Skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap

Den som är intresserad av ledarskap måste känna till skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap.

Transformativa ledare kan inspirera sina anhängare att överträffa sig själva, medan transaktionella ledare fokuserar på att uppfylla specifika mål och målsättningar.

Ofta ses det två ledarskapsstilarnas som varandras motsatser och genom att ställa de mot varandra så kan vi lära oss mycket om ledarskap i allmänhet, och de två ledarskapsstilarna i synnerhet.

Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap handlar till stor del om att inspirera och motivera människor på ett sätt så att ledaren aktiverar och använder inre motivation som drivkraft hos sina följare.

Vi har alla en inre drivkraft, det vi kallar inre motivation, som motiverar oss att ta oss an utmanande uppgifter.

Motivation är kopplad till den tillfredsställelse vi känner när vi slutför det vi påbörjat.

Transformativa ledare vill att deras anhängare ska uppnå mer än de trodde var möjligt och talar ofta om organisationens, eller teamets vision, eller syfte.

De fokuserar på människors potential snarare än deras nuvarande förmåga och prestation.

Vad kännetecknar en transformativ ledare?

Den transformativa ledaren är ofta:

 • Karismatisk
 • Inspirerande
 • Motiverande
 • Visionär
 • Berömande
En karismatisk ledare i aktion. Ledaren inspirerar och ger energi.
En karismatisk ledare motiverar, inspirerar och ger energi.

Transformativa ledare fokuserar inte bara om att få saker gjorda, utan de bryr sig också om de människor som arbetar för dem.

Det ser också till hur människor arbetar tillsammans och den gruppdynamik som finns på exempelvis en arbetsplats.

Transformativa ledare är ofta är den drivande kraften bakom förändring.

De uppmuntrar och stimulerar andra till att hitta ny vägar och vara innovativa i det de gör.

Vilka är, generellt sett, de starka sidorna i det transformativt ledarskap?

En transformativt ledare som lyckas kan ofta uppnå, jämfört med exempelvis en transaktionell ledare:

 • Ökad kreativitet och innovation
 • Förbättrad prestation eller produktivitet
 • Högre tillfredsställelse och motivation hos de anställda
 • Starkare laganda eller sammanhållning.

Du kan läsa mer om det transformativa ledarskapet här.

Transaktionellt ledarskap

Transaktionellt ledarskap handlar till stor del om att få saker gjorda och uppfylla specifika mål eller målsättningar.

Transaktionella ledare använder ofta belöningar och bestraffningar för att motivera människor.

Det här beskriver vi som att den transaktionella ledaren jobbar med extern motivation.

När vi är externt motiverade så drivs inte vår motivation utifrån det vi gör eller resultatet där, utan det är den fristående belöningen som motiverar oss.

Transaktionella ledare fokuserar på avvikelser från normen, de letar efter personer som gör fel snarare än de som gör rätt, och har vanligtvis en mycket tydlig uppfattning om vem som är ansvarig för vad i organisationen.

Det här kan låta något negativt, men det finns åtminstone tre olika sätt som den transaktionella ledaren kan agera på och när han eller hon är aktiv och närvarande så kan tydliga instruktioner och stöttning för exempelvis en ny medarbetare definitivt ha sin plats.

Det går att dra paralleller här till det situationsanpassade ledarskapet.

Den transaktionella ledaren i aktion.
Transaktionellt ledarskap blir ibland detsamma som auktoritärt ledarskap. Så behöver det inte vara även om det är lätt att utveckla det transaktionella ledarskapet i den riktningen.

Vad kännetecknar en transaktionell ledare?

Den transaktionella ledaren är ofta:

 • Praktisk
 • Realistisk
 • Pragmatisk
 • Uppgiftsorienterad
 • Resultatinriktad

Belöningar som delas ut kan vara i form av bonus eller ackordslön.

Bestraffningar kan vara tillsägelser, utebliven befordran eller löneavdrag.

Den klassiska läraren som lär ut, rättar fel och sätter upp regler för vilka betyg som delas ut beroende på resultat och insats är en transaktionell ledare.

Transaktionella ledare är ofta bra på att följa regler och processer.

Vilka är, generellt sett, de starka sidorna i det transaktionella ledarskapet?

En transaktionell ledare som lyckas kan ofta uppnå, jämfört med t.ex. en transformativ ledare:

 • Större fokus på resultat och uppfyllande av specifika mål
 • Bättre kontroll över människor och processer
 • Snabbare beslut, eftersom det vanligtvis finns färre diskussioner
 • Mer stabilitet, tydlighet och säkerhet

Du kan läsa mer om transaktionellt ledarskap här.

Skillnader mellan transaktionellt och transformativt ledarskap

Den kanske enskilt viktigaste skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap handlar om vilken typ av motivation ledaren jobbar med.

Den transaktionella ledaren jobbar med yttre (extern) motivation medan den transformativa jobbar med inre motivation.

Du kan läsa mer om inre och yttre motivation här.

De olika ledarskapsstilarna har också helt olika utgångspunkter.

Det transaktionella ledarskapet har sitt ursprung i industrialismen där ledare ville effektivisera och säkerställa kvalité.

För det hade man tidsstudiemän som utvecklade optimala arbetssätt i fabriker och kvalitetskontroll som fokuserade på att hitta fel och avvikelser i det som producerades.

I det här systemet finns inte begrepp som mänsklig potential eller ”utmana befintliga arbetssätt”, faktorers som är centrala i det transformativa ledarskapet.

Det transformativa ledarskapet har en helt annan utgångspunkt.

Här tror man att arbetsplatser och grupper kan nå längre genom att individerna presterar på topp i ett lag som fungerar just som ett lag.

Det är mer idrottscoach över det hela, tänker jag, och här strävar ledaren, individer och grupper efter att ständigt förbättra såväl sig själva, arbetsmiljö och produkt.

De två modellerna skiljer sig också åt i synen på kunskap.

Tranasktionellt ledarskap bygger till stor del på att någon vet vad som är rätt, det är då oftast chefen som är den personen, och den personen är central i ledarskapet.

Det transformativa ledarskapet styr inte detaljerna på det sättet utan jobbar mer med människan i syfte att bygga upp kunskap och förmåga hos individerna i organisationen.

Vad är bra ledarskap?

Idag så anses det transformativa ledarskapet oftas som ett modernare och bättre ledarskap än det transaktionella, samtidigt så är det inte så många företag och organisationer som orkar genomdriva ett transformativt ledarskap i alla sammanhang och delar av organisationen, så det transaktionella ledarskapet lever i allra högsta grad.

Ofta i någon form av kombination med det transformativa.

När vi tittar på skillnader mellan det transformativa och transaktionella ledarskapet så är det lätt att se ”det nya och moderna” som fantastiskt bra medan det gamla transaktionella ledarskapet rakt igenom är dåligt.

Ska vi vara riktigt noga och ärliga när vi riggar vår ”cage fight” där vi ser transaktionellt ledarskap vs. transformativt ledarskap så ska vi jämföra bra exempel på ledarskap, i båda modellerna, med varandra.

På samma sätt bör vi ställa dåligt ledarskap i de två modellerna mot varandra.

Om vi gör det så kommer vi se att det transformativa ledarskapet har större potential att leverera mycket goda resultat, jämfört med vad det transaktionella ledarskapet har.

Det är en sanning som gäller relativt allmänt, men det finns tillfällen då det transaktionella ledarskapet har sin givna plats.

Det är alltså fördel transformativt ledarskap när ledaren fungerar och gör ett bra jobb.

Om vi däremot ställer två dåliga och dysfunktionella ledare mot varandra, från de olika ledarskapsstilarna, så finns det ingen som talar till det transformativa ledarskapets fördel.

Tyvärr så finns det inte någon inbyggd mekanism i någon av ledarskapsmodellerna som förhindrar dåligt ledarskap.

Så vi kan inte prata om bra ledarskap enbart utifrån att vi jämför ledarskapsfilosofier, utan vi måste också ta hänsyn till hur ledaren utövar sitt ledarskap och i vilken situation ledarskapet används.

Dessutom så är bedömningen om vad som är bra ledarskap personlig där faktorer som kultur, utbildningsnivå och läggning spelar stor roll i synen på ledarskap.

Dessutom så är de ledarskapsstilar vi jämfört här långt ifrån de enda ledarskapsteorierna som finns.

Läs exempelvis om:

Slutsats – Jämförelse mellan transformativt och transaktionellt ledarskap

Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil där människan, på exempelvis en arbetsplats, står i fokus.

Ledarskapet strävar efter att skapa förutsättningar för människan att prestera, växa och nyttja sin kunskap och kreativitet.

Transaktionellt ledarskap ser till processer, rutiner, ordning och reda.

Här är människan mer en del av systemet.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar