ADKAR-modellen

ADKAR-modellen är en välkänd metod inom förändringsledning som används för att förstå och hantera människors reaktioner när de står inför, eller genomgår, förändring.

Den består av fem steg: medvetenhet, önskan, kunskap, förmåga och förstärkning. Genom att tillämpa dessa steg kan organisationer effektivt hantera förändringsprocessen och öka chanserna för framgång.

Fakta om ADKAR-modellen

 • ✅ ADKAR-modellen är en välkänd och vidtagen modell för att förstå och leda organisationsförändring.
 • ✅ Modellen består av fem element: Awareness (medvetenhet), Desire (vilja), Knowledge (kunskap), Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning).
 • ✅ Modellen kan tillämpas på alla typer av organisationer och hjälper till att öka sannolikheten för framgångsrik implementering av förändringar.
 • ✅ Kunskap innebär att vi tillhandahåller information och utbildning för att kunna genomföra förändringen på ett korrekt sätt.
 • ✅ Förstärkning inkluderar alla faktorer som stärker och bygger upp effektiviteten av förändringen över tid, såsom milstolpar, belöningar och firanden.
En illustration av ADKAR-modellen
ADKAR-modellen handlar om att möta enskilda människors olika behov i förändring.

Vad är ADKAR-modellen?

ADKAR-modellen är ett strategiskt ramverk som används för att stödja organisationer i att framgångsrikt genomföra förändringar.

Den hjälper till att identifiera och ta itu med olika aspekter av en förändringsprocess, inklusive medvetenhet, önskan, kunskap, förmåga och förstärkning.

Modellen fokuserar på att förstå och hantera det mänskliga behov och reaktioner i förändringsprocessen och hur det påverkar motivationen och förmågan hos individer att anpassa sig till förändringen.

Genom att använda ADKAR-modellen kan organisationer säkerställa att de har rätt strategier och möjligheter att stödja sina medarbetares framgång i förändring.

ADKAR-modellen hjälper till att identifiera och adressera varje individens behov och motivation under förändringsprocessen. I en studie publicerad av Prosci, ett ledande forsknings- och utbildningsinstitut inom förändringsledning, visades det att organisationer som använde ADKAR-modellen hade högre sannolikhet för att uppnå önskat resultat.

För att förstå hur ADKAR-modellen används är det viktigt att definiera varje steg i modellen:

 • Medvetenhet handlar om att skapa förståelse bland individer om behovet av förändring.
 • Önskan handlar om att skapa en positiv inställning och motivation för att stödja förändringen.
 • Kunskap handlar om att tillhandahålla utbildning och information för att förstå förändringen.
 • Förmåga handlar om att ge individer de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att genomföra förändringen.
 • Förstärkning handlar om att erkänna och belöna framsteg för att upprätthålla motivation och hålla förändringen vid liv.

ADKAR-modellen är effektiv när den tillämpas på rätt sätt och i rätt sammanhang. Den kan användas för att hantera förändringar inom organisationer, förbättra anställdas acceptans av förändringar och öka framgångsgraden för genomförda projekt.

Genom att följa ADKAR-modellen kan organisationer skapa en smidig övergång och möta målen för sina förändringsinitiativ.

ADKAR-modellen vs Maslows behovspyramid

ADKAR-modellen och Maslows behovspyramid är två ramverk som ofta används för att förstå mänskligt beteende och motivation, men de tillämpas inom olika områden och på olika sätt.

Medan ADKAR-modellen är inriktad på att hantera förändringar inom organisationer, beskriver Maslows behovspyramid en progression av mänskliga behov från de mest grundläggande till de mest avancerade.

Maslows behovspyramid är en mer känd modell när det kommer till att förstå mänskligt beteende.
Maslows behovspyramid.

Trots sina skilda tillämpningsområden finns det en intressant parallell mellan de två modellerna.

Båda erkänner vikten av individens inre tillstånd och motivation.

ADKAR:s steg för medvetenhet och önskan kan ses som kopplade till Maslows basbehov av säkerhet och sociala behov, där en individ behöver känna sig säker och ha en tillhörighet för att stödja en förändring.

Kunskap och förmåga i ADKAR-modellen kan relateras till Maslows behov av uppskattning, där individen känner sig värderad och kapabel.

Slutligen, förstärkningen i ADKAR-modellen kan jämföras med självförverkligande i Maslows pyramid, där långsiktig förändring och personlig tillväxt är målen.

Viktiga lärdomar

 • Medvetenhet är nyckeln till framgång i ADKAR-modellen: Genom att skapa medvetenhet om behovet och fördelarna med förändring kan organisationer motivera sina medarbetare att anpassa sig och engagera sig i förändringsprocessen.
 • För att lyckas med ADKAR-modellen krävs kontinuerlig förstärkning: Genom att belöna och erkänna ansträngningar och framgångar i förändringsprocessen kan organisationer upprätthålla momentum och säkerställa att förändringen blir permanent och hållbar.

Hur används ADKAR-modellen?

För att använda ADKAR-modellen, följ dessa steg:

 1. Förstå behovet: Identifiera varför förändringen är nödvändig och kommunicera detta till alla berörda parter.
 2. Skapa medvetenhet: Informera och kommunicera om förändringen till hela organisationen för att få engagemang och stöd.
 3. Skapa önskan: Visa hur förändringen kan gynna individer och organisationen och inspirera till att vilja genomföra förändringen.
 4. Ge färdigheter: Utbilda och träna individerna på de nya färdigheterna och kunskaperna som krävs för att genomföra förändringen.
 5. Skapa förändringar: Genomför och implementera förändringen, steg för steg, med hjälp av tydliga mål och planer.
 6. Säkra förändringar: Följ upp och utvärdera förändringen för att se till att den har blivit framgångsrik och att den nya förändringen är hållbar på lång sikt.

När du använder ADKAR-modellen, kom ihåg att kommunicera tydligt, involvera alla berörda parter och ge stöd och resurser för att underlätta förändringsprocessen.

Vad innebär medvetenhet i ADKAR-modellen?

Medvetenhet är en viktig del av ADKAR-modellen för förändringshantering. Det handlar om att individer blir medvetna om varför en förändring är nödvändig och vad det innebär för dem. Genom att kommunicera tydligt om syftet och fördelarna med förändringen kan medvetenheten öka hos de berörda personerna. Det är också viktigt att hantera eventuellt motstånd och rädsla som kan uppstå när medvetenheten ökar. Genom att skapa klarhet och förståelse kan medvetenheten bidra till en smidigare övergång till den nya situationen.

Vad innebär önskan i ADKAR-modellen?

För att förstå vad önskan innebär i ADKAR-modellen är det viktigt att känna till modellens övergripande syfte. ADKAR-modellen används för att hantera förändringar och hjälpa människor att anpassa sig till dem. Önskan i modellen handlar om att skapa motivation och en stark vilja hos de som genomgår förändringen. Det innebär att individer måste känna att förändringen är meningsfull och gynnsam för dem på personlig nivå. Att odla en önskan att anpassa sig till förändringen är avgörande för att framgångsrikt implementera ADKAR-modellen.

Vad innebär kunskap i ADKAR-modellen?

Kunskap i ADKAR-modellen handlar om att förstå och ha information om den förändring som ska genomföras. Det innebär att ha den nödvändiga kunskapen och färdigheterna för att kunna anpassa sig till det nya sättet att arbeta eller agera. Att bygga kunskap handlar om att tillhandahålla utbildning, träning och all relevant information för att säkerställa att individer har resurserna och kunskapen för att framgångsrikt genomföra förändringen. Utan tillräcklig kunskap kan individer kämpa med att anpassa sig och effektivt tillämpa det som krävs för den nya förändringen.

Vad innebär förmåga i ADKAR-modellen?

Förmåga i ADKAR-modellen handlar om en individs eller en organisations kapacitet att framgångsrikt genomföra förändringen. Det innebär att ha de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att utföra de nya uppgifterna som förändringen kräver. För att utveckla förmågan hos de berörda parterna kan det vara nödvändigt att tillhandahålla utbildning, träning och resurser. Genom att främja en kultur av lärande och utveckling kan organisationen hjälpa sina medlemmar att förvärva och förstärka den nödvändiga förmågan för att uppnå framgång i förändringen.

Vad innebär förstärkning i ADKAR-modellen?

Förstärkning i ADKAR-modellen handlar om att se till att de förändringar som har skett blir bestående och integreras i organisationen. Det handlar om att skapa de rätta incitamenten och systemen för att uppmuntra och stödja hållbara förändringar. Förstärkning kan ske genom att belöna och erkänna de som har anpassat sig till förändringen, genom att erbjuda kontinuerlig träning och utveckling samt genom att säkerställa att de nya förändringarna är integrerade i organisationens processer och system. Förstärkning är en viktig del av ADKAR-modellen eftersom det bidrar till att säkerställa att förändringarna blir långsiktigt framgångsrika och hållbara.

När är ADKAR-modellen effektiv?

När det finns tydliga förändringsmål och det är viktigt att förstå och hantera både individuella och organisationens behov är ADKAR-modellen effektiv.

Den är särskilt användbar vid motstånd mot förändring och när det är nödvändigt att kommunicera och engagera medarbetare på olika nivåer i organisationen.

Modellen fungerar även bra när det finns behov av att mäta framsteg och identifiera eventuella utmaningar eller hinder på vägen. Genom att använda ADKAR-modellen kan organisationer effektivt förbereda och stödja medarbetarna för att hantera förändring och uppnå önskade resultat.

Följer ADKAR-modellen någon speciell ledarskapsteori

Ledare kan använda ADKAR-modellen för att komplettera sin ledarstil, oavsett om de är mer auktoritära, demokratiska, coachande, transformativa eller på något annat sätt i sitt ledarskap.

Det gör att modellen kan användas och implementeras oavsett företagskultur, ledarskapsstil eller företagstyp.

Vanliga frågor

Vad är ADKAR-modellen?

ADKAR-modellen är en välkänd och använd analysmodell som hjälper till att förstå och leda organisatorisk förändring. Den består av fem element: Awareness, Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement.

Vad innebär elementet ”Awareness” i ADKAR-modellen?

”Awareness” handlar om att kommunicera anledningen till förändringen och öka medvetenheten i hela organisationen. Det handlar om att sprida kunskap om förändringen och skapa en logisk förklaring till varför förändringen är nödvändig.

Varför är återkommande kommunikation viktig i ADKAR-modellen?

Återkommande kommunikation är viktig i ADKAR-modellen eftersom det hjälper till att upprätthålla medvetenheten om förändringen och håller den levande i organisationen. Genom att regelbundet kommunicera om förändringen kan människor bli mer engagerade och involverade i förändringsprocessen.

Vilka är de grundläggande elementen i ADKAR-modellen?

De grundläggande elementen i ADKAR-modellen är Awareness, Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement. Dessa element representerar de olika stegen i en individs förändringsresa och fokuserar på att tillhandahålla det som individer behöver för att genomgå förändringen.

Vad är vikten av att skapa en öppen dialog i ADKAR-modellen?

En öppen dialog är viktig i ADKAR-modellen eftersom den främjar en känsla av tillit, öppenhet och delaktighet i förändringsprocessen. Genom att skapa utrymme för att ställa frågor, dela egna exempel och diskutera förändringen kan människor känna sig mer involverade och engagerade.

Hur kan ADKAR-modellen bidra till varaktig förändring i en organisation?

ADKAR-modellen kan bidra till varaktig förändring i en organisation genom att fokusera på att tillhandahålla de nödvändiga resurserna, kunskaperna och motivationen för individer att genomgå förändringen. Genom att adressera varje steg i ADKAR-modellen kan organisationen skapa en förändringsresa som leder till varaktiga resultat och effektivt driver igenom förändringen.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar