Herzbergs motivationsteori

Herzbergs motivationsteori är en välkänd teori inom organisationspsykologi som handlar om vad som motiverar anställda och skapar jobbnöjdhet på arbetsplatsen.

Den utvecklades av Frederick Herzberg och är också känd som Herzbergs tvåfaktorsmodell. Enligt Herzberg finns det två typer av faktorer som påverkar anställds motivation och tillfredsställelse: hygienfaktorer och motivationsfaktorer.

Herzbergs tvåfaktorsmodell är relevant i olika arbetsmiljöer och organisationer. Den kan hjälpa till att förstå faktorer som påverkar anställds motivation och skapa en gynnsam arbetsmiljö.

Fakta om Herzbergs motivationsteori:

 • ✅ Herzbergs motivationsteori kallas även för tvåfaktorteorin.
 • ✅ Teorin hävdar att det finns särskilda faktorer på arbetsplatsen som bidrar till nöjdhet (motivationsfaktorer) och en separat uppsättning faktorer som orsakar missnöje (hygienfaktorer).
 • ✅ Motivationsfaktorer ökar motivationen och uppmuntrar anställda att arbeta hårdare, medan hygienfaktorer minskar motivationen och tillfredsställelsen om de inte är uppfyllda.
 • ✅ Herzbergs teori hjälper arbetsgivare och chefer att förstå vad som motiverar deras anställda och skapa en positiv arbetsmiljö.

Vad är Herzbergs motivationsteori?

Herzbergs motivationsteori är en teori inom motivationspsykologi som undersöker de faktorer som påverkar människors motivation på arbetsplatsen.

Enligt Herzberg finns det två typer av faktorer som påverkar motivationen:

 • hygienfaktorer och
 • motivationsfaktorer.
En bild på en person som badar. Bilden anspelar på begreppet hygienfaktorer.
Hygienfaktorer – Om de inte är på plats så spelar inte det övriga så stor roll.

Hygienfaktorer är externa förhållanden och faktorer som påverkar en individs arbetsmiljö, exempelvis lön och arbetsvillkor.

Motivationsfaktorer är interna faktorer som påverkar en persons känsla av prestation och tillfredsställelse, såsom arbetsuppgifter och erkännande.

En bild på en morot, något som symboliserar motivationsfaktorer.
Den klassiska motivationssymbolen: Moroten!

Herzbergs motivationsteori betonar vikten av att eliminera negativa hygienfaktorer och främja positiva motivationsfaktorer för att uppnå hög motivation och nöjda medarbetare.

Herzbergs tvåfaktorsmodell

Exempel på hygienfaktorer är arbetsmiljö, lön, förmåner och relationen till chefen.

Motivationsfaktorer är de faktorer som ökar anställdas motivation och tillfredsställelse när de är närvarande. Exempel på motivationsfaktorer är arbetsuppgifter, ansvar, möjlighet till personlig utveckling och erkännande.

För att skapa en positiv arbetsmiljö enligt tvåfaktorsmodellen är det viktigt att ha tydliga kommunikationskanaler, ge möjligheter till utbildning och utveckling, ge feedback och erkännande till de anställda.

Det är också viktigt att skapa en balans mellan krav i arbetet och belöningar.

När är Herzbergs tvåfaktorsmodell relevant?

För att förstå när Herzbergs tvåfaktorsmodell är relevant, måste vi ta hänsyn till arbetsmiljön och de anställdas motivation och arbetstillfredsställelse.

Här är några situationer där modellen kan vara användbar:

1. Identifiera orsaker till missnöje: Herzbergs modell kan hjälpa till att identifiera faktorer som kan leda till bristande motivation och missnöje bland anställda, som sedan kan åtgärdas.

2. Utforma belöningssystem: Genom att förstå vilka faktorer som bidrar till ökad motivation hos anställda kan Herzbergs modell hjälpa organisationer att utforma effektiva belöningssystem.

3. Förbättra arbetsförhållanden: Genom att fokusera på faktorer som ger positiv tillfredsställelse och motivation kan organisationer använda modellen för att skapa en bättre arbetsmiljö och öka produktiviteten.

Det är viktigt att komma ihåg att Herzbergs tvåfaktorsmodell är en teori och dess relevans kan variera beroende på specifika organisatoriska och individuella faktorer.

Herzbergs tvåfaktorsmodell vs. transformativit ledarskap

Tankarna i Herzbergs tvåfaktorsmodell fungerar bra tillsammans med moderna ledarskapsteorier, så som det transformativa ledarskapet.

Här är en översikt över hur de olika teorierna förhåller sig till varandra:

 • Herzbergs motivationsfaktorer kan ses som en del av det transformativa ledarskapets verktygslåda, där ledare kan använda dessa faktorer för att inspirera sina medarbetare. Till exempel kan ett erkännande från en transformativ ledare vara en kraftfull motivationsfaktor.
 • Transformativa ledare fokuserar på att engagera anställda på ett djupare plan, vilket är i linje med Herzbergs betoning på vikten av att skapa meningsfullt arbete och möjligheter till personlig utveckling.
 • Båda teorierna betonar behovet av att gå bortom grundläggande behov och hygienfaktorer, som lön och arbetsförhållanden, för att verkligen motivera och engagera anställda.

Hur påverkar arbetsmiljön anställd tillfredsställelse enligt tvåfaktorsmodellen?

Arbetsmiljön har en betydande påverkan på anställdas tillfredsställelse enligt Herzbergs tvåfaktorsmodell.

 • Hygienfaktorer (såsom lön, arbetsförhållanden och arbetsmiljön) måste vara tillfredsställande för att undvika missnöje och frustration.
 • Motivationsfaktorer (såsom ansvar, erkännande och möjlighet till personlig utveckling) bidrar till anställdas nöjdhet och arbetsengagemang.
 • En positiv och stödjande arbetsmiljö, med tydliga kommunikationskanaler och möjligheter till samarbete, främjar anställdas tillfredsställelse enligt tvåfaktorsmodellen.

Hur kan tvåfaktorsmodellen tillämpas för att öka personalens motivation och tillfredsställelse?

För att öka motivationen och tillfredsställelsen hos de anställda kan tvåfaktorsmodellen tillämpas på följande sätt:

 • Arbeta med faktorer som bidrar till de anställdas grundläggande behov, till exempel en trygg arbetsmiljö och konkurrenskraftig lön.
 • Skapa utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter för att främja känslan av prestation och personlig tillväxt.
 • Främja positiva arbetsrelationer och en hälsosam arbetskultur genom att ge möjligheter till samarbete och socialt stöd.
 • Erkänna och belöna de anställda för deras bidrag, både genom monetära och icke-monetära förmåner.
 • Erbjuda möjligheter till personlig utveckling och karriärframsteg för att upprätthålla motivationen och engagemanget hos de anställda på lång sikt.

Vanliga frågor

Vad är Herzbergs motivationsteori?

Herzbergs motivationsteori föreslår att det finns specifika faktorer på arbetsplatsen som bidrar till tillfredsställelse och en separat uppsättning faktorer som orsakar missnöje, medan alla faktorer fungerar oberoende av varandra.

Teorin identifierar motivationsfaktorer och hygienfaktorer som påverkar anställdas motivation och trivsel.

Lästips: Visste du att flow är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till saker att beakta på arbetsplatsen.

Vad är skillnaden mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer?

Motivationsfaktorer är faktorer på arbetsplatsen som skapar tillfredsställelse, motivation och ökad arbetsprestation. Exempel på motivationsfaktorer kan vara intressanta arbetsuppgifter, utmaningar, möjlighet till personlig utveckling och ansvar. Hygienfaktorer å andra sidan är faktorer som inte skapar motivation eller tillfredsställelse om de saknas, men kan orsaka missnöje om de är otillfredsställande. Exempel på hygienfaktorer inkluderar dåliga arbetsförhållanden, låg lön, dålig företagspolicy och störande chefer.

Hur kan Herzbergs motivationsteori användas för att öka motivationen på arbetsplatsen?

Genom att identifiera och adressera både motivationsfaktorer och hygienfaktorer kan arbetsgivare och chefer skapa en positiv arbetsmiljö som ökar motivationen hos anställda. Det innebär att erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, möjlighet till personlig utveckling, bra relationer på arbetsplatsen och förbättrade arbetsförhållanden. Genom att skapa en idealisk arbetsmiljö kan man uppmuntra anställda att engagera sig mer och prestera bättre.

Varför är det viktigt att förstå faktorer som bidrar till medarbetarnas trivsel och motivation?

Genom att förstå faktorer som påverkar medarbetarnas trivsel och motivation kan arbetsgivare och chefer skapa en positiv arbetsmiljö som främjar högre motivation och prestation. Genom att lyssna på och tillgodose medarbetarnas behov kan man öka arbetsplatsens produktivitet och trivsel.

Hur kan Herzbergs motivationsteori användas av organisationer och företag för att förbättra arbetsmiljön?

Genom att tillämpa Herzbergs motivationsteori kan organisationer och företag identifiera och förbättra motivationsfaktorer och hygienfaktorer i arbetsmiljön. Det kan involvera att erbjuda utmanande arbetsuppgifter, möjligheter till personlig utveckling, förbättring av arbetsförhållanden och skapandet av en stödjande företagskultur. Genom att göra dessa förbättringar kan arbetsgivare skapa en mer tillfredsställande och motiverande arbetsmiljö för sina anställda.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar