Sida 2 av 2

Are you empowered? – Vad det är och varför det är viktigt?

Hur kan vi själva bli och skapa medarbetare som är ”empowered”. Har du hört begreppet och vet du vad det innebär? Empowered översätts på svenska till egenmakt, vilket för de flesta inte säger så mycket mer än det engelska ordet. Motsatsen till egenmakt kan sägas vara en inlärd hjälplöshet och begreppet är centralt i sammanhang där det finns en önskan om att människor känner att de har såväl ansvar för, som möjlighet, att påverka sin situation. En hög grad av egenmakt påverkar exempelvis en persons möjlighet att komma ur drogberoende, arbetslöshet, hantera sjukdomar och det påverkar i högsta grad individers prestation på sin arbetsplats. Medarbetare med en hög grad av empowerment agerar självständigt i linje med företagets önskemål och strategier, bevakar sin egen produktivitet och hanterar problem och avvikelser när det händer, där det händer. De är oftare beslutsmässiga, mer kreativa och lojalare än individer med lägre egenmakt. I sammanhang där människor företräder verksamheten i någon form, som projektledare ofta gör i möten med kunder och underleverantörer, visar undersökningar att egenmakt är extra viktig och leder till nöjdare kunder och effektivare verksamhet.

Fortsätt läsa

Fallstudie 2: När det inte går att skilja på projekt och verksamhet – del 2

Det här är del två på den fallstudie vi tidigare påbörjat. Börja gärna med att läsa den då jag inte väljer att repetera något material idag utan går direkt på slutsatser och lärdomar.

I de flesta företag som arbetar med komplexa produkter i en konkurrensutsatt marknad  kan endast väldefinierade projekt skapas som resultat av arbete i projekt. Detsamma gäller arbetspaket och detaljerade nedbrytningar av arbetsinnehållet; det är endast när kompetensen hos utförarna i projektet är närvarande som rätt kvalité på definitionsarbete kan nås och effektiva arbetsformer skapas. Det skapar sanning nummer ett:

Ett projekt måste hela tiden arbeta med att förtydliga och definiera arbetsinnehåll och arbetsformer. Naturligtvis bör projektets syfte vara definierat vid projektstart men det är en utopi att tro att detta kan göras speciellt detaljerat. 

  1.  Projekten måste hela tiden sträva efter att förtydliga målet med olika aktiviteter och insatser så att det blir tydligt att aktiviteter faktiskt blir avslutade. Det handlar om att säkerställa verkan och värde. 
  2. Projekten måste ha en fungerande dialog med en styrgrupp så att projektets mål och omfattning kan justeras under projektets löptid.

Sanning nummer två hittar vi i rörigheten som uppstår när projektets genomförare hela tiden prioriterades på annat:

Över tid trumfar effektivitet allt!

 

 

Det spelar ingen roll hur många projekt ett företag har, hur många linjechefer med egen agenda som finns eller vad som är ledtidskritiska aktiviteter med hög risk. Röriga företag, och människorna som verkar däri, hittar alltid ett skäl till att starta ytterligare en aktivitet även om det innebär ytterligare splittring av resurser, tid och energi. Men jag har inte sett ett enda dåligt fungerande projekt eller företag som varit fokuserade på nuet, på sin förmåga att leverera och komma till avslut i pågående verksamhet. Vad jag sett däremot är välfungerande projekt som haft sådan effektivitet att man helt enkelt svalt tillkommande jobb; riskutfall och offertarbete för framtida projekt utan att några planer ändrats.

På högsta managementnivå är det lätt att få acceptans för att projekten ska ledas så att rätt mål och verkan nås i stort som smått. Det är inte heller några problem att få gehör för att verksamheten sak vara effektiv även om det kan vara läpparnas bekännelse. Problemen uppstår där verkligheten drabbar företag och organisationer. Det är i verkligheten kunder behöver hjälp; nya releaser av programvara för tidigare kunder måste utvecklas och släppas; där säljavdelningen har en kund som vill ha offert snarast och det nya häftiga teknikprojektet, som är företagets framtid, ska dras igång.

Det är i verkligheten tvisterna börjar. Om vem som ska göra vad och om vems resurser det är som ska jobba. Om prioriteringar och vem som leder. Om nya teamgrupperingar och linjeorganisatoriska hemvister. Men oftast är det bäst att helt enkelt göra jobbet som krävs i befintlig organisation. Att hålla team och grupper intakta. Det kräver att projektledaren kan ta verksamhetsansvar och att chefer kan stödja befintliga strukturer och arbetsformer.

Slutsats

Moderna organisationer har ofta små möjligheter att dela upp verksamheten så enkelt som projektmodellen förespråkar. I själva verket så finns det endast en organisation som ska lösa det som krävs oavsett projektåtaganden, linjestrukturer och strategiska planer. Organisationens kunskap sitter dessutom i huvudsak i utförarorganisationen som ofta är hårt uppstyrd i projektverksamhet. Det sätter vissa sanningar kring projekt, hur de ska formas och drivas på ända och riskerar att skapa en situation där ledare i organisationen mest träter om vem som ska göra och när.  Pusslandet med resurser blir en konstart och individerna som pusslas med tappar lätt sammanhang och motivation. Det är fel fokus! Ledare ska fokusera på att få resultat i den verksamhet som bedrivs och på organisationens effektivitet. När det lyckas blir ofta projekten – eller ibland linjeverksamhet – huvudfokus där verksamheten drivs med hög effektivitet. Tillkommande arbete sväljs av de välfungerande teamen och saker och ting har en tendens att startas vid rätt tillfälle och faktiskt avslutas. Här stödjer cheferna sina team och sina projektledare som möter verksamhetens krav, inte bara projektens.

Hur tydligt uttalad är företagskulturen på din arbetsplats?

Skulle jag kunna komma in på din arbetsplats och läsa om er företagskultur i ett internt dokument? Kan jag som extern person – som potentiell kund eller arbetssökande –  ta del av er kultur och förstå hur hur ni jobbar och tänker? Eller sitter det i väggarna, i så fall är det någon som muntligen kan återberätta hur ni tänker och gör? Eller finns det inget alls?

Kulturen och agerandet i ett företag kan vara en stor konkurrensfördel då det påverkar människors förmåga att prestera; avgör vad som ska prioriteras; lägger grunden för produktiviteten; sätter tonen för ständiga förbättringar samt påverka personalomsättning och sjukfrånvaron. Kulturen avgör också i slutänden vem som jobbar på företaget och hur de människorna agerar i stort som smått.

Men vem eller vad bär kulturen? Hur synliggörs den? Hur hålls den levande? Hur stolta är ni över er kultur?

Fortsätt läsa

Ska vi ha projektmöten, och i så fall vad är syftet?

Stående möten har jag lärt mig att det heter när ett möte återkommer regelbundet på en fast tid och det ska inte förväxlas med stå-upp möten där alla deltagare står upp på mötet för att hålla det kort. Stående möten har en rad för- och nackdelar som enkelt kan sammanfattas med att enkelhet och förutsägbarhet prioriteras medan mötets syfte lätt blir höjt i dunkel efter ett tag. Det i sin tur påverkar effektivitet och arbetsglädje negativt.

Ett av de vanligaste stående mötena som finns i projekt av olika former är projektmötet, ett sorts allmänt informationsmöte som regelbundet återkommer. För mig är ett projektmöte ett typiskt exempel på ett möte dit projektets medlemmar kommer med kaffemuggen som enda verktyg och på sin höjd förväntar sig att bidra med en kort rapportering om något från sitt eget verksamhetsområde. I stället är det projektledaren som drar en hög med slides som hanterar allt från ekonomi till närstående aktiviteter i tidplanen. Det är inte ovanligt att mötet också innehåller en genomgång av projektets aktionslista. Trötta och oinspirerade lämnar sedan projektets medlemmar möteslokalen efter ungefär en timme.

Fortsätt läsa

Fallstudie 2: När det inte går att skilja på projekt och verksamhet – del 1

Fallstudie nummer två är inte så specifik som fallstudie ett var, utan får kanske mer betraktas som en mer allmän betraktelse över moderna kunskapsintensiva organisationers utmaningar vad gäller förutsättningarna att skapa väldefinierade och tidsavgränsade projekt.

Jag var verksam i en organisation som drev sin utvecklingsverksamhet genom att skapa projekt. Oftast innebar arbetet att vi gjorde kundanpassningar med en befintlig produkt som grund, och den nya anpassade produkten skulle införlivas i produktportföljen när projektet var avslutat. Det innebar att en stor del av arbetet redan från början var uppstyrt av historiska beslut kring produkten vi hade som bas och vår organisation som vidmakthöll våra produkter, samtidigt som en rad processer och verktyg för exempelvis produktdata, provning, certifiering och konfigurationsstyrning också var av gud givna. Det här gjorde att projekten hade en stor andel arbete som, även om det ekonomiskt var arbete i projekten för den specifika kunden, genomfördes som en form av kontinuerligt linjearbete. Det i sin tur innebar att projekten i sig inte var så synliga och inte heller alltid involverade i daglig arbetsledning av verksamheten.

Fortsätt läsa

Fallstudie 1: En röra där veckorna passerade – del 2

Det här är del två i fallstudien – du läser del 1 här där jag pratar mer om projektet – där vi tittar på en verksamhet som hade goda förutsättningar att lyckas, men som samtidigt snarast kämpade för att överleva.

Här följer en kort resumé av del 1.

Projektets starka sidor

Fortsätt läsa

Fallstudie 1: En röra där veckorna passerade – del 1

Jag var nyrekryterad till ett företag för att ansvara för delar av utvecklingsverksamheten. Det var ingen stor verksamhet, den var inte heller speciellt tekniskt avancerad. Den var tvärfunktionell, vi utvecklade främst mekanik och elektronik mot kunders krav, och antalet projekt var stort, medan omfattningen per projekt var bedömd som relativt liten.

Kompetensen som helhet i projektet var god, även om erfarenhet och kompetens varierade från person till person.

Fortsätt läsa

Ledaruppgifter – Vad bör du göra?

Inte nog med att den fan är en idiot, han gör eget arbete och kommer förberedd till möten också.
– Uttalat om en illa omtyckt chef

Citatet ovan kommer från en arbetskamrat, en rätt hög chef, till mig när jag jobbade på ett företag som fått ny högste chef. Han hade en helt annan syn på hur företaget skulle fungera än de som jobbat där sedan länge hade.

Fortsätt läsa