till bloggens inlägg om FIRO-modellen!

FIRO-modellen är en beprövad modell för att förstå och förbättra gruppdynamiken. Den baseras på tre grundläggande mänskliga behov: inkludering, kontroll och tillgivenhet. Modellen baseras sedan på fem olika faser en grupp går igenom då den mognar.

FIRO-modellen gör det möjligt att mäta var individer och grupper befinner sig gruppdynamiskt; jämföra olika gruppers mognadsgrad och status samt förstå och förutsäga vad som händer i en grupp.

Will Schutz kan sägas vara FIRO-modellens fader och hans teorier anses haft betydande inverkan på vår förståelse av gruppdynamik och relationer mellan människor.

En ledare som förstår FIRO-modellen kan stödja en grupp i de olika faserna och snabba på processen det innebär att gå från en ny grupp som tvekande känner sig för, till en väl fungerande grupp som fokuserar på sina mål.

FIRO-modellen och ledarskap hör alltså samman och därför har vi också ett inlägg här.

Vad är FIRO-modellen?

Modellen undersöker interaktionen mellan människor i en grupp och identifierar behovet av inkludering, kontroll och tillgivenhet. Förkortningen FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation och ger insikt i dynamiken bakom teamarbete och grupputveckling.

Modellen är vanligtvis använd inom organisationspsykologi och ledarskapsträning för att hjälpa grupper att bli mer effektiva och produktiva.

I tidiga faser säger FIRO-modellen att vi söker vår plats och roll i gruppen. Vi är sökande och lite osäkra.

FIRO-modellen är populär då den:

 • Är en beprövad och validerad modell.
 • Lätt att förstå och använda.
 • Gör det enkelt att uppskatta vilken fas en grupp är i.
 • Kan anpassas till olika situationer.
 • Ger värdefulla insikter om gruppdynamik.

FIRO-modellens faser

FIRO-modellen säger att en grupp, och individerna i en grupp, passerar olika faser då en grupp bildas och mognar. Ofta pratar vi om grupputveckling eller teamdynamik i samband med FIRO-modellen.

Teamdynamiken ändras bland annat genom att människor hittar sin roll och tillhörighet i en grupp.

Vi brukar prata om fem faser i FIRO-modellen enligt bilden här nedanför. Två av dessa faser är ganska snabbt övergående och kallas därför övergångsfaser.

De tre övriga faserna kallar vi FIRO-modellens huvudfaser.

Processen att få ihop en grupp kan ta tid och det är inte självklart att en grupp når öppenhetsfasen som i någon mån är slutmålet enligt FIRO-modellen.

FIRO-cirkeln. Ett diagram som beskriver FIRO-modellens olika faser.
FIRO-modellens huvudfaser. Ritad så här kallas bilden ibland för FIRO-cirkeln.
FasMänskliga behovBeskrivning
TillhörafasenInkluderingGruppmedlemmarna vill bli accepterade och funderar över sin plats i gruppen.
Övergångsfasen konstlat gemytKontrollMedlemmarna blir mer engagerade i gruppen men vill fortfarande vara till lags.
RollsökningsfasenKontrollEn krävande fas med konfrontationer och kraftmätningar. Frågor kring ledarskap och kompetens blir centrala.
Övergångsfasen idyllTillgivenhetGruppmedlemmarna börjar förstå sina roller och en gemensam identitet utvecklas.
ÖppenhetsfasenTillgivenhetGruppen fungerar väl och medlemmarna kan fokusera på de gemensamma målen.

Kommentarer:

 • Vi har valt att gå igenom de olika faserna mer i detalj i de länkade inläggen.
 • Behovet av inkludering är starkast i början av gruppens liv, medan behovet av tillgivenhet blir viktigare senare.
 • Kontroll är en viktig faktor i alla faser, men det utspelar sig på olika sätt. Läs vidare så utvecklar vi det nedan.
När gruppen mognar så infinner sig ett gemyt – alla trivs och känner att de kan bidra lite.

Nyttan av att nå öppenhetsfasen

FIRO-modellen har sin grund i studier kring teams prestation, mer om det lite senare, och det var just skillnaden i prestation mellan grupper som ledde in forskarna på tankar kring teamdynamik och olika stadier.

I det perspektivet så är det naturligvis mest intressant att identifiera vilken fas som ger team med högsta möjliga prestationsnivå: öppenhetsfasen!

Nyttor med att nå öppenhetsfasen:

FördelBeskrivning
Ökad produktivitet och effektivitet* Gruppmedlemmarna samarbetar effektivt.
* De är motiverade och engagerade.
* De tar ansvar och initiativ.
* Beslut fattas snabbt och effektivt.
Förbättrad kommunikation och samarbete* Gruppmedlemmarna kommunicerar öppet och respektfullt.
* De delar information och idéer fritt.
* De ger och tar emot konstruktiv feedback.
* De samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål.
Högre grad av innovation och kreativitet* Gruppmedlemmarna känner sig trygga att ta risker.
* De är öppna för nya idéer och perspektiv.
* De tänker utanför ramarna och hittar kreativa lösningar på problem.
Ökad tillfredsställelse och motivation* Gruppmedlemmarna känner sig delaktiga och inkluderade.
* De upplever en stark gemenskap och samhörighet.
* De är stolta över sitt arbete och sina prestationer.
* De är motiverade att stanna kvar i gruppen och bidra till dess framgång.

Att nyttja FIRO-modellen som ledare

Genom att titta på de mänskliga behoven, exempelvis kontroll som i tabellen här nedanför, så kan vi som ledare jobba för att möta gruppens och individernas behov.

FasÖnskan om kontrollRekommendationer till ledare
Tillhöra-fasenTrygghet och acceptans* Skapa tydliga regler och struktur.
* Var tydlig och ge regelbunden feedback.
* Uppmuntra till socialt samspel och teambuildingaktiviteter.
Övergångsfasen konstlat gemytDelaktighet i beslutsfattande* Involvera gruppen i beslutsprocesser.
* Be om feedback och idéer från gruppmedlemmarna.
* Delegera ansvar och ge utrymme för eget initiativ.
RollsökningsfasenInflytande och status* Skapa en transparent och rättvis struktur för rollfördelning.
* Ge konstruktiv feedback och bekräfta prestationer.
* Uppmuntra till mentorskap och samarbete.
Övergångsfasen idyllGemensam syn på mål* Kommunicera en tydlig vision och mål för gruppen.
* Fokusera på teambuilding och samarbete.
* Uppmuntra till öppen kommunikation och feedback.
ÖppenhetsfasenSamarbete och samverkan* Ge gruppen autonomi och ansvar för sitt arbete.
* Stöd och coacha gruppmedlemmarna i deras utveckling.
* Uppmuntra till innovation och kreativitet.

Att mäta var en grupp är i FIRO-cirkeln

FIRO-modellen används som ett psykometriskt verktyg för att analysera och förstå gruppbeteende.

Ordet ”psykometrisk” kommer från orden psykologi och mätteknik. Ett psykometriskt verktyg är designat för att:

 1. Mäta psykologiska egenskaper – Det mäter beteende, kompetens och andra psykologiska aspekter.
 2. Möjliggöra standardiserad utvärdering – Det erbjuder en standardiserad metod för att jämföra individer eller grupper.
 3. Skapa förutsägbarhet – Det används för att förutsäga beteende och prestation i olika situationer.

Som vi varit inne på så får vi stöd kring gruppdynamiken på dessa tre sätt genom modellen.

Det finns flera olika mätmetoder för att uppskatta var en individ eller grupp är i FIRO-cirkeln. Här är en sammanställning:

MätmetodUtvärderarBeskrivning
FIRO-B-testetIndividStandardiserat frågeformulär som mäter inkludering, kontroll och tillgivenhet. Ger en individuell profil och jämförelse med en normgrupp.
Observationsbaserade metoderGrupp/IndividEn observatör bedömer gruppens eller individens beteende i olika situationer. Ger en kvalitativ bild av gruppens eller individens behov.
IntervjuerGrupp/IndividIntervjuer med gruppmedlemmar eller individer ger en djupare förståelse av deras behov och upplevelser.
SjälvskattningGrupp/IndividGruppmedlemmar eller individer skattar sina egna behov på en skala. Ger en snabb och enkel bild av gruppens eller individens behov.

Exempel på användning av FIRO-modellen

Vi har varit inne på användningsområden tidigare i inlägget. Det handlar om att förstå teamdynamiken i en grupp och som ledare underlätta för gruppen att ta sig igenom sina olika faser.

Med det sagt så finns det tillfällen då FIRO-modellen står lite extra i fokus:

 • Teambuilding: För att identifiera gruppens styrkor och svagheter och för att utveckla strategier för att förbättra samarbetet.
 • Ledarskapsutveckling: För att hjälpa ledare att förstå sina egna behov och hur de kan skapa en positiv arbetsmiljö för sina medarbetare.
 • Rekrytering: För att identifiera kandidater som har de rätta egenskaperna och motivationen för en viss tjänst.
 • Konfliktlösning: För att förstå de bakomliggande orsakerna till en konflikt och för att hitta lösningar som tillgodoser alla parters behov.

I teambuildingsammanhang så finns det stora fördelar med att förstå var i FIRO-cirkeln en grupp är. Det kan avgöra vilken typ av teambuilding som är lämplig.

FIRO-teorin är central för ledare som i de allra flesta fall jobbar med team i olika varianter.

När vi skjuter in nya personer i en grupp så rubbas teamdynamiken och gruppen kan behöva återbesöka några av faserna. Exakt hur turbulent detta blir och hur lång tid det tar beror på vilken person/personlighet som läggs till.

En förståelse för FIRO-modellen kan underlätta konfliktlösande. Är det kanske så att gruppen har hamnat i rollsökningsfasen? Naturligt genom att gruppen utvecklats, eller genom att gruppdynamiken ändrats?

Teorierna bakom FIRO-modellen

FIRO-modellen är ett barn av sin tid kan vi säga i någon mening då den växte fram som en del av en växande psykologisk forskning i USA efter andra världskriget.

Behovsteorin

Denna teori, framtagen av den amerikanska psykologen Will Schutz, antar att människor har tre grundläggande sociala behov:

 • Inkludering: Att känna sig delaktig och accepterad av en grupp.
 • Kontroll: Att ha en viss grad av inflytande och autonomi över sitt arbete och gruppens processer.
 • Tillgivenhet: Att känna sig omtyckt och respekterad av andra gruppmedlemmar.

Schutz menar att dessa behov är universella och att de påverkar vårt beteende och våra relationer med andra.

Likt Maslows behovstrappa, som har inspirerat till modellen, så säger modellen att vi måste få vissa grundläggande behov tillfredsställda innan vi kommer vidare till nya faser.

Schutz anses vara FIRO-modellens grundare och som vi sett ovan kopplas de sociala behov till de fem faserna i grupputvecklingen.

Konstruktteorin

Denna teori, framtagen av den amerikanska psykologen George Kelly, handlar om hur vi tolkar och förutser vår omvärld. Kelly menar att vi alla har ett antal personliga antaganden om hur världen fungerar och hur andra människor tänker och beter sig. Dessa antaganden påverkar hur vi interagerar med andra och hur vi reagerar på olika situationer.

I FIRO-modellen används antagandeteorin för att förklara hur gruppmedlemmarnas antaganden om varandra påverkar gruppens dynamik och utveckling.

Genom att kombinera dessa två teorier skapar FIRO-modellen en ram för att förstå och analysera gruppdynamik och individuella behov i gruppsammanhang.

Det är först i öppenhetsfasen vi landat och kan vara oss själva samtidigt som vi har vår roll.

Andra tillämpningar av FIRO-modellen

FIRO-modellen har många tillämpningar inom olika områden. Det vi diskuterat ovan handlar främst om att förbättra samarbetet inom arbetsgrupper.

Men det finns andra sammanhang då FIRO-modellen kan komma till användning!

Utbildning

FIRO-modellen kan användas för att skapa en mer effektiv och engagerande inlärningsmiljö. Genom att förstå elevernas behov av inkludering, kontroll och tillgivenhet kan lärare skapa läraktiviteter som tillgodoser dessa behov.

Parterapi

FIRO-modellen kan användas för att hjälpa par att förbättra sin kommunikation och sitt samarbete. Genom att identifiera varandras behov och antaganden kan par lära sig att bättre förstå och respektera varandra.

Det finns även tillämpningar av FIRO-modellen inom personlig utveckling och självinsikt. Genom att reflektera över sina egna behov av närhet, inflytande och förtroende kan individer få insikt om hur de interagerar med andra människor och på så sätt förbättra sina relationer.

Historisk bakgrund till FIRO-modellen

FIRO-modellen utvecklades av den amerikanska psykologen William Schutz år 1958. Modellens ursprung kan spåras tillbaka till Schutzs arbete med den amerikanska flottan, där han ville förstå dynamiken inom små grupper och hur dynamiken sedan påverkade teamets prestation.

Det Schutz såg var att olika besättningar presterade olika bra, trots likvärdig utbildning och organisation.

Han ville förstå vad som låg bakom skillnaderna och studerade besättningarnas interaktion och dynamik. Ganska snart så började Schutz fokuser på det vi diskuterat ovan: inkludering, kontroll och tillgivenhet.

Schutz var influerad av andra psykologiska teorier och modeller, inklusive Maslows behovshierarki och George Kelly’s konstruktteori. Det påverkade säkert utformningen och terminologin, men Schutz arbete anses fortfarande vara ledande och relevant.

FIRO-modellen blev snabbt populär inom olika områden som organisationspsykologi, ledarskapsträning och personlig utveckling. Olika versioner av modellen och tillhörande bedömningsverktyg, som FIRO-B och FIRO Business, har utvecklats för att göra den mer tillämplig i olika kontexter.

Genom åren har modellen fortsatt att anpassas och utvecklas, men huvudsyftet att förstå och förbättra mänskliga relationer har inte ändrats.

Utbildningsprogram baserade på FIRO-modellen

I utbildningsprogram baserade på FIRO-modellen betonas vikten av att känna till och uppfylla individuella behov genom ökad självinsikt.

Dessutom framhävs betydelsen av ömsesidigt förtroende och samarbete inom en grupp. Träning ges också i konflikthantering för att underlätta effektiv kommunikation och problemlösning i teammiljöer.

Dessa program erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att utveckla färdigheter genom verkliga scenarier och simuleringar. Dessutom möjliggör de reflektion samt feedback från tränare och kollegor för personlig tillväxt.

Utbildningsprogram baserade på FIRO-modellen har bevisats vara effektiva för att bygga starka team och främja produktivitet i arbetsmiljön.

Texten ovan ger känslan av att allt måste vara strukturerat och planerat när vi lär oss om FIRO-modellen, men de flesta enkla teambuilding-aktiviteterna flörtar på något vis med FIRO-modelen.

Men för att få full utdelning på utbildningsinsatser kring FIRO-modellen så är det viktigt att anpassa innehållet efter deltagarnas specifika behov och mål.

Dessutom bör träningen vara interaktiv och engagerande, och inkludera praktiska övningar för att uppmuntra deltagarnas aktiva deltagande. Regelbunden uppföljning och stöd bidrar också till att säkerställa långsiktig tillämpning av de inlärda färdigheterna.

Genom att investera i utbildningsprogram baserade på FIRO-modellen kan organisationer främja en hälsosam arbetsmiljö med starka relationer och effektivt samarbete. Dessa program ger värdefulla verktyg för individuell tillväxt och teamsucces.

FIRO-modellen används flitigt inom Försvarsmakten och inom en utbildning som heter UGL.

Kritik mot FIRO-modellen

FIRO-modellen har kritiserats från flera håll, då dess effektivitet och tillämplighet ifrågasätts. Kritikpunkterna kan summeras på följande sätt:

– Mätning av beteendemönster brister:Vissa anser att FIRO-modellen inte kan ge en heltäckande bild av en individs beteende eftersom den bygger på självrapporterade svar som kan vara partiskt eller oklart uttryckta.
– Övergeneralisering av resultat:Det påstås också att resultaten från FIRO-modellen kan vara för generella och inte ta hänsyn till varje individs eller grupps unika behov och dynamik.
– Brist på vetenskaplig grund:Det finns även skeptiker som ifrågasätter FIRO-modellens vetenskapliga validitet och dess påstådda koppling till effektivt ledarskap och gruppdynamik.

Det är viktigt att vara medveten om kritiken när man använder FIRO-modellen, för att undvika att dra felaktiga slutsatser eller okritiskt applicera modellens resultat på alla situationer.

Att förstå modellens svagheter kan leda till mer nyanserade och insiktsfulla analyser, vilket är avgörande för att framgångsrikt använda FIRO-modellen.

Slutsats: Betydelsen av FIRO-modellen i olika sammanhang

FIRO-modellen spelar en viktig roll i olika situationer. Genom att förstå principerna i FIRO-modellen kan individer och grupper få insikt om interpersonella relationer och kommunicera effektivt med varandra.

Modellen ger även vägledning för att skapa god teamdynamik och främja produktivitet och samarbete på arbetsplatsen. Den kan också användas inom terapiövningar och ledarskapsutbildningar för att hjälpa till att identifiera och hantera konflikter samt öka medvetenheten om individuella behov och beteenden.

Med FIRO-modellen som verktyg kan människor navigera genom interaktioner på ett mer medvetet sätt och skapa meningsfulla relationer i olika sammanhang.

Alternativ till FIRO-modellen

FIRO-modellen beskriver hur en grupp utvecklas över tid. Den fångar tidiga faser, och osäkerheten som finns där, för att sedan beskriva hur gruppen mognar.

Det är ett väldigt naturligt sätt att beskriva en grupps utveckling, men det finns alternativa modeller som har sina fördelar. Här är några exempel:

 1. Tuckmans modell: En modell som liknar FIRO-modellen genom att beskriva fem stadier i grupputveckling. De fem stadierna är: Formning (gruppen bildas), Stormning (roller och ansvar), Norming (samarbete för forma normer), Performing (fokus på målen) och Adjourning (avslut)
 2. Bales interaktionsmodell: Fokus på gruppmedlemmarnas interaktion. Modellen bygger på 12 typer av interaktioner, exempelvis: ger information, framför sin åsikt, ställer frågor. Bales kopplar de olika interaktionerna till gruppens utveckling och välmående på ett sätt som har stora likheter med FIRO-modellen.
 3. Belbin teamroller: En modell som identifierar nio olika teamroller som individer kan ha i ett team, inklusive genomförare, koordinatorer, shapers, och andra. Modellen kopplar behovet eller närvaron av olika roller till gruppens utveckling och utmaningar.

Komplement till FIRO-modellen

I en grupp finns det individer och konflikter mellan individer. Det finns en rad olika typer av modeller och verktyg som kan hjälpa oss förstå oss själva och andra samt stödja oss i konflikthantering.

 1. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator): En personlighetstest som kategoriserar individer i 16 olika personlighetstyper baserat på fyra dimensioner: extraversion/introversion, sensing/intuition, thinking/feeling, och judging/perceiving.
 2. DISC-analys (Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness): En beteendemodell som kategoriserar individers beteenden i fyra huvudtyper: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Samvetsgrannhet.
 3. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI): Ett verktyg som används för att identifiera olika sätt att hantera konflikter, inklusive konkurrens, samarbete, kompromiss, undvikande, och anpassning.
 4. Big Five Personality Traits (OCEAN): En personlighetsteori som kategoriserar individens personlighetsdrag i fem huvudkategorier: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet, och neuroticism.
 5. Transactional Analysis (TA): En psykoterapeutisk teori och metod för att förstå interpersonella relationer och kommunikation, baserat på konceptet om förälder, vuxen, och barn ego-tillstånd.
 6. Social Style Model: En modell som kategoriserar individers sociala stil i fyra huvudtyper: drivande, expressiv, vänlig, och analytisk.

Vanliga frågor

Fråga: Vad är FIRO-modellen?
Svar: FIRO-modellen är en teori som används inom psykologi för att förstå och förbättra människors interpersonella relationer. Den utvecklades av Will Schutz och står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation.

Fråga: Hur fungerar FIRO-modellen?
Svar: FIRO-modellen delar in interpersonella relationer i tre dimensioner: inkludering, kontroll och närhet. Den beskriver hur individer upplever och uttrycker dessa behov och hur dessa behov påverkar deras relationer.

Fråga: Vilka behov handlar FIRO-modellen om?
Svar: FIRO-modellen handlar om behoven av att bli inkluderad i en grupp, att ha kontroll och inflytande över situationer och att uppleva närhet och intimitet med andra människor.

Fråga: Hur kan FIRO-modellen tillämpas i arbetslivet?
Svar: FIRO-modellen kan användas för att förstå och förbättra teamarbete, ledarskap, kommunikation och konflikthantering på arbetsplatsen. Genom att bli medveten om andras och ens egna behov kan man skapa en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö.

Fråga: Finns det några kritiker av FIRO-modellen?
Svar: Ja, det finns vissa kritiker som ifrågasätter FIRO-modellens validitet och generaliserbarhet. Vissa menar att den inte tar tillräckligt hänsyn till kulturella skillnader och att den inte är tillräckligt vetenskapligt underbyggd.

Fråga: Kan FIRO-modellen användas utanför arbetslivet?
Svar: Ja, FIRO-modellen kan tillämpas på alla typer av interpersonella relationer, både inom och utanför arbetslivet. Den kan vara användbar för att förbättra relationer i familjen, bland vänner och i romantiska förhållanden.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar