Vad gör en Scrum Master?

En scrum master är en nyckelroll när det kommer till att leda och styra team i ett agilt sammanhang.

I det här blogginlägget ska vi utforska vad en scrum master gör och hur de hjälper team att lyckas.

Vad gör en scrum master? Vad är scrum masterns roll?

En scrum master är inte bara en ledare, utan även en tjänare i det tjänande ledarskapet, mentor och coach för sitt team. Hen spelar en central roll i att främja en agil arbetsmiljö där öppen kommunikation, samarbete och kontinuerlig förbättring är kärnvärden.

Här är några av de viktigaste uppgifterna och ansvarsområdena som en scrum master har:

 1. Facilitera scrum ceremonier: Scrum Master leder och faciliterar scrum-ceremonier som sprintplanering, dagliga stand-up möten och sprintretrospektiv, där de säkerställer att mötena är produktiva och målinriktade.
 2. Främja självorganiserande och tvärfunktionella team: De coachar teamet i att vara självorganiserande och tvärfunktionellt, vilket innebär att teamet har alla de kompetenser som krävs för att slutföra projektet utan att vara beroende av externa resurser.
 3. Hantera hinder: En av de viktigaste rollerna för en scrum master är att identifiera och eliminera hinder som kan hindra teamets framsteg. Detta kan inkludera tekniska problem, teamdynamik eller organisatoriska barriärer.
 4. Stödja produktägaren: De arbetar nära produktägaren för att hjälpa till med att definiera och prioritera produktbackloggen, samt att säkerställa att teamet har en tydlig förståelse för produktens mål och krav.
 5. Förbättring av teamdynamiken: En scrum master arbetar kontinuerligt med att förbättra teamdynamiken, främja positiva relationer och lösa eventuella konflikter som kan uppstå inom teamet.
 6. Transparens och feedback: De främjar en kultur av öppenhet och feedback, där teammedlemmarna känner sig bekväma med att dela sina tankar, idéer och bekymmer, och där kontinuerlig förbättring är en central del av arbetsprocessen.
 7. Utbildning och mentorskap: En scrum master fungerar också som en mentor och lärare, där de utbildar teamet och organisationen i scrum-principer och bästa praxis, och hjälper till att bygga en stark scrum-kultur inom organisationen.

Genom att anta en flexibel och anpassningsbar roll arbetar scrum master för att säkerställa att teamet inte bara uppfyller sina sprintmål, utan också växer och utvecklas som ett högpresterande team som kontinuerligt strävar efter excellens och innovation.

En scrum master är i många verksamheter en mycket ”närvarande person” som agerar på det som händer här och nu – vilket kan vara problem eller konflikter – men som också tänker framåt och säkerställer nästa sprintplanering exempelvis.

I större verksamheter där många scrum team samverkar så kan det behövas en uppskalning av scrum – ofta kallat scrum of scums – och då är det vanligt att scrum master i respektive team företräder teamet i exempelvis övergripande planeringsarbete.

Scrum tavlan med sina färgade lappar är en central del i många scrum teams vardag. Här sker de dagliga stand-upsen och scrum mastern fångar hinder som måste åtgärdas. Helst till nästa dag.

Begrepp inom scrum

Det blir fort mycket termer och uttryck när vi pratar scrum. Samtidigt är det viktigt att kunna relatera till begreppen när vi pratar om vad en scrum master gör och vad en scrum master har för ansvarsområden.

Därför gör vi en sammanställning av de viktigaste begreppen i tabellen nedan.

UttryckBetydelse
Burndown chartEtt grafiskt verktyg som visar hur mycket arbete som återstår att göra i en sprint, vilket hjälper teamet att uppskatta hur väl de är på väg att möta sina sprintmål.
Daglig stand-upEtt dagligt möte där teamet delar vad de arbetade med dagen innan, vad de planerar att arbeta med idag och om det finns några hinder.
Definition of Done (DoD)En uppsättning kriterier som ett arbetsobjekt måste uppfylla för att betraktas som ”klart”, vilket säkerställer att arbetet är av hög kvalitet och uppfyller alla nödvändiga krav.
Empirisk process-kontrollEn princip inom scrum som betonar transparens, inspektion och anpassning, där teamet regelbundet granskar sitt arbete och gör nödvändiga justeringar för att förbättra processen och resultatet.
(Product) BacklogEn prioriterad lista med funktioner, förbättringar, tekniska arbeten och andra krav på produkten som behöver göras.
ProduktägareEn person som representerar intressenterna och kunderna, och som är ansvarig för att prioritera arbetsuppgifterna i produktbackloggen baserat på affärsvärde och kundbehov.
ScrumEn agil projektledningsmetodik som fokuserar på flexibilitet, samarbete och kundvärde.
Scrum CeremonierDe regelbundna möten som hålls inom en Scrum-cykel, inklusive sprintplanering, dagliga stand-up möten, sprint review och sprint retrospective, som syftar till att främja samarbete, kommunikation och kontinuerlig förbättring.
SprintEn tidsbegränsad period (vanligtvis 2-4 veckor) där ett specifikt arbete ska slutföras och vara redo för granskning.
Sprint BacklogEn lista med uppgifter som teamet har för avsikt att slutföra under den nuvarande sprinten, utvalda från produktbackloggen.
Sprint RetrospectiveEtt möte efter sprint review där teamet diskuterar vad som gick bra, vad som kunde ha gjorts bättre, och hur de kan implementera förbättringar i nästa sprint.
Sprint ReviewEtt möte i slutet av varje sprint där teamet demonstrerar det arbete som har slutförts under sprinten för att få feedback.
User StoryEn kort beskrivning av en funktion eller egenskap, skriven ur användarens perspektiv, som hjälper teamet att förstå vad användaren behöver och varför.
VelocityEn mätning av mängden arbete ett scrum-team kan slutföra under en sprint, vilket hjälper teamet att bättre planera framtida sprints.
Vanliga uttryck inom scrum.

Vad står begreppet Scrum för?

När det gäller Agila metoder står termen scrum för många olika saker. Det är ett sätt att organisera arbetet, en uppsättning värderingar och principer samt ett sätt att bedriva produktutveckling, vanligtvis programvaruutveckling.

Termen ”scrum” kommer från en speciell formation – eller kanska kan man säga situation – som används då spelet ska startas om efter ett avbrott.

En scrum i rugby. Det är härifrån begreppet scrum kommer.

Det är vanligt att vi i populärvetenskapliga sammanhang säger att termen myntades av Jeff Sutherland 1993, men i mer vetenskapliga artiklar så brukar en artikel från 1986 (Takeuchi och Nonaka) nämnas.

Jeff Sutherland brukar inte heller beskriva som den enda hjärnan bakom teorierna och begreppet utan även Ken Schwaber – som är medförfattare till flera av böckerna Jeff S. skrivit – nämns som ursprungsman.

Scrum är en metodik, som tillsammans med ett projektstyrningsramverk, ger företag möjligheten att utveckla och styra projekt. Metodiken fokuserar på att leverera små, stegvisa ändringar av programvaran på ett snabbt och flexibelt sätt.

Scrum-team är självorganiserande och självstyrande. De består vanligtvis av en produktägare, en scrum master och ett team av utvecklare.

Ofta strävar man efter att ha tvärfunktionella team – det innebär att projektet har all den kompetens och de resurser som krävs för att införa och testa en ändring – snarare än funktionella team där alla arbetar med samma sak eller samma mjukvarukomponent.

Läs gärna inlägget där vi diskuterar matrisorganisationer så förtydligar vi begreppet.

Produktägaren är ansvarig för att definiera produktbackloggen, som är en lista över alla funktioner och ändringar som måste göras i programvaran.

Scrum mastern ansvarar för att underlätta scrumprocessen och se till att teamet arbetar effektivt.

Utvecklingsteamet ansvarar för att faktiskt göra ändringarna i programvaran.

Scrums planeringscykel

Scrum-team arbetar i korta cykler, eller sprintar, som vanligtvis varar i två-tre veckor.

I början av varje sprint planerar teamet vilket arbete de ska göra under sprinten. Som grund använder de en produkt-backlog.

I sprintplaneringen lyfter man ner sprint backlogen. Det är viktigt att omfattningen på backlogen är rimlig. Sprintplaneringen är inte bara en planeringsövning, det är också en förankring av planeringen.

Efter planeringen jobbar teamen i en sprint. Där är de dagliga stand-up mötena fokalpunkten.

I slutet av sprinten går de igenom vad de har gjort och visar upp ändringarna för produktägaren i en sprintdemo.

Man gör också ett retroperspektiv då man ser över vad man kan förbättra och vad man behöver beakta i kommande sprintar.

Scrum-processen är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar, så att teamen snabbt kan reagera på förändringar och nya idéer. Den är också utformad för att vara transparent, så att alla vet vad som händer och kan ge feedback.

De olika delarna i en scrum-cykel.

Scrums värderingar

Värderingarna och principerna för scrum är följande:

 • Öppenhet och Transparens: Alla teammedlemmar ska ha en tydlig förståelse för det arbete som behöver göras och de framsteg som gjorts.
 • Granskning: Kontrollera regelbundet arbetet för att se till att det går enligt plan och uppfyller kvalitetsstandarderna.
 • Anpassning: Var flexibel och villig att ändra kurs utifrån feedback och ny information.
 • Mod: Var modig och ta risker. Prova nya saker och lär dig av dina misstag.
 • Engagemang: Var engagerad för att teamet och projektet ska lyckas.
 • Respekt: Behandla andra med respekt och värdera deras bidrag.

Punktlistan här ovanför beskriver de värderingar som lyfts fram i undervisningsmaterial kring scrum och är på så vis de uttalade värderingarna som ligger till grund för arbetet.

Men det finns värderingar som är viktiga men mindre tydliga.

En intressant sådan är avsaknaden av ”människor som bestämmer”. Man talar mindre om mandat och mer om hur konflikter ska lösas.

I det sammanhanget så är en scrum master en tjänande ledare istället för att vara den utpekade beslutsfattaren.

En mindre uttalad värdring, som oftast är extremt svårt att hantera och acceptera i många organisationer – ofta med svag matrisorganisation – är att scrum strävar efter att ha team med heltidsresurser.

Man är medlem i ett scrum team är tanken.

Skillnaden mellan en projektledare och en scrum master

I den traditionella projektledningsmodellen är projektledaren ansvarig för att se till att projektet slutförs i tid, inom budget och enligt de kvalitetsstandarder som krävs.

Projektledaren är också vanligtvis ansvarig för att se till att projektgruppens medlemmar är medvetna om sina roller och ansvarsområden och att de arbetar effektivt tillsammans.

Du kan läsa mer om projektledarens roll och ansvar här.

I ett Agilt team är scrum master ansvarig för att hjälpa teamet att organisera sig självt och arbeta effektivt tillsammans.

Scrum Master är inte ansvarig för att se till att projektet slutförs i tid, inom budget eller enligt de kvalitetsstandarder som krävs.

Scrum Masterns roll är istället att hjälpa teamet att identifiera och ta bort hinder för deras framsteg och att se till att teamet har den information och de resurser de behöver för att göra sitt jobb.

En av de viktigaste skillnaderna mellan en Scrum Master och en traditionell projektledare är att Scrum Master fokuserar på att hjälpa teamet att lyckas, snarare än att se till att projektet blir framgångsrikt.

Detta innebär att Scrum Master är mer intresserad av att utveckla teamets färdigheter och förmågor och att hjälpa teamet att övervinna eventuella hinder som de stöter på, än att se till att projektet slutförs i tid och enligt budget.

En annan viktig skillnad mellan en scrum master och en traditionell projektledare är att scrum master inte är ansvarig för att fatta beslut om projektet.

I ett Agilt team fattas besluten av teamet – där vi inte räknar in scrum master – som helhet, genom en process för kollektivt beslutsfattande.

Detta innebär att scrum master inte har befogenhet att fatta beslut om projektet, utan är istället ansvarig för att underlätta teamets beslutsprocess.

I ”renläriga” scrum team så är man noga med att en scrum master inte ska vara någon i teamet, exempelvis en senior programvaruutvecklare, för att skilja beslutsfattande från rollen som scrum master har.

Vad är nyttan med scrum och en scrum master?

Jag har mycket erfarenhet från såväl Agila projekt, med scrum team exempelvis, som från traditionella projekt och jag är mycket positiv till tankarna inom scrum.

Om vi ser till tankarna bakom definitionen av ett projekt så ska vi definiera något som är tydligt avgränsat.

Det är svårt, ibland nästan omöjligt.

I scrum så fokuserar vi på vad vi vill ha gjort (i grova drag), hur vi löpande säkrar kvalité, hur vi planerar om effektivt och hur vi lär oss de färdigheter som krävs för att vi ska lyckas.

I ett projekt skriver vi projektplaner som ska ligga till grund för tid- och resursplaner.

Den luttrade projektledaren vet att det är svårt att tidsuppskatta utvecklingsverksamhet och att projekt sällan eller aldrig får den resurs man önskar.

I scrum så försöker vi hela tiden uppskatta hur mycket arbete vi har att göra och med vilken hastighet vi tar oss framåt.

Egentligen så är det bara det som är intressant i ett utvecklingsprojekt.

Scrum hjälper oss alltså att titta på det som är viktigt, och som vi kan påverka, i någon mening.

Scrum master är den person som faciliterar det här arbetet och det sammanfattar också det värde som en scrum master tillför en organisation.

Vanliga frågor

Vad skiljer en scrum master från en traditionell projektledare?

En traditionell projektledare har ofta ett övergripande ansvar för ett projekt, inklusive att planera, övervaka framstegen och säkerställa att projektet levereras inom den fastställda tidsramen och budgeten. En scrum master, å andra sidan, fungerar mer som en coach eller facilitator, som hjälper teamet att självorganisera och arbeta effektivt inom ramen för scrum-metodiken. De fokuserar på att skapa en miljö där teamet kan vara produktivt, snarare än att direkt styra projektets framsteg.

Hur bidrar en scrum master till teamens förmåga att självorganisera sig?

En scrum master främjar självorganisering genom att coacha teamet i scrum-principer och praxis, och genom att hjälpa dem att utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att arbeta självständigt och effektivt. De stöder teamet i att ta eget ansvar för sitt arbete, och uppmuntrar dem att kommunicera och samarbeta öppet för att lösa problem och uppnå sina mål.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en scrum master?

En framgångsrik scrum master är en god lyssnare, kommunikatör och problemlösare. De har förmågan att leda genom inflytande snarare än genom auktoritet, och har en djup förståelse för scrum-metodiken och agila principer. De är också flexibla och anpassningsbara, med en förmåga att arbeta väl med olika typer av team och individer.

Hur samarbetar scrum master med produktägaren och andra intressenter?

Scrum Mastern arbetar nära produktägaren för att hjälpa till med att definiera och prioritera arbetsuppgifterna i produktbackloggen. De fungerar som en länk mellan teamet och externa intressenter, och säkerställer att det finns en öppen och effektiv kommunikation mellan alla parter. De hjälper också till med att facilitera möten och diskussioner mellan teamet och intressenterna för att säkerställa att projektet rör sig i rätt riktning.

Vilken typ av utbildning eller certifiering rekommenderas för att bli scrum master?

För att bli en scrum master rekommenderas det ofta att du genomgå en formell scrum master-utbildning och att du erhåller en scrum master-certifiering från en erkänd organisation, såsom Scrum Alliance eller Scrum.org. Denna utbildning och certifiering ger en bra grund i scrum-principerna och praxis, och hjälper till att utveckla de färdigheter som krävs för att vara framgångsrik i rollen.

Välkommen till Projektledarbloggen!

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson och jag har ett stort intresse för ledarskap och projektledarhantverket. Jag har alltid varit mer intresserad av komplexa funktioner och övergripande frågeställningar i produktutveckling än jag varit för detaljer. Den bilden har förstärkts när jag alltmer börjat intressera mig för människorna runt om mig och hur jag påverkar dem.

Min utbildningsbakgrund är en Civilingenjörsutbildning på Y-linjen i Linköping, doktorandstudier - som aldrig avslutades - och på senare år har jag läst ledarskap och psykologi på universitetsnivå.

Du hittar mer om mig om du följer länken till LinkedIn precis här nedanför.

Idag jobbar jag som projektledare hos en teknikkonsult i Stockholmsregionen och där jobbar jag, som jag gjort i många år, med produktutveckling.

Lämna en kommentar