Tillhörafasen i FIRO – Att känna sig delaktig och inkluderad

FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en välkänd teori som beskriver hur grupper utvecklas över tid. Modellen pekar på tre huvudfaser som en grupp vanligtvis genomgår:

 1. Tillhörafasen
 2. Rollsökningsfasen
 3. Samhörighetsfasen

Utöver detta finns två övergångsfaser och tillsammans bildar de det som kallas för FIRO-cirkeln, vilket du kan se här nedanför.

FIRO-cirkeln.
FIRO-cirkeln med de olika faserna och hur de följer varandra.

Vi har beskrivit FIRO-modellen i sin helhet i det länkade inlägget.

Faserna är viktiga, och det är den första fasen vi ska diskutera här, men lika viktigt är det att förstå att modellen ser till tre grundläggande behov hos oss människor:

 • Behovet av att känna tillhörighet
 • Behovet av att känna kontroll
 • Behovet av tillgivenhet

Det är behoven, som ändras i takt med att gruppdynamiken ändras, som leder till de olika faserna.

Vad är tillhörafasen i FIRO?

Tillhörafasen är det första, och ofta lite trevande, steget i en ny grupps utveckling. I denna fas handlar det mycket om att skapa en grundläggande känsla av trygghet och tillit.

Gruppmedlemmarna lär känna varandra, utforskar varandras personligheter och börjar förstå vilka normer och förväntningar som råder. Syftet med tillhörafasen är att skapa en miljö där alla känner att de kan vara sig själva och bidra till gruppens arbete.

Typiska beteenden under tillhörafasen

Det finns några beteenden som är vanligt förekommande under tillhörafasen:

 • Ömsesidig artighet: Gruppmedlemmar kanske är överdrivet artiga och trevliga i början, medan känsligare ämnen undviks.
 • Försiktighet: Många är lite avvaktande och vill helst inte blotta sina svagheter eller göra bort sig.
 • Behov av acceptans: Man vill bli omtyckt och accepterad av de andra i gruppen.
 • Testar gränser: Försiktigt utforskas vilka informella regler som gäller och hur långt man kan gå i olika situationer.
 • Behov av tydlighet: Gruppen är ofta beroende av en stark ledare som sätter upp tydliga ramar, mål och ger struktur.

Varför är tillhörafasen viktig?

Tillhörafasen är den första fasen i en grupps utveckling, och den är avgörande för att skapa en grund för framgångsrikt samarbete. Under denna fas lär sig gruppmedlemmarna känna varandra och skapar en känsla av tillit och samhörighet.

Här är några anledningar till att tillhörafasen är viktig:

 • Trygghet: Att känna sig trygg och accepterad i en grupp är en förutsättning för att kunna delta aktivt och dela med sig av sina idéer.
 • Motivation: En stark gruppkänsla kan öka motivationen och engagemanget hos gruppmedlemmarna.
 • Samarbete: Att ha en god relation till varandra gör det lättare att samarbeta och lösa problem tillsammans.
 • Konflikthantering: En välfungerande grupp kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Innovation: En trygg och inkluderande miljö främjar kreativitet och innovation.

Om tillhörafasen inte får tillräckligt med tid och utrymme kan det få negativa konsekvenser för gruppens utveckling.

Gruppens effektivitet i tillhörafasen?

Under tillhörafasen är gruppens effektivitet ofta relativt låg. Det tar tid att lära känna varandra, bygga tillit och hitta fungerande arbetsformer. Man kan tänka på det som att gruppen behöver lägga en stabil grund innan de kan börja bygga ett riktigt ”hus”.

Dock är det otroligt viktigt att gruppen får den tid som behövs i denna fas. Om man försöker forcera utvecklingen, eller hoppar över viktiga steg, kan det skapa problem senare. Ju mer bekväma, trygga och accepterade gruppmedlemmarna känner sig, desto mer villiga blir de att bidra med sina idéer, ta risker och utmana varandra konstruktivt.

Vanliga utmaningar under tillhörafasen

Tillhörafasen är inte alltid helt enkel. Några vanliga utmaningar som kan uppstå är:

 • Rädsla för avvisande: Många bär på en oro över att inte passa in eller att bli avvisade av gruppen.
 • Osäkerhet kring förväntningar: Det kan finnas en otydlighet kring roller, ansvar, och vad som förväntas av varje enskild individ.
 • Konflikträdsla: En vilja att undvika konflikter kan leda till att man håller inne med viktig feedback eller åsikter.
 • Brist på öppenhet: Det krävs en viss nivå av självutlämnande för att verkligen skapa en stark gruppdynamik, något som kan vara svårt i början.

Tips för ledare: Så hanterar du tillhörafasen

Ett starkt och tydligt ledarskap är extra viktigt när gruppen är i en tillhörafas. Här är några tips för ledare hur de kan jobba med de olika behoven i tillhörafasen:

Mänskligt behovSäkerställ som ledareKommentar
TillhörighetSkapa en trygg atmosfär: Ledaren kan skapa en trygg atmosfär genom att vara öppen och lyhörd, och genom att uppmuntra till dialog och samarbete.Att känna sig trygg och accepterad i en grupp är en förutsättning för att kunna delta aktivt och dela med sig av sina idéer.
TillhörighetLär känna varandra: Gruppmedlemmarna kan lära känna varandra genom lekar, övningar och informella samtal.Att känna sig delaktig och inkluderad i gruppen.
TillhörighetSätt upp gemensamma mål: Att ha gemensamma mål kan skapa en känsla av samhörighet och ge gruppen en inriktning.Att känna en gemensam identitet och samhörighet.
TillhörighetFira framgångar: Att fira gruppens framgångar kan stärka gruppkänslan och öka motivationen.Att känna gemenskap och glädje i gruppens framgångar.
KontrollTrygghet: Att känna sig trygg och accepterad i en grupp är en förutsättning för att kunna delta aktivt och dela med sig av sina idéer.Att känna sig trygg och bekväm i gruppen.
KontrollMotivation: En stark gruppkänsla kan öka motivationen och engagemanget hos gruppmedlemmarna.Att känna sig motiverad och engagerad i gruppens arbete.
TillgivenhetSamarbete: Att ha en god relation till varandra gör det lättare att samarbeta och lösa problem tillsammans.Att känna tillit och respekt för varandra.
TillgivenhetKonflikthantering: En välfungerande grupp kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.Att känna sig trygg att uttrycka sig och lösa konflikter på ett respektfullt sätt.
TillgivenhetInnovation: En trygg och inkluderande miljö främjar kreativitet och innovation.Att känna sig trygg att dela med sig av sina idéer och vara kreativ.

Notera: Vissa delar av texten kan kopplas till mer än ett mänskligt behov.

I tillhörafasen så är tillhörighet det centrala behovet. Det är när det behovet är uppfyllt som individer och slutligen hela gruppen kan gå vidare.

Tips för gruppmedlemmar: Kom förbi tillhörafasen

Även som enskild gruppmedlem kan man ta initiativ för att underlätta processen genom tillhörafasen:

 • Visa dig själv: Våga dela med dig av relevanta saker om dig själv. Detta bygger förtroende och hjälper gruppen att lära känna varandra.
 • Aktivt deltagande: Bidra på de sätt du kan till gruppens mål och arbetsuppgifter.
 • Öppen för feedback: Visa att du är villig att lära dig, växa och anpassa dig efter behov.
 • Respektfull inställning: Var lyhörd och visa hänsyn till de andra i gruppen. Alla är i samma båt!

Hur länge varar tillhörafasen?

Det finns inget enkelt svar på hur länge tillhörafasen varar. Varje grupp är unik och utvecklas i sin egen takt. Här är några faktorer som kan påverka hur snabbt eller långsamt gruppen tar sig igenom den första fasen:

 • Gruppens storlek: Ju större grupp, desto längre tid kan det ta att bygga relationer och tillit mellan alla medlemmar.
 • Gruppens sammansättning: Om gruppmedlemmarna har väldigt olika personligheter, erfarenheter och bakgrunder kan det krävas mer tid att hitta gemensam mark.
 • Ledarskapets kvalitet: Ett starkt ledarskap som skapar trygghet och tydlighet kan hjälpa gruppen att snabbare ta sig igenom tillhörafasen.
 • Uppgiftens komplexitet: Enkla uppgifter med tydligt mål kan underlätta, medan komplexa eller tvetydiga uppgifter kan förlänga tillhörafasens osäkerhet.

Det är viktigt att komma ihåg att grupper inte utvecklas helt linjärt. Även efter gruppen tagit sig vidare till nästa fas i FIRO-modellen, kan de behöva återvända till tillhörafasen vid vissa tillfällen.

Vissa personer kommer stanna längre i tillhörafasen än andra som snabbare går vidare.

Vad händer efter tillhörafasen?

När gruppen har skapat en viss nivå av trygghet och tillit är de redo att gå vidare till nästa fas i FIRO-modellen:

 • Rollsökningsfasen: Här börjar gruppens medlemmar att hitta sina roller, utforska gränser och det kan uppstå en del konflikter.
 • Samhörighetsfasen: Gruppen kännetecknas av öppenhet, samarbete och hög produktivitet.

Eventuellt så kommer gruppen märka att de passerar fasen ”Konstlat gemyt” när de utvecklas vidare.

Sammanfattning :: Tillhörafasen i FIRO-modellen

Tillhörafasen är en grundläggande byggsten i skapandet av starka och sammansvetsade grupper. Även om den kan kännas lite trevande och obekväm ibland, är den en förutsättning för att nå hög effektivitet och ett givande samarbete längre fram.

Genom förståelse, tydlig kommunikation och aktivt deltagande kan både ledare och gruppmedlemmar underlätta processen genom tillhörafasen. Att känna till de beteenden och utmaningar som är vanliga under den här tiden gör det enklare att navigera mot ett framgångsrikt samarbete.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar