Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är en teknologi som efterliknar mänsklig intelligens och gör det möjligt för datorer att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig interaktion och mänsklig tanke.

Inom AI används olika metoder och tekniker, inklusive maskininlärning, neurala nätverk, algoritmer och dataanalys för att fatta beslut och lösa problem på ett intelligent sätt.

Vad är AI?

Artificiell Intelligens (AI) är en gren inom datavetenskapen som handlar om att skapa intelligenta maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens.

AI används i dag inom olika områden som självkörande bilar, röstassistenter och medicinsk diagnostik.

Genom att kombinera avancerad datamodellering och maskininlärning kan AI-system lära sig och anpassa sig till olika situationer.

I grunden så bygger all modern AI på neurala nätverk eller snarlika modeller. De modellerar hur hjärnan fungerar och genom att träna modellerna på data, där rätt svar är givet, kan modellerna tränas till att identifiera bilder, signaler, röster och annan typ av data med någon form av mönster.

I dag så pratar vi också om Generativ AI. Det är neurala nätverk som vi tränat på olika mönster, som text och bilder, och som sedan kan skapa nya texter och bilder.

Här hittar vi exempelvis ChatGPT och Googles Bard.

Hur används AI?

AI är effektivt när det används för att analysera stora mängder data och identifiera mönster och trender.

Maskininlärning är en viktig del av AI och används för att träna algoritmer att göra prediktioner eller fatta beslut baserat på data.

AI används också för att skapa bilder, filmer och text på ett sätt som tidigare bara människor kunnat göra.

Nyttan med AI är uppenbar för de som kommit i kontakt med moderna verktyg, men det finns utmaningar:

  • Det är beräkningstungt med AI vilket kräver kraftfulla datorer eller speciell hårdvara för att få rimlig prestanda.
  • Det är dyrt och tidskrävande att träna AI-modeller.

När är AI effektivt?

AI är effektivt i olika situationer och användningar. Här är några exempel:

  • AI är effektivt när det handlar om att hantera stora mängder data och utföra snabba och noggranna analyser på den.
  • Inom medicinsk forskning kan AI identifiera mönster och förutsäga sjukdomar, vilket gör det effektivt för att upptäcka tidiga varningssignaler och ge tidigare intervention.
  • Inom företagsadministration kan AI användas för att automatisera rutinuppgifter, optimera processer och fatta datadrivna beslut för att effektivisera verksamheten.
  • Inom transportsektorn kan AI användas för att förbättra trafikledningssystem, optimera rutter och minska bränsleförbrukningen.
  • Inom kundservice och support kan AI användas för att svara på vanliga frågor, förutspå kundbehov och ge snabb support.

Hur kommer AI påverka kontorsarbete?

AI i våra dagliga liv är en disruptiv teknologi som kommer förändra vårt arbetsliv. De som kan ta till sig AIn kommer bli superproducenter och hypereffektiva – det gäller individer så väl som organisationer – och de som inte hänger med kommer bli frånsprungna.

Vi ser att AI-utvecklingen påverkar oss på två sätt:

  1. Produkterna vi utvecklar måste ha nya funktioner och anpassas för en miljö där AI är en del av verksamheten.
  2. Verksamhetens verktyg förändras och arbetssätten i våra projekt och vår verksamhet.

Produktutvecklingen påverkas

Produkter som innehåller AI måste tränas och för det åtgår massor av data. Dessutom måste själva AI-funktionen mätas och utvärderas. Det här innebär nya verktyg och nya roller på företagens utvecklingsavdelningar.

Den klassiska kravspecifikationen har ersatts av typscenarion som ska hanteras och ett aktivt arbete med att hitta svåra fall som kan få modellen att agera fel.

Läs mer om hur viktig data är lite längre ner i inlägget så förstår du vilken förändring detta är i produktutvecklingen.

Kontorsmiljön påverkas

Skriver ni protokoll från era möten och skickar ut aktionslistor. Det kan AI fixa redan nu.

Vill du läsa en rapport? Du kan redan nu ladda upp rapporten i en app och be AI läsa upp den för dig medan du promenerar hem. Du kan dessutom fråga om rapporten och saker du inte förstår.

AI kan redan idag ordna din mailkorg och automatisera det du vill göra.

Redan idag skrivs massor av platsannonser med hjälp av AI.

Och då har vi bara börjat!

Där AI används blir högkvalitativ data guld!

Data används för att träna och förbättra AI-modeller.

Genom att analysera stora datamängder kan AI-system identifiera mönster, dra slutsatser och fatta beslut på liknande sätt som en människa.

För att uppnå bästa möjliga resultat krävs dock högkvalitativa och tillförlitliga data. Det är viktigt att data är representativ och av hög kvalitet för att undvika snedvridenhet och felaktiga slutsatser.

Dessutom måste data vara korrekt märkt och ordentligt organiserad för att AI-modeller ska kunna lära sig och förbättras effektivt.

Därför är noggrant datahantering och kvalitetskontroll centrala delar av AI-processen.

Vanliga frågor

Vad är AI?

AI, eller artificiell intelligens, är ett område inom datavetenskap som fokuserar på skapandet av intelligenta maskiner som kan utföra uppgifter som normalt sett kräver mänsklig intelligens. Det innebär att AI-system kan analysera stora mängder data, känna igen mönster och fatta beslut eller göra förutsägelser baserat på den indata som finns.

Hur fungerar AI?

AI-system fungerar genom att använda algoritmer och regler som är programmerade för att bearbeta och analysera data. Genom att lära sig av data kan AI-system anpassa sig och förbättra sina resultat över tid. Det finns olika typer av AI, såsom svag AI som är specialiserad på specifika uppgifter och artificiell generell intelligens som syftar till att ha en intelligensnivå som liknar mänsklig intelligens.

Hur förändrar AI vår värld?

AI har redan börjat förändra vår värld genom att användas inom områden som sjukvård, ekonomi och transport. Den kan hjälpa till med medicinska diagnoser, effektivisera ekonomiska processer och förbättra transportsystem. Massiv automatisering och kognitiv IT är några av de sätt AI påverkar hur vi arbetar och lever.

Vad är skillnaden mellan svag AI och artificiell generell intelligens?

Svag AI är specialiserad på att utföra specifika uppgifter, medan artificiell generell intelligens syftar till att ha en intelligensnivå som liknar mänsklig intelligens och kan utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en människa kan göra. Svag AI används idag inom olika områden, medan artificiell generell intelligens ännu inte har uppnåtts.

Vilka är de etiska övervägandena kring AI?

Det finns flera etiska överväganden kopplade till användningen av AI, inklusive frågor om integritet, bias och arbetsmarknadsförändringar. AI kan samla in och analysera stor mängd data, vilket kan innebära integritetsrisker. Bias kan uppstå om AI-system tränas på data som kan vara partisk eller orepresentativ. Dessutom kan AI påverka arbetsmarknaden genom att automatisera vissa arbetsuppgifter.

Varför är det viktigt att förstå AI?

Det är viktigt att förstå AI eftersom det fortsätter att förändra vår värld i snabb takt. Genom att ha kunskap om AI och dess konsekvenser kan individer och samhället fatta informerade beslut om användning och utveckling av AI. Det ger möjligheter att dra nytta av AI på ett ansvarsfullt sätt och hantera eventuella utmaningar eller risker som kan uppstå.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar