PMP eller IPMA certifierad projektledare – Nytta | Kostnad

I det här inlägget ska vi beskriva två metoder för dig att bli en certifierad projektledare. Vi ska jämföra för att se om det är någon skillnad mellan att vara PMP eller IPMA certifierad. Vi ska också prata om hur du ska välja mellan de båda, när du ska bli en certifierad projektledare.

Vi hjälper dig också att förankra din önskan om att bli en bättre projektledare hos din chef.

Nyttan med projektledarcertifiering

En PMP och/eller IPMA certifierad projektledare kan förväntas ha en djupare och bredare kunskap inom området projektledning än en icke certifierad projektledare. Det är kunskaper som kommer organisationen till godo genom ett bättre ledarskap och en mer relevant projektkvalité. En certifierad projektledare har som regel också högre lön, och bättre karriärsmöjligheter, än en icke certifierad projektledare.

En certifiering breddar din kompetens samtidigt som du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

En certifiering är ett kvitto på att du uppnått en viss kunskapsnivå men det är också en av de bästa projektledarutbildningarna du kan gå. Det är en kurs i projektledning, där helheten och det totala ansvaret hos en projektledaren är minst lika viktig som delarna.

Det skiljer certifieringen från enstaka kurser inom exempelvis ledarskap eller risk management. Certifieringen talar om vad du som projektledare bör kunna totalt, du lär dig ramverket som beskriver samtliga kompetenser du behöver inom projektledning, och du för ökad förståelse för vilka luckor du har i din kompetens.

Du får också stöd i att förstå hur djupt du behöver komma komma kompetensmässigt inom vissa specifika områden för att kunna växa som projektledare.

Båda de certifieringsprogram vi ska prata om här nedanför ger dig dessutom ökad förståelse för hur grupper av projekt kan organiseras i program.

En bredare kunskap om projektledningens olika områden är som nyttigast tidigt i ett projekt, medan förståelsen för projektledarens bidrag i ett projekt under hela projektcykeln ger stort värde över tid.

Vi fortsätter bryta ned innehållet i certifieringarna och nyttan mer i detalj längre ner i inlägget.

Två olika certifieringar

Du kommer märka att vi pratar om två olika certifieringsprogram i det här inlägget. PMP och IPMA.

PMP utbildningen och IPMAs kompetensgenomgång skiljer sig åt och är inte direkt jämförbara. De är snarare komplement till varandra.

PMP eller IPMA certifierad – Jämförelse

Nedanstående tabell gör en översiktlig jämföresle mellan PMP och IPMA certifieringarna.

IPMA Nivå BPMP
Kostnad33 900 kr5 500 kr + eventuella kurser.
TidsåtgångCirka 100 timmarCirka 100 timmar
Ledtid5 – 6 månader.5 – 6 månader
Giltighetstid5 år3 år.
Kostnad omcertifiering9 200 krKräver löpande fortbildning.
CertifikatsgrundUtvärdering samt kunskapsprov. Kunskapsprov samt redogörelse för erfarenheter.
Krav på att du läst vissa kurserNej, certifieringen är heltäckande. Ja, du ska kunna visa på att du gått vissa kurser och gjort vissa prov.
Krav på yrkeserfarenhetJa.Ja.

Jämförelse mellan PMP och IPMA – Är det relevant att jämföra?

I jämförelsen ovan har vi valt att jämföra IPMA nivå B med PMP. IPMA certifieringen kan göras på olika nivåer, men nivå B betraktas ofta som riktmärket.

Inom IPMA refererar man till nivå B som ”senior projektledare”. Min tolkning i det IPMA-certifieringsarbete jag varit delaktig är är att det är en relevant beskrivning.

I arbetet med det här inlägget stötte jag på olika konsultförmedningssiter som också verkade vara av uppfattningen att IPMA nivå B var en god referens för vad som betraktas som senior projektledare.

Med det menade man att certifieringen var relevant för beskrivningen ”senior projektledare”, men också att kvalitétssäkringen inom certifikatet var bra. IPMA verkar helt enkelt inte ge underkvalificerade något certifikat.

För mig så betyder det här att IPMA nivå B certifieringen är relevant och attraktiv.

PMP certifieringen erbjuds av Project Management Intsitute (PMI) och de erbjuder också en rad olika typer av certifiering. PMP är den som är mest etablerad och den vägs ofta mot IPMA nivå B i olika jämförelser.

De konsultförmedlingstjänster jag hittade, som tyckte IPMA nivå B var relevant, verkade ha en liknande åsikt om PMP.

Ur ett svenskt marknadsperspektiv verkar det alltså inte spela så stor roll huruvida vi har en projektledarcertifiering hos PMI eller via IPMA. PMP är dock betydligt mer spridd internationellt. Vi återkommer till det senare.

En handskriven text som säger: Jämförelse mellan PMP och IPMA. Bilden är en del i stycket som ger en översikt av skillnader mellan de två olika typerna av projektledarcertifiering.
Att göra en jämförelse mellan PMP och IPMA är ett sätt att lära sig mer om olika typer av projektledarcertifieringar.

Projektledarcertifiering – Kostnader

I tabellen här ovanför kan det se ut som om IPMA certifieringen är mycket dyrare än PMP certifieringen.

I praktiken är dock skillnaden inte så stor. PMP certifieringen kräver en hel del studier som många betraktar som ”tunga” och därför rekommenderas en introduktions- eller prep-kurs inför PMP proven.

En sådan kurs, plus själva avgiften för provet och certifikatet, hamnar på en nivå som går att jämföra med IPMAs pris.

Att upprätthålla en PMP certifiering är inte så svårt, även om det kräver viss fortbildning. IPMA certifikatet har betydligt högre krav, då främst genom att man kräver att du aktivt arbetar som projektledare för att kunna omcertifieras.

Så en chef kan inte upprätthålla sitt IPMA certifikat exempelvis.

Projektledarcertifiering IPMA – Tillvägagångssätt

IPMA-certifieringen bygger på en stor andel reflektion – redogörelse för din kompetens – samt utvärdering och diskussion kring dina erfarenheter som projektledare. Det är två asscessorer som deltar i detta.

IPMA bygger sin utvärdering kring det man kallar ”individuell kompetensmodell”, IKM. Här försöker man väga samman affärsmässighet, metod- och beteendekompetens (Perspective, People och Practice).

När jag gjorde mitt IPMA-arbete så la jag stor tid på att beskriva, skriftligt och muntligt, vad jag hade gjort och vad mitt bidrag som ledare varit inom ramen för IKM. Den arbetsinsatsen uppskattas till cirka 20 timmars arbete och ingår i de 100 timmar jag uppskattat i tabellen ovan.

Projektledarcertifiering PMI – Tillvägagångssätt

PMP baserar sin certifiering främst kring sin projektledningsmodell och kunskapsreferens PMBOOK.

Längre ner i det här inlägget har jag tagit PMBOOKs rubriker. Där du kan ana uppbyggnaden kring PMP certifieringen. PMP certifieringen lägger mer fokus på att sprida formell kunskap kring dessa områden.

Jämförelse – Sammanfattning

Det finns tydliga skillnader mellan de olika certifikatens upplägg, men i praktiken så verkar det som att en jämförelse mellan PMP- och IPMA-certifieringarna är relevant.

En projektledarcertifiering IPMA nivå B är lämplig för den som upplever att han eller hon är en senior projektledare och vill tydliggöra det. Certifieringen skapar också en bra grund för fortsatt kompetensutveckling.

En projektledarcertifiering PMP är mer fokuserad på den som vill bredda sina teoretiska kunskaper.

Kostnadsmäsigt är de båda projektledarcertifieringarna jämförbara. Det gäller också hur gångbara det är på den svenska marknaden.

IPMAs certifieringsnivåer

NivåProjektProgramPortfölj
AProjektchefProgramchefPortföljchef
BSenior projektledareSenior programledareSenior portföljledare
CProjektledare
DCert. i projektkunskap

Från tabellen ovan så ser du vilka certifieringsnivåer som finns. För de högre nivåerna finns även möjligheten att rikta sin certifiering utanför projektledarområdet för att fokusera mer på program och projekt.

PMIs certifieringsnivåer

CertifieringTypKommentar
CAPMGrundläggande utbildning/certifiering.En startpunkt för den som vill lära sig mer om projektledning. Kräver ingen erfarenhet.
PMPProjektledarutbildning/certifiering.
PgMPProgramledarutbildning.

Det är lättare att se, jämfört med IPMA, hur en projektledarcertifiering hos PMI matchar mot olika behov i karriären för den som vill bli projektledare, eller som är och vill vidarutbilda sig.

De tre nivåerna ovan är något vi kan utbilda oss till snarare än utvärderas mot. Främst gäller det den grundläggande CAPM-nivån som tydligt är tänkt för någon som vill bli projektledare.

PMP verkar ha kommit längre inom området digitala utbildningar och de flesta verkar tycka att det är enklare att klara en projektledarcertifiering hos PMI på distans (sannolikt krävs något prov i en storstadsregion).

En handskriven skylt som ställer frågan "Hur väljer vi rätt certifiering". Det finns skillnader, och likheter, mellan de två projektledarcertifikaten.
Det finns två uppenbara kandidater för dig som vill bli certifierad projektledare: IPMA och PMP. Förhoppningsvis ska inlägget hjälpa dig välja mellan de två.

Fördelar med certifierade projektledare – Individperspektiv

PMP-utbildningen och IPMAs utvärdering kan aldrig ersätta ett bra CV, goda referenser och praktiska erfarenhet av projektledning. Att vara certifierad projektledare via PMP eller IPMA är ingen undermedicin. Men det kan vara en viktig komponent i din kompetensutveckling och karriär.

Ett certifikat är definitivt en form av kvalitetsstämpel. Det är en extern kvalificering och bedömning av din kompetens, samtidigt som det signalerar en ambtion och ett intresse för projektledning från din sida.

Det finns undersökningar som pekar på att certifierade projektledare:

 • har högre lön,
 • bättre karriräsmöjligheter och
 • är mer attraktiva på arbetsmarknaden.

IPMA-certifieringen, som jag själv har erfarenhet av, har sitt stora värde i att den sätter ditt ledarskap i fokus. Det är inte en kurs i ett specifikt verktyg, eller en utbildning i hur du som projektledare gör bra tidplaner eller formulerar SMARTa mål. Utan det är ditt ledarskap som står i fokus.

Om du läser inlägget om situationsanpassat ledarskap så ser du att det finns forskningsstöd för att påstå att det viktigaste vi som ledare kan göra är att agera som ledare. Det verkar spela något mindre roll om vi sedan agerar rätt eller optimalt.

Bilden av att PMP och IPMA certifieringarna faktiskt tillför värde förstärks genom att det finns konsultförmedlare som hävdar att PMP och IPMA certifierade konsulter i genomsnitt är mer uppskattade hos sina kunder än icke certifierade projektledare. Den kopplingen ska inte finnas på samma sätt för kurser av mer allmän karraktär.

Det här beror dels på att utbildningarna och genomgångarna är bra. De är också väldigt specifika, de handlar om dig och din förmåga att leda och styra projekt. Om du tar med dig feedbacken du får från dina prov och genomgångar så har du dessutom en bas för framtida utveckling som du har nytta av lång tid framöver.

De innebär också ett ganska stort åtagande – tids och kostnadsmässigt – från företagets sida att skicka dig på den här typen av certifiering. Det tydliggör det interna åttagandet inom företaget mot dig som ledare i organisationen, samtidigt som det tydligör för andra framtida arbetsgivare att man anser att du är en relevant ledare.

För vissa typer av tjänster är det ett krav att man är certifierad projektledare för att man ska vara aktuell för anställningen. Så en projektledarcertifiering kan bredda din arbetsmarknad.

Fördelar med certifierade projektledare – Företagsperspektiv

Såväl PMP-utbildningen som IPMA certifieringen höjer kompetensen på en organisations projektledare.

För ett företag är det en form av kvalitétsstämpel att kunna visa att personalen är kvalificerad och har relevanta certifikat och utbildningar. Få personer är mer synliga mot kund och underleverantörer i det avseendet än projektledare.

För ett konsultbolag borde det gå att räkna hem ett IPMA-certifikat relativt enkelt. Vad gäller själva kostnaden för certifikatet så betalar sig det inom 8 månader om det går att höja timtaxan 30 kronor.

Krtitik mot projektledarcertifieringar

IPMAs och PMPs syn på projektledarskapet passar främst lite större, och kanske lite mer komplexa, projekt. Man gör ett bra jobb med att beskriva de områden en projektledare ska hantera och bevaka i sitt projekt, men en kritik som framförs är att man skjuter över målet för mindre projekt.

Indirekt innebär det här också att certifieringarna inte är anpassade för projektledare tidigit i karriären, då de flesta projektledare inte börjar med stora komplexa projekt.

IPMA-certifieringen bygger till stor del på reflektion kring det ledarskap vi som projektledare redan gjort vilket ytterligare förstärker bilden av att åtminstone den certifieringen inte är något för projektledare tidigt i karriären.

Annan kritik handlar om spridning, acceptans och kulturella skillnader i certifieringsgrunden.

PMP är betydligt mer internationellt spridd än IPMA certifieringen exempelvis. Men projektledarcertifieringen hos PMI anses av vissa som något amerikaniserad. Det finns moment och stycken i utbildningen och certifieringen som handlar om hur vi ska agera för att inte öppna för stämningar exempelvis.

Om du ska verka internationellt bör du beakta just PMPs internationella acceptans när du gör en jämförelse mellan PMP och IPMA. Det är inte så att IPMA är en svensk företeelse, eller ens europeisk. Men PMP-certifieringen är mer spridd.

Vad kan en certifierad projektledare?

Det finns två saker som vi kan utbilda oss till som projektledare.

 1. Vi kan bredda vår förståelse för vår roll och vilka ansvarsområden alt. kunskapsområden som är relevanta för en projektledare.
 2. Vi kan fördjupa våra kunskaper inom respektive område som är relevant.

I inlägget ”Vad gör en projektledare” så försöker jag beskriva vad jag tycker en projektledare ska göra. Men IPMA och PMI är naturligtvis betydligt mer detaljerade och ambitiösa.

IPMA utgår från något man kallar IKM som bygger på tre områden: affärsmässighet, metod- och beteendekompetens (Perspective, People och Practice).

PMI bygger sin certifiering kring tio områden beskrivna i sin PMBOOK.

Här nedanför kommer en något mer detaljerad genomgång över respektive kompetensområde, med några av mina reflektioner.

En bild som bara har texten "IPMA". Den är placerad precis innan stycket som beskriver vad du går igenom vid en certifiering hos IPMA.
Projektledarcertifiering hos IPMA. Kanske den bredaste certfieringen.

Projektledarcertifiering IPMA

IPMA arbetar utifrån 3 områden, med en rad undergrupper inom varje.

Affärsmässighet – Perspective

 • Stragegi.
 • Metoder för att visa på regeluppfyllnad.
 • Kulturella aspekter.

För stora projekt kan det här vara centrala frågor i hela genomförandet, men även för mindre projekt så kan det vara relevant att beakta affärsmässiga frågor, exempelvis i valet av:

 • leverantörer,
 • sätt att kommunicera och agera,
 • och bemanna.

Jag tycker personligen om att bredda mina insikter genom att reflektera kring den här typen av frågor, men variationen mellan olika projekt är väldigt stor, därför är det inte lätt att hitta någon allmän fördjupningslitteratur.

Metod – Practice

 • Kravhantering.
 • Riskhantering.
 • Planering.
 • Budget.

Här har IPMA samlat de klassiska kompetensområden som vi som projektledare brottas med dagligen. Att bredda och fördjupa sin kunskap inom dessa områden ger ofta ganska omedelbara resultat.

Beteendekompetens – People

 • Kommunikation.
 • Ledarskap.
 • Förhandling.
 • Konflikthantering.

Här har IPMA lagt en lång rad delområden som handlar om att leda människor, inklusive dig själv. Brett och stort, med fokus på hur du själv agerar och har agerat.

Jag kan inte dra mig till minnes att jag direkt lärde mig något i den IPMA-genomlysning jag gjorde kring frågorna ovan. Då är mina universitetsstudier i ledarskap betydligt mer djuplodande.

Men certfifieringsarbetet ger bredd och perspektiv. Jag har också uppfattningen att en IPMA certifierad projektledare har reflekterat mer över sin roll som ledare än många andra. Det har ett stort värde i vår kompetensutveckling som projektledare.

En bild som endast säger PMP. Den är placerad precis innan stycket som handlar om vad du förväntas lära dig vid en projektledarcertfiering hos PMI.
Projektledarcertifiering hos PMI – en utbildning och certifiering.

Projektledarcertifiering PMP

Som sagt; tio kompetensområden lyfts fram i PMBOOK. Här följer samtliga med mina reflektioner.

Project Integration Management

Vi som projektledare ska kunna integrera olika delar i ett projekt – som ibland kanske har intressen som är i konflikt – för att nå de gemensamma målen på ett effektivt sätt.

Att förstå detta och fördjupa sin kunskap kring detta är bra, men det här handlar i praktiken mycket om erfarenhet och personlighet enligt mig.

Project Scope Management

Att hålla i omfattningen och definitionen av sitt projekt är en nyckeluppgift för en projektledare.

Genom att utbilda sig och reflektera kan vi utveckla den förmågan. Det är också nyttigt att lära sig olika metoder och termer för att kunna skapa en välfungerande ändringshantering.

Det går inte att bortse från erfarenhet när det gäller att hålla i ett projekts scoop. Men det finns också väldigt mycket vi kan lära oss kring projektledarskapet för att underlätta och hantera förändringar och förskjutningar av projektomfånget.

Project Schedule Management

Plannering och tidplan! Kanske något av det som upptar en projektledares tid allra mest.

Här finns mycket att lära och diskutera vilket en utbildning eller certifiering kan bidra till.

Att lära sig lite mer specifika planeringsmetoder, så som Gantt-scheman, eller verktyg för att göra planering ingår inte självklart som en del i projektledarcertifieringen. Men det finns massor att lära. Det finns mer specifika kurser kring planering inom PMP-certifikatet som går att läsa separat.

Läs gärna inlägget om SMARTA-mål när vi ändå pratar om planering.

Projektplanering fångar väldigt många delar av projektledarhantverket. Det är ett område som vi som projektledare bör vara teoretiskt och praktiskt kunniga inom.

Project Cost Management

Teoretiska kunskaper kring ekonomi och ekonomiuppföljning förenklar arbetet betydligt. En kurs eller certifiering kan nog göra nytta hos många projektledare.

Project Quality Management

Ett kunskapsområde som handlar om hur vi som projektledare säkerställer att det vi levererar har rätt kvalité.

Behoven här varierar extremt från tillämpning till tillämpning. Kanske är det det som gör att jag kan tycka att det jag stött på, som ligger inom ramen för PMP och IPMA, är ganska klent och generellt.

Project Resource Management

En bred rubrik som inkluderar ledarskapsfrågor – som teamutveckling – till bokning av produktcertifieringar och testaktiviteter.

Som regel tycker jag att utbildningar är bra för att bredda och fördjupa sin kunskap inom området. En bredare förståelse ökar dina möjligheter att hitta rätt balans mellan ledarskapet och det målfokuserade åtagandet att leverera.

Den IPMA-genomgång jag gjort tidigare hade stor tonvikt på just denna del. Jag uppfattar PMPs fokus som mer praktiskt än ledarskapsorienterat.

Project Communications Management

En projektledare kommunicerar dagligen. Det gäller att fastslå hur, med vem (stakeholders) och hur ofta.

Utbildning skadar inte, med det här är ett område som beror mycket på läggning och intresse hos projektledaren.

Den IPMA-genomgång jag gjort tidigare hade stor tonvikt på just denna del. Hur PMP har lagt upp sin utbildning vet jag inte. Men jag har läst kurser inom området som har PDU-poäng kopplat till sig. De var mycket bra.

Project Risk Management

Riskhantering. Ett område som är relativt svårt kan jag tycka.

Här har man hjälp av formella kunskaper och metoder så utbildning och certifiering har sin plats.

PMP erbjuder också mer specifika kurser som ger PDU-poäng inom ramen för sin fortbildning.

Project Procurement Management

Inköp kan vara en stor del av ett projekts verksamhet. Att som projektledare ha så väl teoretiska som praktiska kunskaper kopplat till detta område är absolut ett plus.

Project Stakeholder Management

Hantering av kontaktytor och intressenter är del av projektledarens arbestuppgifter.

Det finns en hel del att lära kring detta och jag tycker det tas upp i formella kurser inom PMP-certifieringen samt även i IPMA-certifieringen.

PMP eller IPMA certifiering? Bilden ligger precis innan det sista stycket som gör en jämförelse mellan PMP och IPMA.
Det är dags för en sista och slutgiltig jämförelse mellan PMP och IPMA. De två självklara valen för dig som vill bli certifierad projektledare.

Jämförelse mellan PMP och IPMA – Grundstruktur och kompentensområden

Som du kan se så finns det stora överlapp mellan de olika certifieringsuppläggen. Men det finns också ganska stora skillnader. I en jämförelse mellan PMP och IPMA tycker jag att IPMA framstår som något bredare, med större tonvikt på ledarskap.

Projektledarcertifieringen hos PMI fokuserar mer på metodkompetens, vilket vi varit inne på sedan inledningen.

Med det tror jag vi gett dig det du behöver veta för att kunna välja mellan att bli PMP eller IPMA certifierad projektledare och önksar dig lycka till!

Läs gärna mer om vad jag tycker är viktiga egenskaper hos en projektledare.

Det här behöver din chef veta för att godkänna din certifiering – Management summary

En IPMA eller PMP certifiering kräver ungefär 100 timmars arbetstid för att genomföra. Utöver det så är det en certifieringskostnad, alternativt kurskostnad, på knappa 35 000 kronor.

Arbetet utförs löpande och kräver ungeför ett halvår i genomförandetid.

Det underlättar om man är baserad i Stockholmsregionen. Om inte tillkommer resor och möten. PMP är betydligt enklare att hantera på distans jämfört med en projektledarcertifiering hos IPMA.

Såväl PMP som IPMA är kvalitétssäkrade och erkända certifieringar som bidrar till att höja projektkvalitén i organisationen. En projektledarcertifiering är en kompetensutveckling av dina projektledare, samtidigt som certifieringarna fungerar som en form av kompetensinventering.

En inventering som kan användas för att fortsätta utveckla kompetens och verksamhet.

För ett bolag som har en viss budget per år för sina projektledare så kan certifieringskostnaden se dyr ut. Men det är en kostnad som ska slås ut på en längre tidsperiod, och till skillnad från ”vanliga” projektledarutbildningar så ger certifikaten något handfast att peka på i form av certifikat.

En PMP eller IPMA certifierad projektledare kan vara det som avgör om ni får en affär eller inte.

För ett konsultbolag så bör en projektledarcertifiering hos PMI eller IPMA svara mot ett högre timpris.

Läs mer

IPMA-certifieringen genomförs i Sverige av Projektforum.

Eller fortsätt läsa här på bloggen! Här är några lästips:

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar