Vad gör en Scrum Master?

En Scrum Master är en nyckelroll när det kommer till att leda och styra team i ett Agilt sammanhang.

I det här blogginlägget ska vi utforska vad en Scrum Master gör och hur de hjälper team att lyckas.

Vad står begreppet Scrum för?

När det gäller Agila metoder står termen scrum för många olika saker. Det är ett sätt att organisera arbetet, en uppsättning värderingar och principer samt ett sätt att bedriva produktutveckling, vanligtvis programvaruutveckling.

Termen ”scrum” kommer från en speciell formation – eller kanska kan man säga situation – som används då spelet ska startas om efter ett avbrott.

En scrum i rugby. Det är härifrån begreppet scrum kommer.

Det är vanligt att vi i populärvetenskapliga sammanhang säger att termen myntades av Jeff Sutherland 1993, men i mer vetenskapliga artiklar så brukar en artikel från 1986 (Takeuchi och Nonaka) nämnas.

Jeff Sutherland brukar inte heller beskriva som den enda hjärnan bakom teorierna och begreppet utan även Ken Schwaber – som är medförfattare till flera av böckerna Jeff S. skrivit – nämns som ursprungsman.

Scrum är en utvecklingsstil som fokuserar på att leverera små, stegvisa ändringar av programvaran på ett snabbt och flexibelt sätt.

Scrum-team är självorganiserande och självstyrande. De består vanligtvis av en produktägare, en scrum master och ett team av utvecklare.

Ofta strävar man efter att ha tvärfunktionella team – det innebär att projektet har all den kompetens och de resurser som krävs för att införa och testa en ändring – snarare än funktionella team där alla arbetar med samma sak eller samma mjukvarukomponent.

Läs gärna inlägget där vi diskuterar matrisorganisationer så förtydligar vi begreppet.

Produktägaren är ansvarig för att definiera produktbackloggen, som är en lista över alla funktioner och ändringar som måste göras i programvaran.

Scrum master ansvarar för att underlätta scrumprocessen och se till att teamet arbetar effektivt.

Utvecklingsteamet ansvarar för att faktiskt göra ändringarna i programvaran.

Scrum-team arbetar i korta cykler, eller sprintar, som vanligtvis varar i två-tre veckor.

I början av varje sprint planerar teamet vilket arbete de ska göra under sprinten.

Därefter arbetar de med de uppgifter som tilldelats dem, och i slutet av sprinten går de igenom vad de har gjort och visar upp ändringarna för produktägaren.

Scrum-processen är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar, så att teamen snabbt kan reagera på förändringar och nya idéer. Den är också utformad för att vara transparent, så att alla vet vad som händer och kan ge feedback.

Scrums värderingar

Värderingarna och principerna för scrum är följande:

 • Öppenhet och Transparens: Alla teammedlemmar ska ha en tydlig förståelse för det arbete som behöver göras och de framsteg som gjorts.
 • Granskning: Kontrollera regelbundet arbetet för att se till att det går enligt plan och uppfyller kvalitetsstandarderna.
 • Anpassning: Var flexibel och villig att ändra kurs utifrån feedback och ny information.
 • Mod: Var modig och ta risker. Prova nya saker och lär dig av dina misstag.
 • Engagemang: Var engagerad för att teamet och projektet ska lyckas.
 • Respekt: Behandla andra med respekt och värdera deras bidrag.

Punktlistan här ovanför beskriver de värderingar som lyfts fram i undervisningsmaterial kring scrum och är på så vis de uttalade värderingarna som ligger till grund för arbetet.

Men det finns värderingar som är viktiga men mindre tydliga.

En intressant sådan är avsaknaden av ”människor som bestämmer”. Man talar mindre om mandat och mer om hur konflikter ska lösas.

I det sammanhanget så är en scrum master en tjänande ledare istället för att vara den utpekade beslutsfattaren.

En mindre uttalad värdring, som oftast är extremt svårt att hantera och acceptera i många organisationer – ofta med svag matrisorganisation – är att scrum strävar efter att ha team med heltidsresurser.

Man är medlem i ett scrum team är tanken.

Vad gör en scrum master? Vad är scrum masterns roll?

En scrum master ansvarar för att se till att scrum-processen, som företaget eller organisationen valt att implementera den, följs och att teamet följer Scrums värderingar

De agerar också som en tjänande ledare, stöder teamet och undanröjer hinder som kan hindra teamet från att uppnå sina sprintmål.

Dessutom hjälper scrum masters också till att underlätta sprintplanering och granskningssessioner, och de kan också hjälpa till att lösa konflikter inom teamet.

En scrum master är i många verksamheter en mycket ”närvarande person” som agerar på det som händer här och nu – vilket kan vara problem eller konflikter – men som också tänker framåt och säkerställer nästa sprintplanering exempelvis.

I större verksamheter där många scrum team samverkar så kan det behövas en uppskalning av scrum – ofta kallat scrum of scums – och då är det vanligt att scrum master i respektive team företräder teamet i exempelvis övergripande planeringsarbete.

Scrum Masterns ansvarsområden

Scrum Master är en viktig roll i alla Agila team.

Han eller hon är ansvarig för att se till att teamet följer Scrums värderingar och metoder och för att underlätta kommunikation och samarbete mellan teamets medlemmar.

Scrum Master har också ett antal andra viktiga ansvarsområden, bland annat:

 • Hjälpa teamet att definiera och förfina sina mål och målsättningar.
 • Se till att teamet har de resurser och färdigheter som krävs för att slutföra sitt arbete.
 • Hjälpa gruppen att identifiera och lösa eventuella hinder för deras framsteg.
 • Fånga och tydliggöra teamets framsteg och rapportera till intressenterna.
 • Underlätta teamets retrospektiva möten och andra möten.
 • Coacha teamet i självorganisering och självförvaltning.

Scrum Mastern är, som vi var inne på tidigare, en tjänande ledare, och personens främsta fokus är att hjälpa teamet att bli så framgångsrikt som möjligt.

Skillnaden mellan en projektledare och en Scrum Master

I den traditionella projektledningsmodellen är projektledaren ansvarig för att se till att projektet slutförs i tid, inom budget och enligt de kvalitetsstandarder som krävs.

Projektledaren är också vanligtvis ansvarig för att se till att projektgruppens medlemmar är medvetna om sina roller och ansvarsområden och att de arbetar effektivt tillsammans.

Du kan läsa mer om projektledarens roll och ansvar här.

I ett Agilt team är scrum master ansvarig för att hjälpa teamet att organisera sig självt och arbeta effektivt tillsammans.

Scrum Master är inte ansvarig för att se till att projektet slutförs i tid, inom budget eller enligt de kvalitetsstandarder som krävs.

Scrum Masterns roll är istället att hjälpa teamet att identifiera och ta bort hinder för deras framsteg och att se till att teamet har den information och de resurser de behöver för att göra sitt jobb.

En av de viktigaste skillnaderna mellan en Scrum Master och en traditionell projektledare är att Scrum Master fokuserar på att hjälpa teamet att lyckas, snarare än att se till att projektet blir framgångsrikt.

Detta innebär att Scrum Master är mer intresserad av att utveckla teamets färdigheter och förmågor och att hjälpa teamet att övervinna eventuella hinder som de stöter på, än att se till att projektet slutförs i tid och enligt budget.

En annan viktig skillnad mellan en scrum master och en traditionell projektledare är att scrum master inte är ansvarig för att fatta beslut om projektet.

I ett Agilt team fattas besluten av teamet – där vi inte räknar in scrum master – som helhet, genom en process för kollektivt beslutsfattande.

Detta innebär att scrum master inte har befogenhet att fatta beslut om projektet, utan är istället ansvarig för att underlätta teamets beslutsprocess.

I ”renläriga” scrum team så är man noga med att en scrum master inte ska vara någon i teamet, exempelvis en senior programvaruutvecklare, för att skilja beslutsfattande från rollen som scrum master har.

Vad är nyttan med scrum och en scrum master?

Jag har mycket erfarenhet från såväl Agila projekt, med scrum team exempelvis, som från traditionella projekt och jag är mycket positiv till tankarna inom scrum.

Om vi ser till tankarna bakom definitionen av ett projekt så ska vi definiera något som är tydligt avgränsat.

Det är svårt, ibland nästan omöjligt.

I scrum så fokuserar vi på vad vi vill ha gjort (i grova drag), hur vi löpande säkrar kvalité, hur vi planerar om effektivt och hur vi lär oss de färdigheter som krävs för att vi ska lyckas.

I ett projekt skriver vi projektplaner som ska ligga till grund för tid- och resursplaner.

Den luttrade projektledaren vet att det är svårt att tidsuppskatta utvecklingsverksamhet och att projekt sällan eller aldrig får den resurs man önskar.

I scrum så försöker vi hela tiden uppskatta hur mycket arbete vi har att göra och med vilken hastighet vi tar oss framåt.

Egentligen så är det bara det som är intressant i ett utvecklingsprojekt.

Scrum hjälper oss alltså att titta på det som är viktigt, och som vi kan påverka, i någon mening.

Scrum master är den person som faciliterar det här arbetet och det sammanfattar också det värde som en scrum master tillför en organisation.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar